Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Gulbenē 2019. gada 9. aprīlī (prot. Nr. 5, 2. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas
" 9. un 16.1 punktu

IZDARĪT Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Gulbenes Novada Ziņas, 2009. gads, Nr. 3) šādus grozījumus:

1. papildināt noteikumus ar 3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

3.5.1 Nodevas likme sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās: Dienā Mēnesī
3.5.11. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 5 euro 30 euro
3.5.12. ja kopā ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tiek tirgots alkohols 10 euro 50 euro

2. izteikt 3.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.9. Nodevu par tirdzniecību vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās nemaksā, ja tirdzniecība vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšana notiek uz privātpersonu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes, izņemot valsts un pašvaldības zemi."

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2019. gada 9. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15. punkts noteic, ka domes kompetencē ir pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt pašvaldības nodevu par sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu nodevu par sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Informācija netiek iekļauta saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

16.05.2019