Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Gulbenē 2016. gada 29. septembrī (prot. Nr. 13, 40. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta trešo daļu,
"Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu,
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 9., 10. punktu un
2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 12., 16.1 punktu

IZDARĪT Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. PAPILDINĀT Noteikumus ar 7.5.1 punktu šādā redakcijā:

"7.5.1 No nodevas par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, tiek atbrīvotas personas, kuras būvvaldē ir iesniegušās būvniecības ieceres iesniegumu par pieslēgšanos centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam.".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

 

Gulbenes novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 21 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Personām, kuras vērsīsies Gulbenes novada būvvaldē ar būvniecības iesniegumu par inženiertīkla pievada izbūvi, par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, nebūs jāveic nodevas maksājums.
2. Īss projekta satura izklāsts Personas, kuras vērsīsies Gulbenes novada būvvaldē ar būvniecības iesniegumu par pieslēguma vietas izveidi centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam, nebūs jāveic nodevas maksājums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumu projektam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Grozījumu projekts neietekmē uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personām, kuras vērsīsies Gulbenes novada būvvaldē ar būvniecības iesniegumu par inženiertīkla pievada izbūvi, Gulbenes novada būvvaldē jāiesniedz apliecinājuma karte un tai jāpievieno Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumu Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" 16. punktā minētie dokumenti.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

24.11.2016