Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Gulbenē 2016. gada 25. februārī (prot. Nr. 2, 22. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta trešo daļu,
"Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu,
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 9., 10. punktu un
2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 12., 16.1 punktu

IZDARĪT grozījumus Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Gulbenes Novada Ziņas, 2009. gads, Nr. 3):

1. IZTEIKT noteikumu 7. nodaļu šādā redakcijā:

"7. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Nr.p.k.

Nodevas objekts

Nodevas likme, euro
Fiziskām personām Juridiskām personām
7.1. Par būvatļaujas saņemšanu:
7.1.1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas un palīgēkas, atsevišķi dzīvokļi 35,00 70,00
7.1.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 45,00 90,00
7.1.3. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti līdz 250 m2 45,00 90,00
7.1.4. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti virs 250 m2 75,00 150,00
7.1.5. Komunālie un ražošanas objekti 75,00 150,00
7.1.6. Inženierbūves 45,00 90,00
7.2. Būvniecības ieceres akceptēšana, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 20,00 40,00
7.3. Būvniecības ieceres akceptēšana, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē 20,00 40,00

7.4. Nodeva par būvatļaujas izdošanu maksājama 50 % apmērā pirms būvatļaujas saņemšanas Gulbenes novada būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Gulbenes novada būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā (pirmajā maksājumā). Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto nodevu neatmaksā.

7.5. Nodeva par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, maksājama līdz būvniecības ieceres akceptēšanai. Ja Gulbenes novada būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta. Ja paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē noteiktā būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

7.6. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas personas, ja būvniecības objektu finansē par Gulbenes novada domes līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

7.7. No nodevas samaksas atbrīvo daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas, kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuras uzrāda personas tiesisko statusu apliecinošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašumu uzturēšanai.

7.8. Nodeva iemaksājama Gulbenes novada domes pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

7.9. Saistošo noteikumu 7. punkta izpildi kontrolē Gulbenes novada būvvaldes vadītājs, bet metodisko darbību, kas saistīta ar nodevas maksājuma iekasēšanu - Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļa."

2. PAPILDINĀT noteikumu 8. nodaļu "Nodevu likme par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā" ar 8.13. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:

"8.13. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā" iekasē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"."

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

 

Saistošo noteikumu Nr. 4 "Grozījumi Gulbenes domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ir spēkā 2009. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" 7. nodaļa "Nodevas par būvatļaujas saņemšanu", kura paredz pašvaldības nodevu apmēru un maksāšanas kārtību par Gulbenes novada pašvaldības izdotajām būvatļaujām.

2016. gada 22. janvārī stājušies spēkā 2016. gada 19. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 36 "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas", kas paredz, ka pašvaldības nodevu var uzlikt ne tikai par būvatļaujas izdošanu, bet arī par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

2. Īss projekta izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis vienkāršot nodevas par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu noteikšanu, ņemot vērā būves lietošanas mērķi un veidu. Nodevas apmēru paredzēts noteikt atkarībā no būves lietošanas veida un būves apjoma.

Nosakot nodevas apmēru, ievērots princips nesadārdzināt būvniecības procesa administratīvos izdevumus un veicināt legālu būvniecību novada teritorijā. Kā arī saistošajos noteikumos noteikts, ka nodevu likmi par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā" iekasē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".

3. Informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs. Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darbavietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumi izpildi. Nodevas apmērs par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, salīdzinot ar iepriekš noteikto pašvaldībā, būtiski netiek mainīts.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav, jo nodevas apmērs, salīdzinot ar iepriekš noteikto pašvaldībā, būtiski netiek mainīts un ir uzskatāms par līdzvērtīgu, salīdzinot ar citiem novadiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi neievieš izmaiņas esošajās administratīvajās procedūrās. Nodevas objektu nosaka Gulbenes novada būvvalde, nodeva iemaksājama pirms būvatļaujas saņemšanas vai pirms atzīmes par būvniecības ieceri izdarīšanas.
6. Informācija par konsultācijas ar privātpersonām Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

21.04.2016