Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Gulbenē 2015. gada 28. maijā (prot. Nr. 13, 23. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu un 5. punktu un
likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu

IZDARĪT Gulbenes novada 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Gulbenes Novada Ziņas, 2009. gads, 3. nr.) šādu grozījumu:

1. IZTEIKT 3. nodaļu šādā redakcijā:

"3. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Gulbenes novadā"

Nr.p.k. Nodevas objekts Nodeva
3.1. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās, tirgojot: 1 dienā 1 mēnesī
3.1.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju 2.00 euro 30.00 euro
3.1.2. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus 3.00 euro 45.00 euro
3.1.3. ziedu tirdzniecība:    
3.1.3.1. pašu audzētu ziedu tirdzniecība (uzrādot dokumentu par zemes īpašuma vai nomas tiesībām) 1.50 euro 23.00 euro
3.1.3.2. iepirktu ziedu tirdzniecība 5.00 euro 75.00 euro
3.1.4. ziedu tirdzniecība kapusvētkos:    
3.1.4.1. pašu audzētu ziedu tirdzniecība (uzrādot dokumentu par zemes īpašuma vai nomas tiesībām) 5.00 euro
3.1.4.2. iepirktu ziedu tirdzniecība 15.00 euro
3.1.5. puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas 1.00 euro 15.00 euro
3.1.6. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu 5.00 euro 75.00 euro
3.1.7. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas 3.00 euro 45.00 euro
3.1.8. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus 3.00 euro 45.00 euro
3.1.9. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu 3.00 euro 45.00 euro
3.1.10. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus 5.00 euro 75.00 euro
3.1.11. pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus 5.00 euro 75.00 euro
3.1.12. alu un citus alkoholiskos dzērienus 8.00 euro 120.00 euro
3.1.13. tabakas izstrādājumus 7.00 euro 105.00 euro
3.1.14. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces 5.00 euro 75.00 euro
3.1.15. lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām) 3.50 euro 52.50 euro
3.1.16. grāmatas, preses izdevumi 5.00 euro 50.00 euro
3.1.17. savvaļas augu, ogu, sēņu un riekstu tirdzniecība 1.00 euro 15.00 euro
3.2. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos, izbraukuma tirdzniecības vietās un masu pasākumos, tirgojot: Uz visu pasākuma laiku
3.2.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju 5.00 euro
3.2.2. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus 6.00 euro
3.2.3. puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas 2.00 euro
3.2.4. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu 10.00 euro
3.2.5. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas 5.00 euro
3.2.6. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu 6.00 euro
3.2.7. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus 5.00 euro
3.2.8. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus 5.00 euro
3.2.9. pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus 10.00 euro
3.2.10. alu un citus alkoholiskos dzērienus 15.00 euro
3.2.11. tabakas izstrādājumus 20.00 euro
3.2.12. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces 20.00 euro
3.2.13. rūpnieciski ražotas pārtikas preces 7.00 euro
3.2.14. lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām) 5.00 euro
3.2.15. grāmatas, preses izdevumi 1.50 euro
3.2.16. loterijas biļetes 10.00 euro
3.3. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās ar eglītēm, par vienu dienu (Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā) 5.00 euro
3.4. Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kurā neietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība: 40.00 euro gadā
3.5. Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kurā ietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība: 100.00 euro gadā

3.6. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk - nodeva) maksātāji ir fiziskas, juridiskas personas, kas veic tirdzniecību publiskā vietā Gulbenes novadā, atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības izsniegtajai atļaujai.

3.7. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.

3.8. No nodevas tiek atbrīvoti I un II grupas invalīdi.

3.9. Nodevu par tirdzniecību ar pašvaldību saskaņojamās publiskās vietās nemaksā personas, ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes.

3.10. Nodeva pilnā apmērā iemaksājama Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.

3.11. Par maksājuma dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums pilnā apjomā saņemts Gulbenes novada pašvaldības bankas kontā. Visas ar naudas pārskaitījumiem saistītās izmaksas (bankas pakalpojumi un komisijas) sedz nodevas maksātājs.

3.12. Nodeva ieskaitāma Gulbenes novada pašvaldības norēķinu kontā vai skaidrā naudā kasē. Maksājuma uzdevumā par ielu tirdzniecības atļauju norādot maksājuma mērķi: atļauja ielu tirdzniecībai.

3.13. Veikt tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

3.14. Administratīvo pārraudzību un kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu veic pilsētās pārvaldes un pagastu pārvalžu vadītāji vai to pilnvarotas personas.

3.15. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atmaksāta.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

 

Gulbenes novada domes 2015. gada 28. maija saistošo noteikumu Nr. 20 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 24.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) 3. nodaļā veicami grozījumi, jo nav precīzi noteikts, kāda nodeva ir aprēķināma, ja tiek veikta tirdzniecība vairāk par vienu dienu, kā arī nodevas likmes ir noapaļotas, lai uzņēmējam būtu vieglāk veikt aprēķinu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 4. punktu, 5. punktu un likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešās daļas. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt pašvaldības nodevu, ja tiek veikta tirdzniecība no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta nodrošinās ar pašvaldības funkcijām ielu tirdzniecības jomā saistīto pašvaldības administratīvo izdevumu segšanu.

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz personām, kuras vēlas nodarboties ar ielu tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē un Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.
7. Cita informācija Konsultācijas notikušas ar Gulbenes novada pilsētas pārvaldi.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

18.07.2015