Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Gulbenē 2014. gada 30. aprīlī

Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"

APSTIPRINĀTI ar Gulbenes novada domes
2014. gada 30. aprīļa ārkārtas sēdes Nr. 8, 6. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
15. punktu, 43. panta trešo daļu, "Par nodokļiem un nodevām"
10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 9., 10. punktu
un 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 "Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 12., 16. 1punktu

Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Gulbenes Novada Ziņas, 2009. gads, 3. nr.) šādus grozījumus:

1. IZTEIKT saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: "Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta trešo daļu, "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 9., 10. punktu un 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 12., 16.1punktu".

2. IZSLĒGT saistošo noteikumu 4.4. apakšpunktā vārdus: "I grupas invalīdi un".

3. IZTEIKT saistošo noteikumu 5. nodaļu šādā redakcijā:

"5. Nodeva par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā

5.1. Nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās; kārtību, kādā aprēķina un iekasē pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām, turpmāk - nodeva, pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5.2. Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju - valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmēm, transporta pieturvietu zīmēm, ielu nosaukumu norādēm u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

5.3. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, afišas, sludinājumus, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas tiesību akti.

5.4. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kas izvieto reklāmas, afišas, sludinājumus vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5.5. Pašvaldības nodevas Gulbenes novadā par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķināšanas likmes kārtību nosaka Gulbenes novada dome.

5.6. Pašvaldības nodevas aprēķināšanas tarifs ir:

5.6.1. Par vienu reklāmas /afišas, sludinājuma/ materiālu nesēja kvadrātmetru mēnesī - 8,00 euro;

5.6.2. Ja īpaši veidotā reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, maksas aprēķināšanas tarifs ir 4.00 euro/ mēnesī;

5.6.3. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla vienu kvadrātmetru dienā pašvaldības nodevas aprēķināšanas tarifs ir 3.00 euro.

5.7. Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

5.8. Nodevu aprēķina pēc formulas (izņemot nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu):

NODEVA x m2 x K,

kur Nodeva ir 5.6. apakšpunktā noteiktais maksājums reizināts ar reklāmas kvadratūru, un iegūtā summa reizināta ar 5.9. apakšpunktā noteikto koeficientu (K);

5.9. Nodevas aprēķinā pielietojami koeficienti (K):

5.9.1. ja reklāma satur kultūras tematiku, informāciju par dabas un veselības aizsardzības, sporta, jaunatnes pasākumiem (ar komerciālu raksturu) - 1.0;

5.9.2. tūrismu veicinošas reklāmas - 0.5;

5.9.3. azartspēļu reklāma - 5.0;

5.9.4. pirmsvēlēšanu aģitācijas reklāma - 2.0;

5.9.5. pārējos gadījumos - 1.0.

5.10. Pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā nosaka pēc formulas:

N = T x R x K x Ld,

kur N - pašvaldības nodeva,

T - tarifa likme (3,00 euro),

R - aģitācijas materiālu nesēja laukums (m2),

K - aģitācijas materiālu izvietošanas koeficients (2.0),

Ld - ilgums pilnās dienās.

5.11. Nodeva pilnā mērā iekasējama pirms reklāmas, afišas, sludinājuma vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas.

5.12. Nodeva iemaksājama Gulbenes novada domes vai attiecīgo pārvalžu pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē. Nodeva jāsamaksā pilnā apmērā par visu periodu.

5.13. No nodevas tiek atbrīvota nekomerciāla informācija:

5.13.1. par labdarības pasākumiem;

5.13.2. par Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju pasākumiem;

5.13.3. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību un sportu veicinošiem pasākumiem;

5.13.4. par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums);

5.13.5. par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums);

5.13.6. par valsts un pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;

5.13.7. Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktā obligāti izvietojamā informācija;

5.13.8. Pašvaldības rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem (arī svētku noformējums);

5.13.9. Pašvaldības administratīvajai teritorijai nepieciešamā informācija - norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

5.14. Pašvaldības nodeva nav jāmaksā, ja reklāma, afiša vai sludinājums tiek izvietots uz šim mērķim radītiem pašvaldības reklāmu, afišu un sludinājumu dēļiem.

5.15.Pašvaldības nodevas maksājumus kontrolē Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa, kas kontrolē, lai nodeva tiktu samaksāta noteiktā termiņā un pilnā apmērā."

4. PAPILDINĀT saistošos noteikumus ar 8. nodaļu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Nodevas objekts

Summa, euro

8.

Nodevu likme par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā"

 

8.1.

Pašu darināti adījumi, tamborējumi, rotas lietas, tekstilizstrādājumi, ziepes, sveces u.c.

 

• Fiziskā persona

2.00

• Juridiskā persona

4.00

8.2.

Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi (gleznas, keramika, koka izstrādājumi, metālkalumi u.c.)

5.00

8.3.

Grāmatas un preses izdevumi

2.00

8.4.

Pašu audzēti puķu dēsti, sīpolpuķes, stādi, grieztie ziedi, puķes podos u.c.

 

• Fiziskā persona

1.00

• Juridiskā persona

4.00

8.5.

Augļu koku un ogulāju, dekoratīvo koku un krūmu stādi

7.00

8.6.

Pašu ražoti lauksaimniecības produkti (dārzeņi, augļi, ogas, medus u.c.)

 

• Fiziskā persona

2.00

• Juridiskā persona

4.00

8.7.

Pašu ražota pārtikas produkcija (siers, maize, smalkmaizītes, sulas u.c.)

 

• Fiziskā persona

3.00

• Juridiskā persona

6.00

8.8.

Zivis un zivju produkti (žāvētas zivis, konservi u.c.)

 

• Fiziskā persona

8.00

• Juridiskā persona

12.00

8.9.

Gaļas produkcija (žāvējumi, desas u.c.)

10.00

8.10.

Alus un citi alkoholiskie dzērieni

10.00

8.11.

Lauksaimniecības un mājas dzīvnieki

5.00

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Caunītis

 

Gulbenes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 7 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 24.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā", turpmāk - saistošie noteikumi, nepieciešams papildināt ar 8. nodaļu, jo nav noteikta, kāda nodeva ir aprēķināma, pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā", tas ir, par tirdzniecību publiskās vietās.

Izmaiņas saistošajos noteikumos tiek ieviestas, sakarā ar to, ka ar 01.01.2013. spēku zaudēja Ministru kabineta noteikumi Nr. 438 "Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām" un spēkā stājās 29.11.2012. Priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Likuma normas nosaka, ka jautājumus, kas skar priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, reglamentē normatīvie akti par reklāmas izvietošanu, līdz ar to radās nepieciešamība papildināt pašvaldības saistošus noteikumus ar normām, kas regulē kārtību, kādā tiek izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un aprēķināta pašvaldības nodeva par to izvietošanu.

Izslēgti saistošo noteikumu 4.4. apakšpunktā vārdi: "I grupas invalīdi un", jo 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodeva" 16.2. apakšpunkts jau nosaka personu loku, kuras no nodevas samaksas atbrīvojamas.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu un 12. panta pirmās daļas 4. punktu un likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15. punktu. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt pašvaldības nodevu, tirdzniecībai publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā".

Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15. punktu, saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu, 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 12. punktu. Lai izpildītu iepriekš minēto normatīvo aktu prasības, ir nepieciešams izteikt saistošo noteikumu 5. nodaļu jaunā redakcijā.

Saistošo noteikumu 5. nodaļa nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un pirmsvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērts pret publisku vietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, nosaka nodevas apmēru, nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību, nosaka personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā".

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Pašvaldības nodevas mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus pašvaldības budžetā no pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas, afišas, sludinājuma vai pirmsvēlēšanu aģitācijas materiāliem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz personām, kuras vēlas nodarboties ar ielu tirdzniecību pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā".
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē un Gulbenes novada pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.
7. Cita informācija Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Caunītis

18.06.2014