Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Gulbenē 2012. gada 27. decembrī

Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"

APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes
2012. gada 27. decembra sēdē Nr. 21, 39. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu un 5. punktu un
likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu

IZDARĪT Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Gulbenes Novada Ziņas, 2009. gads, 3. nr.) šādus grozījumus:

1. PAPILDINĀT saistošos noteikumus ar 3.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

3.3.1 Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kurā neietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība:  
1) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz vienam gadam LVL 27.00
2) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz diviem gadiem LVL 40.50
3) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz trīs gadiem LVL 54.00
4) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz četriem gadiem LVL 67.50
5) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz pieciem gadiem LVL 81.00

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

3.3.2 Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kurā ietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība:  
1) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz vienam gadam LVL 67.50
2) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz diviem gadiem LVL 101.25
3) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz trīs gadiem LVL 135.00
4) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz četriem gadiem LVL 168.75
5) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz pieciem gadiem LVL 202.50

3. Izteikt saistošo noteikumu ar 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā: "No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvoti I grupas invalīdi un valsts iestādes, kurās tiek audzēti un uzturēti dienesta suņi."

4. Izslēgt saistošo noteikumu 4.5. apakšpunktu.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa

 

Gulbenes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 24.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā", turpmāk - Saistošie noteikumi, 3. nodaļā veicami grozījumi, jo nav precīzi noteikts, kāda nodeva ir aprēķināma, ja tiek veikta tirdzniecība no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta un 4. nodaļā veicami redakcionāli grozījumi, jo 4.5. apakšpunkts dublē 4.6. apakšpunktu, kā arī jāprecizē 4.4. apakšpunkts.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 4. punktu, 5. punktu un likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešās daļas. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt pašvaldības nodevu, ja tiek veikta tirdzniecība no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu nodrošinās šo saistošo noteikumu izpildi.

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta nodrošinās ar pašvaldības funkcijām ielu tirdzniecības jomā saistīto pašvaldības administratīvo izdevumu segšanu.

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz personām, kuras vēlas nodarboties ar ielu tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā un reģistrēt suni vai un kaķi Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē un Gulbenes novada pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.
7. Cita informācija Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa

23.01.2013