Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Gulbenē 2020. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 19, 57. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 43. panta trešo daļu,
Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu, 16. pantu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. punktu ar 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. īstenot Gulbenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma "Stāmerienas pils" (pils, pils parks, ratnīca, klēts, smēde) kultūras un tūrisma produktu izveidi, attīstību un popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs.".

2. Papildināt 4.7. apakšpunktu aiz vārdiem "kvalitatīvu tūrisma" ar vārdiem "un kultūras".

3. Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. Stāmerienas pils;".

4. Aizstāt 15. punktā vārdus "domes Finanšu un ekonomikas" ar vārdiem "pašvaldības Grāmatvedības".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2020. gada 29. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Gulbenes novada dome 2020. gada 24. septembrī pieņēma lēmumu "Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" struktūrvienības "Stāmerienas pils" izveidi" Nr. GND/2020/758 (protokols Nr. 17; 55. p.), ar kuru nolēma izveidot Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" struktūrvienību "Stāmerienas pils" ar 2020. gada 1. novembri un likvidēt struktūrvienību "Tūrisma informācijas centrs "Stāmeriena"", nododot tās funkcijas struktūrvienībai "Stāmerienas pils", ar 2020. gada 1. novembri.

Savukārt 2019. gada 27. jūnijā Gulbenes novada dome pieņēma lēmumu "Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības reorganizāciju" (protokols Nr. 9, 38. §), ar kuru nolēma reorganizēt Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļu, ar 2019. gada 1. augustu izveidojot Grāmatvedības un Ekonomikas nodaļu.

Ņemot vērā veiktās izmaiņas aģentūras un Gulbenes novada pašvaldības administrācijas struktūrā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus aģentūras nolikumā, precizējot aģentūras funkcijas, uzdevumus un struktūru, kā arī noteikt, ka finanšu uzskaiti kārto Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem aģentūras nolikumā tiek precizētas aģentūras funkcijas, uzdevumi un struktūra, kā arī noteikts, ka finanšu uzskaiti kārto Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa (atbilstoši Gulbenes novada domes pieņemtajiem lēmumiem).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Gulbenes novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada pašvaldībā un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

18.11.2020