Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 118. nr.; 2011, 103., 144. nr.; 2012, 166. nr.; 2013, 40., 46., 61., 87., 234. nr.; 2014, 92., 225. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 2., 111., 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 130., 204. nr.; 2020, 115.A, 119.C nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "mājaslapa internetā" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "tīmekļvietne" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. 1. pantā:

izteikt 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) audio un audiovizuāls elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojums - pakalpojums (vai no tā nošķirama daļa), uz kuru attiecināma elektroniskā plašsaziņas līdzekļa redakcionālā atbildība un kura galvenais uzdevums ir, izmantojot publiskos elektronisko sakaru tīklus, nodrošināt plašākai sabiedrībai informējošus, izklaidējošus vai izglītojošus raidījumus un audio un audiovizuālus komerciālus paziņojumus;

4) audio un audiovizuāls komerciāls paziņojums - reklāma televīzijā vai radio, sponsorēšana, televīzijas vai radio veikals, produktu izvietošana un citi audio, vizuāli vai audiovizuāli paziņojumi, kas ievietoti raidījumā vai lietotāja veidotā video, izvietoti pirms vai pēc raidījuma vai lietotāja veidota video par samaksu vai citu atlīdzību vai pašreklāmas nolūkā un tieši vai netieši reklamē to personu preces, pakalpojumus vai tēlu, kuras veic saimniecisko darbību;";

izteikt 12.1 punktu šādā redakcijā:

"121) lietotāja veidots video - kustīgu attēlu kopums ar skaņu vai bez tās, kas neatkarīgi no tā garuma veido atsevišķu vienību, kuru radījis lietotājs un kuru video koplietošanas platformā augšupielādējis šis vai jebkurš cits lietotājs;";

papildināt pantu ar 12.2, 12.3 un 12.4 punktu šādā redakcijā:

"122) maksas televīzija - par maksu nodrošināta piekļuve elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmai;

123) mātes uzņēmums - uzņēmums, kurš kontrolē vienu vai vairākus meitas uzņēmumus;

124) meitas uzņēmums - uzņēmums, kuru kontrolē mātes uzņēmums, tostarp jebkurš galvenā mātes uzņēmuma meitas uzņēmums;";

izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14) pašreklāma - paziņojumi, kurus elektroniskais plašsaziņas līdzeklis izplata savā programmā vai raidījumu katalogā, informējot par savu vai citu tās pašas elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedrību grupas programmu vai raidījumiem, vai par atvasinātiem darbiem, kas tieši iegūti no programmas vai raidījumiem;";

izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16) produktu izvietošana - jebkurš audio un audiovizuāls komerciāls paziņojums, kurā iekļauti produkti, pakalpojumi vai to preču zīmes, vai atsauces uz attiecīgajiem produktiem, pakalpojumiem vai to preču zīmēm un kurš tiek demonstrēts raidījumā vai lietotāja veidotā video par samaksu vai citu atlīdzību;";

izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22) raidījums - kustīgu attēlu kopums ar skaņu vai bez tās vai audio darbs radio programmā, kurš neatkarīgi no tā garuma veido atsevišķu vienību programmā vai katalogā un kuru izveidojis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis;";

papildināt pantu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"251) redakcionāls lēmums - lēmums, kuru regulāri pieņem nolūkā īstenot redakcionālo atbildību un kurš ir saistīts ar audio un audiovizuālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa ikdienā veicamo darbību;";

papildināt pantu ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"291) sabiedrību grupa - mātes uzņēmums, visi tā meitas uzņēmumi un visi citi ar tiem organizatoriski, ekonomiski un juridiski saistīti uzņēmumi;";

izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32) sponsorēšana - jebkurš audio un audiovizuālu elektronisko plašsaziņas līdzekļu vai video koplietošanas platformu pakalpojumu sniegšanā, audio vai audiovizuālu darbu, programmu vai raidījumu veidošanā neiesaistītas personas ieguldījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu, raidījumu, video koplietošanas platformas pakalpojumu vai lietotāju veidotu video finansēšanā, lai popularizētu savu nosaukumu, preču zīmi, tēlu, darbību vai ražojumu;";

papildināt pantu ar 34.2 punktu šādā redakcijā:

"342) video koplietošanas platformas pakalpojums - pakalpojums (vai no tā nošķirama daļa), uz kuru nav attiecināma redakcionālā atbildība un kura būtiskas funkcionalitātes galvenais nolūks ir, izmantojot publiskos elektronisko sakaru tīklus, piedāvāt plašākai sabiedrībai informējošus, izklaidējošus vai izglītojošus raidījumus un lietotāju veidotus video, un kurā to organizāciju nosaka pakalpojuma sniedzējs, tostarp ar automātiskiem līdzekļiem vai algoritmiem, jo īpaši veidojot priekšskatījumus, marķējot un kārtojot secībā;".

3. 3. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "veic saimniecisko darbību" ar vārdiem "ir dibināti";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lai noteiktu, vai elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ir dibināts Latvijā, tiek piemēroti šādi kritēriji:

1) ja Latvijā ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa galvenā biroja atrašanās vieta un redakcionāli lēmumi par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumiem tiek pieņemti Latvijā, tad uzskatāms, ka elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ir dibināts Latvijā;

2) ja Latvijā ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa galvenā biroja atrašanās vieta, bet redakcionālus lēmumus par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību pieņem citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, tad uzskatāms, ka attiecīgais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ir dibināts tajā valstī, kurā strādā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā iesaistītā darbaspēka nozīmīga daļa. Ja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā iesaistītā darbaspēka nozīmīga daļa strādā abās valstīs, tad uzskatāms, ka elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ir dibināts tajā valstī, kurā ir tā galvenā biroja atrašanās vieta. Ja nevienā no šīm valstīm nestrādā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā iesaistītā darbaspēka nozīmīga daļa, tad uzskatāms, ka elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ir dibināts tajā valstī, kurā tas pirmoreiz sāka darbību saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, - ar nosacījumu, ka tas uztur stabilu un efektīvu saikni ar attiecīgās valsts ekonomiku;

3) ja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa galvenā biroja atrašanās vieta ir Latvijā, bet redakcionālus lēmumus par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbību pieņem valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai arī otrādi, tad uzskatāms, ka attiecīgais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ir dibināts Latvijā, - ar nosacījumu, ka Latvijā strādā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā iesaistītā darbaspēka nozīmīga daļa.";

papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(5) Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis 14 dienu laikā informē Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi par izmaiņām, kas var ietekmēt jurisdikcijas noteikšanu saskaņā ar šā panta otro daļu.

(6) Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis 14 dienu laikā informē Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, ja tas sniegs pakalpojumu, kas pilnībā vai galvenokārt vērsts uz auditoriju citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome par to informē attiecīgo regulatīvo iestādi mērķauditorijas dalībvalstī.

(7) Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izveido un regulāri atjaunina Latvijas jurisdikcijā esošo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sarakstu, kā arī norāda jurisdikciju noteicošo kritēriju saskaņā ar šā panta otro daļu. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome informē Eiropas Komisiju par minēto sarakstu, tostarp par visiem tā atjauninājumiem.

(8) Ja, piemērojot šā panta otro daļu, nav iespējams ar citu dalībvalsti vienoties par jurisdikciju, tad 14 dienu laikā no brīža, kad saņemts attiecīgās dalībvalsts atteikums vienoties par jurisdikciju, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome jautājumu iesniedz Eiropas Komisijai."

4. Aizstāt 21.1 panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "26. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 9. punkta" ar skaitļiem un vārdiem "26. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 9. punkta".

5. Izteikt 21.3 panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) iespēju viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas brīža vienoties par pieņemamu risinājumu."

6. Izslēgt 21.8 panta ceturto daļu.

7. 23. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kas sniedz audiovizuālos pakalpojumus pēc pieprasījuma, savā katalogā vismaz 30 procentu apjomā iekļauj Eiropas audiovizuālos darbus un veicina šo darbu pieejamību un pamanāmību, tostarp marķējot tos, veltot tiem atsevišķu sadaļu vai meklēšanas rīkus.";

papildināt pantu ar 5.1, 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā:

"(51) Šā panta piektajā daļā minētais pienākums neattiecas uz elektronisko plašsaziņas līdzekli, kas sniedz audiovizuālos pakalpojumus pēc pieprasījuma, ar zemu apgrozījumu vai šaurai auditorijai, kā arī uz gadījumu, kad šis pienākums nebūtu īstenojams vai nebūtu pamatots pakalpojuma būtības vai temata dēļ.

(52) Ja uz elektronisko plašsaziņas līdzekli, kas sniedz audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma, nav attiecināma šā panta piektajā daļā noteiktā Eiropas audiovizuālo darbu kvota, tas iesniedz Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei šo faktu apliecinošu informāciju.

(53) Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izstrādā vadlīnijas zema apgrozījuma un šauras auditorijas noteikšanai, ņemot vērā Latvijas tirgus apstākļus, pakalpojuma sniedzēja sniegto informāciju un attiecīgās Eiropas Komisijas vadlīnijas.";

izslēgt sesto daļu.

8. Papildināt likumu ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1 nodaļa. Video koplietošanas platformas

23.1 pants. Vispārīgie video koplietošanas platformu noteikumi

(1) Pakalpojuma atbilstību video koplietošanas platformas būtībai šā likuma izpratnē izvērtē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

(2) Video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzējs, kas nav dibināts Latvijā, tiek uzskatīts par tādu, kas ir dibināts Latvijā, ja tam ir mātes uzņēmums vai meitas uzņēmums, kas dibināts Latvijā, vai ja tas ir daļa no sabiedrību grupas un kāds cits attiecīgās sabiedrību grupas uzņēmums ir dibināts Latvijā.

(3) Lai piemērotu šā panta otro daļu gadījumā, kad mātes uzņēmums, meitas uzņēmums vai citi sabiedrību grupas uzņēmumi dibināti dažādās dalībvalstīs, uzskata, ka video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzējs ir dibināts tajā dalībvalstī, kurā dibināts tā mātes uzņēmums, vai, ja šāda dibinājuma nav, tajā dalībvalstī, kurā dibināts tā meitas uzņēmums, vai, ja šāda dibinājuma nav, tajā dalībvalstī, kurā dibināts cits sabiedrību grupas uzņēmums.

(4) Lai piemērotu šā panta otro daļu gadījumā, kad ir vairāki meitas uzņēmumi un katrs no tiem dibināts kādā citā dalībvalstī, uzskata, ka video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzējs ir dibināts tajā dalībvalstī, kurā viens no meitas uzņēmumiem pirmais sāka savu darbību, - ar nosacījumu, ka tas uztur stabilu un efektīvu saikni ar attiecīgās dalībvalsts ekonomiku.

(5) Lai piemērotu šā panta otro daļu gadījumā, kad ir vairāki citi uzņēmumi, kas ir daļa no sabiedrību grupas, un katrs no tiem dibināts citā dalībvalstī, uzskata, ka video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzējs ir dibināts tajā dalībvalstī, kurā viens no šiem uzņēmumiem pirmais sāka savu darbību, - ar nosacījumu, ka tas uztur stabilu un efektīvu saikni ar attiecīgās dalībvalsts ekonomiku.

(6) Video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzējiem, par kuriem uzskata, ka tie dibināti Latvijā, piemēro Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 10. un 11. pantu.

(7) Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izveido un regulāri atjaunina to video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzēju sarakstu, kuri dibināti vai par kuriem uzskata, ka tie dibināti Latvijā, un norāda, uz kuriem šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajiem kritērijiem balstās to jurisdikcija. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome informē Eiropas Komisiju par video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzēju sarakstu, tostarp par visiem tā atjauninājumiem.

(8) Ja, piemērojot šā panta noteikumus jurisdikcijas noteikšanai, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nevar vienoties ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts regulatoru par to, kuras valsts jurisdikcijā ir video koplietošanas platforma, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nekavējoties par to informē Eiropas Komisiju.

23.2 pants. Audio un audiovizuāli komerciāli paziņojumi video koplietošanas platformās

(1) Video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzēji veic piemērotus pasākumus, lai pasargātu sabiedrību no tādiem raidījumiem un lietotāju veidotiem video un audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem, kuru:

1) saturs var kaitēt nepilngadīgo fiziskajai, garīgajai un tikumiskajai attīstībai;

2) saturs var apdraudēt plašāku sabiedrību un kuri satur kūdīšanu uz vardarbību un naida kurināšanu pret kādu personu vai personu grupu jebkura Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā vai Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantā minētā iemesla dēļ;

3) satura izplatīšana ir noziedzīgs nodarījums (terorisma publiska slavināšana vai attaisnošana, publisks aicinājums uz terorismu, terorismu slavinoša, attaisnojoša vai uz terorismu aicinoša satura materiāla izplatīšana vai draudi īstenot terorismu, ja ir pamats uzskatīt, ka tas var tikt īstenots, vai tāda pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšana vai pornogrāfiska rakstura materiāla aprite, kurš satur bērnu pornogrāfiju, publisks aicinājums uz genocīdu, genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma publiska slavināšana vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma slavināšana, noliegšana, attaisnošana vai rupja noniecināšana un darbības, kas vērstas uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu).

(2) Video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzēji to iespēju un kontroles robežās attiecībā uz audio un audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem ievēro šā likuma 35. panta otrās daļas 1., 4., 6., 7. un 8. punkta, septītās un devītās daļas, 36. panta otrās daļas, 37. panta otrās daļas un 38. panta noteikumus.

(3) Video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzēji izstrādā savu publiski pieejamu rīcības kodeksu, kurā norāda darbības pamatprincipus, akceptētos ētiskas darbības nosacījumus, noteikumus par nepieņemamiem audio un audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem, tai skaitā tādiem, kuru mērķauditorija ir nepilngadīgie un kuri var negatīvi ietekmēt nepilngadīgo psiholoģisko vai fizisko attīstību. Rīcības kodekss ietver arī noteikumus, kas attiecas uz audio un audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem, kuri iekļauti bērnu auditorijai paredzētos raidījumos, kā arī pirms vai pēc tiem, par pārtiku un dzērieniem, kuru sastāvā ir uzturvielas un vielas ar noteiktu uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi, jo īpaši tādas vielas kā tauki, taukskābes, sāls vai nātrijs un cukuri, kuru pārmērīga lietošana uzturā nav ieteicama. Rīcības kodeksu video koplietošanas platformas pakalpojuma sniedzēji publicē savā tīmekļvietnē."

9. 24. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi izstrādā savu rīcības kodeksu, kurā norāda darbības pamatprincipus, akceptētos ētiskas darbības nosacījumus, noteikumus par nepieņemamiem audio un audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem, tai skaitā tādiem, kuru mērķauditorija ir nepilngadīgie un kuri var negatīvi ietekmēt nepilngadīgo psiholoģisko vai fizisko attīstību. Rīcības kodekss ietver arī noteikumus, kas attiecas uz audio un audiovizuāliem komerciāliem paziņojumiem, kuri iekļauti bērnu auditorijai paredzētos raidījumos, kā arī pirms vai pēc tiem, par pārtiku un dzērieniem, kuru sastāvā ir uzturvielas un vielas ar noteiktu uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi, jo īpaši tādas vielas kā tauki, taukskābes, sāls vai nātrijs un cukuri, kuru pārmērīga lietošana uzturā nav ieteicama. Rīcības kodeksu elektroniskie plašsaziņas līdzekļi publicē savā tīmekļvietnē.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis neizplata tāda satura audio un audiovizuālas programmas vai pakalpojumus pēc pieprasījuma, kuri var kaitēt nepilngadīgo fiziskajai, garīgajai un tikumiskajai attīstībai, izņemot gadījumus, kad tiem ir izraudzīts cits, nevis šā panta devītajā daļā minētais raidlaiks vai kad elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nodrošina ierobežotas piekļuves kontroli. Pirms šādiem audiovizuāliem darbiem jādod akustisks brīdinājuma signāls, un tiem jābūt speciāli atzīmētiem ar vizuālu simbolu, kas raksturo elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojuma satura iespējami kaitīgo būtību.";

papildināt pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

"(101) Nepilngadīgo personas datus, kurus elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ieguvis, veicot ierobežotas piekļuves kontroli, nav atļauts izmantot komerciālos nolūkos, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pakalpojuma tiešai sniegšanai ar datu subjekta piekrišanu."

10. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

"24.1 pants. Pieejamība personām ar invaliditāti

(1) Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nodrošina, ka tā pakalpojumi tiek nepārtraukti un pakāpeniski darīti pieejamāki personām ar invaliditāti, un par to reizi gadā ziņo Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei.

(2) Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, izstrādā rīcības plānu, kurā norāda plānotos pasākumus pieejamības nodrošināšanai. Par rīcības plānu elektroniskais plašsaziņas līdzeklis informē Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi 14 dienu laikā no tā apstiprināšanas brīža.

(3) Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kas sniedz publiskus paziņojumus un informāciju par ārkārtējām situācijām (tostarp dabas katastrofu gadījumā), to dara personām ar invaliditāti pieejamā veidā."

11. 26. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumus pēc pieprasījuma un raidījumus nedrīkst pārklāt vai grozīt komerciālos nolūkos vai bez attiecīgā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa atļaujas, izņemot gadījumus, kad:

1) to dara elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojuma saņēmējs personiskai lietošanai;

2) tā ir tehniska nepieciešamība elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojuma vai ierīces lietošanai;

3) to dara, lai sniegtu brīdinājuma informāciju vai sabiedrības interesēs esošu informāciju;

4) to dara subtitrēšanas nolūkos;

5) audio vai audiovizuālu komerciālu paziņojumu ievietojis elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojuma sniedzējs pats;

6) tas ir paņēmiens elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojuma pielāgošanai izplatīšanas līdzekļiem, nemainot saturu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

12. 35. pantā:

izteikt otrās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8) reklamēt tabaku, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un smēķēšanu;";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Produktu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmā ir atļauta, izņemot šā likuma 45. panta pirmajā daļā minētos gadījumus.";

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Reklāmu un televīzijas veikalu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmā izvieto blokos. Nošķirti reklāmas un televīzijas veikala iestarpinājumi ir atļauti sporta pārraidēs."

13. Izteikt 41. panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) daļēja ekrāna reklāma tiek ieskaitīta reklāmas apjomā, kas noteikts šā likuma 42. pantā."

14. Izteikt 42. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Reklāmai un televīzijas veikalam (izņemot televīzijas veikala skatlogu) atvēlētais laiks elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās no pulksten 6.00 līdz 18.00 un no pulksten 18.00 līdz 24.00 nedrīkst pārsniegt 20 procentus no attiecīgajos laika intervālos iekļautā satura.";

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) audiovizuālu elektronisko plašsaziņas līdzekļu paziņojumi par to raidījumiem un citiem produktiem, kas ir tieši atvasināti no to raidījumiem, vai par citiem tās pašas raidorganizāciju sabiedrību grupas raidījumiem un audiovizuālajiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, kā arī sponsoru paziņojumi un produktu izvietošana;";

papildināt otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) neitrālie kadri starp redakcionālo saturu un televīzijas reklāmas vai televīzijas veikala iestarpinājumiem un starp atsevišķiem iestarpinājumiem."

15. Izteikt 44. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Reklāmas un televīzijas veikala izvietošana ir aizliegta valsts svētku un reliģisko ceremoniju atspoguļošanas laikā. Televīzijas veikala izvietošana ir aizliegta bērnu auditorijai paredzētu raidījumu laikā."

16. 45. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Produktu izvietošana programmā vai raidījumu katalogā ir aizliegta jebkādos ziņu un aktuālo notikumu, patērētāju tiesību aizsardzības, reliģiskajos raidījumos, kā arī bērnu auditorijai paredzētos raidījumos.";

izteikt otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) raidījuma saturs un programma nekādā ziņā netiek iespaidoti tā, ka tiktu ietekmēta elektroniskā plašsaziņas līdzekļa redakcionālā atbildība un neatkarība;

2) raidījums atklātā veidā, īpaši ar speciālām preces vai pakalpojumus ieteicošām atsaucēm, nemudina uz preču vai pakalpojumu pirkšanu vai nomu;";

izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai uzpildes tvertnes vai tādu uzņēmumu produkti, kuru pamatnodarbošanās ir tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai uzpildes tvertņu ražošana vai pārdošana;".

17. Izteikt 57. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju veikšanai, tai skaitā sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanai un aktīvai līdzdalībai Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupas (ERGA) darbā, nepieciešamo finansējumu piešķir no valsts budžeta."

18. 60. pantā:

izteikt pirmās daļas 12. punktu šādā redakcijā:

"12) veicina medijpratību;";

papildināt otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) sniedzot informāciju un uzklausot sūdzības par jebkādām problēmām saistībā ar šā likuma 24.1 pantā minēto pakalpojumu vai informācijas pieejamību personām ar invaliditāti.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pildot savus uzdevumus, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome neprasa un nesaņem norādījumus ne no vienas citas iestādes."

19. Izteikt 67. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu pieejamība nodrošināma visā Latvijas teritorijā, kā arī diasporas mītnes zemēs atbilstoši sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem."

20. Papildināt 71. panta pirmo daļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"101) nodrošināt ar diasporu saistītu norišu atspoguļošanu;".

21. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta direktīvas (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes lēmumu 2005/671/TI;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. novembra direktīvas (ES) 2018/1808, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 5. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 17. novembrī

01.12.2020