Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Durbes novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2020

2020. gada 13. novembrī

Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"

APSTIPRINĀTS
ar Durbes novada domes 13.11.2020.
sēdes lēmumu Nr. 403 (prot. Nr. 15 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta 7. punktu un 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. pantu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija
noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdalību"
13. punktu

Izdarīt Durbes novada pašvaldības 2014. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Durbes novada pašvaldības izglītības iestādēm jānodrošina pārtikas paku pasūtīšanu, sagatavošanu, ievērojot prasības, kuras ir izvirzītas ēdināšanai izglītības iestādēs. Produktu vērtība pakā atbilst noteiktai pārtikas produktu izmaksai porcijā un dienu skaitam, kurā, atbilstoši normatīvam aktam ir noteikts attālināts apmācību režīms. Izglītības iestāde organizē un nodrošina pārtikas paku nodošanu izglītojamiem."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publikācijas "Latvijas Vēstnesī".

Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Radzevičs

 

Durbes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2020 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā""
paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums Lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas saņemt saistošajos noteikumos noteikto atbalsta apjomu nepieciešams papildināt regulējumu, ka gadījumā, ja izglītojamais piedalās izglītības procesā ārpus iestādes telpām ilglaicīgi viņam ir tiesības saņemt atbalstu šo saistošo noteikumu noteiktajā apjomu arī mācoties attālinātā režīmā.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr. 1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā" nosaka, ka bērniem, kuri ir deklarēti Durbes novadā un apmeklē Durbes novada izglītības iestādē 5-6 gadīgo obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei un 5., 6., 7., 8., 9. klašu skolēni saņem brīvpusdienas, kuras nodrošina izglītības iestāde.

Saistošajos noteikumos ir noteikta kārtība, ka brīvpusdienu apmaksa tiek veikta veicot samaksu par faktisko pusdienu izlietojumu, tāpat ir noteikts, ka brīvpusdienu līdzekļi ir paredzēti izglītības iestādēm pārtikas produktu iegādes rēķinu apmaksai, t.i., to apmērs atbilst iegādātajiem pārtikas produktiem.

Durbes novada finanšu nodaļa ir aprēķinājusi apjomu, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu apmaksai vienam skolniekam vienai dienai:

*5.-9. klases izglītojamajiem tas sastāda EUR 0,93 dienā;

*5-6 gadīgo obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei tas sastāda EUR 0,63 dienā.

Šobrīd atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 un Rīkojumam Nr. 655 ir noteikts, ka mācību process notiek ārpus izglītības iestādes telpām, t.i., attālināti - 7., 8. un 9. klasēm.

Ar noteikumu grozījumiem tiek noteikts pienākums šo noteikumu noteikto pabalstu - pārtikas produktus iestādei iegadāties un sagatavot tos nodošanai izglītojamiem proporcionāli laika periodam kura notiek attālināts mācību process attiecīgajai izglītojamo kategorijai. Saistošo noteikumu grozījumi uzlabos ģimeņu sociālo situāciju.

Izglītības iestāžu pienākums būs izveidot pārtikas pakas, kuras atbilst prasībām par skolēnu ēdināšanu un to nodošanu izglītojamiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem.

Ietekme uz budžetu ir neitrāla, jo plānotais pabalsts ir plānots budžetā.

Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Atbilstoši saistošo noteikumu 33. punkta nosacījumiem materiālo resursu saņēmējs ir izglītības iestāde, Sociālais dienests šo līdzekļu administrēšanā netiek iesaistīts, jo preces saņem izglītības iestāde, preču pavadzīmes paraksta izglītības iestāžu pārstāvji, tās tiek uzskaitītas izglītības iestādes materiālās uzskaites programmā, šos dokumentus apstrādā finanšu nodaļa un saskaņo administrācijas personas. Atbildīga par iegādāto produktu izlietojumu ir izglītības iestāde.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Nav notikušas.

Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Radzevičs

17.11.2020