Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 45

Liepājā 2020. gada 12. novembrī (prot. Nr. 17, 62. §)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 41. punktā vārdus "Liepājas dokumentu vadības sistēma" ar vārdiem "dokumentu vadības sistēma "Lietvaris"".

2. Papildināt ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

44.1 1. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā;

44.1 2. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.".

3. Svītrot 48. punktu.

4. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošo komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, viņš ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē Lietvedības programmā.".

5. Svītrot 75. punkta 2. teikumā vārdus "Lietotāja identifikācijas numurs".

6. Svītrot 77. punktu.

7. Izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu Domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, viņš ir reģistrējies dalībai Domes sēdē un ir nodrošināta elektroniskā balsošana Lietvedības programmā. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma "Par pašvaldībām" 40. panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.".

8. Papildināt ar 81.1 punktu šādā redakcijā:

"81.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:

81.1 1. Domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā;

81.1 2. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saeima 2020. gada 8. oktobrī pieņēma grozījumus likumā "Par pašvaldībām", kas attiecas uz domes un komiteju sēžu norisi. Ņemot vērā izmaiņas likumā, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā, paredzot gadījumus, kad jautājumus izskata slēgtā komitejas vai domes sēdē, kā arī to, ka sēdes var notikt, izmantojot videokonferenci.
2. Īss projekta satura izklāsts Nolikumā veikti grozījumi normās par komitejas vai domes sēdes norisi, izmantojot videokonferenci, kā arī par jautājumu izskatīšanu slēgtā komitejas vai domes sēdē atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.

 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, kā arī būs pieejami domes ēkā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

14.11.2020