Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Gulbenē 2017. gada 26. janvārī (prot. Nr. 1, 9. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 43. panta trešo daļu,
Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 16. pantu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2011. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" šādus grozījumus:

1. Svītrot 8. punktā vārdus "(skatīt pielikumu)".

2. Papildināt III nodaļu ar 10.3 punktu šādā redakcijā:

"10.3 Aģentūras direktoram var būt vietnieks. Aģentūras vietnieku apstiprina amatā un atbrīvo no amata, kā arī viņa kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.".

3. Svītrot pielikumu.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Caunītis

 

Gulbenes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" III nodaļā ir noteikta Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" struktūra un pārvalde, kuru nepieciešams precizēt. Grozījumi šajos saistošajos noteikumos ir nepieciešami, lai veiktu sabiedrības izglītošanai un informēšanai nepieciešamo pakalpojumu attīstību Gulbenes novadā, kā arī veicinātu tūrisma potenciāla attīstību, tā popularizēšanu, nepieciešamās informācijas nodrošināšanu ikvienam interesentam.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiek svītrots Gulbenes novada domes 2011. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" pielikums un doto saistošo noteikumu III nodaļa papildināta ar 10.3 punktu, kas nosaka, ka aģentūras direktoram var būt vietnieks.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumu projektam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Caunītis

09.02.2017