Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 33

Gulbenē 2015. gada 23. decembrī

Grozījumi Gulbenes novada 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes
2015. gada 23. decembra sēdes Nr. 27, 18. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 43. panta trešo daļu,
Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 16. pantu

Izdarīt pašvaldības domes 2011. gada 29. decembra noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" (Gulbenes Novada Ziņas, 2012. gads, Nr. 1) šādus grozījumus:

1. IZTEIKT 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Aģentūras darbības mērķis ir attīstīt tūrismu pašvaldības administratīvajā teritorijā, īstenojot novada tūrisma politiku, izstrādājot tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, tūrisma un kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību un koordinējot tūrisma pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem un viesiem";

2. SVĪTROT 3.7. punktu;

3. 8. punktā: izslēgt ciparu "1.";

4. IZTEIKT pielikumu šādā redakcijā:

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

 

Saistošo noteikumu Nr. 33 "Grozījumi Gulbenes novada 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 23.12.2015. saistošajos noteikumos Nr. 33 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi) veicami grozījumi, lai sakārtotu un optimizētu Aģentūras darbību Gulbenes novadā tieši tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma jomas attīstībā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu, 43. panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 16. pantu.

Saistošajos noteikumos tiek izteikts jaunā redakcijā 2. punkts, svītrots 3.7. punkts, izteikts jaunā redakcijā pielikums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.
7. Cita informācija Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

18.02.2016