Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Gulbenē 2015. gada 26. martā (prot. Nr. 6, 13. §)

Grozījumi Gulbenes novada 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu,
43. panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu, 16. pantu

Izdarīt pašvaldības domes 2011. gada 29. decembra noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" (Gulbenes Novada Ziņas, 2012. gads, Nr. 1) šādus grozījumus:

1. Izteikt III nodaļu daļu šādā redakcijā:

"III. Aģentūras struktūra un pārvalde

8. Aģentūras sastāvā ir struktūrvienība - Tūrisma informācijas centrs "Stāmeriena" (skatīt 1. pielikumu). Struktūrvienība darbojas saskaņā ar konkrētās struktūrvienības nolikumu. Struktūrvienības nolikumu apstiprina Aģentūras direktors.

9. Aģentūras darbu vada tās direktors. Aģentūras direktoru ieceļ amatā Dome. Darba līgumu ar Aģentūras direktoru noslēdz, groza vai izbeidz Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

Aģentūras direktors pilda ārējos normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos uzdevumus.

Aģentūras direktors:

9.1. izstrādā Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu;

9.2. nodrošina Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;

9.3. sniedz Domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;

9.4. sniedz Domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus pašvaldības aģentūras darbības jautājumos;

9.5. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem, pārstāv Aģentūru tās kompetencē esošajos jautājumos attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām;

9.6. nodrošina Aģentūras personāla vadību un attīstību, pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību;

9.7. iesniedz Domei pārskatus par Aģentūras darbību, sniedz Domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram nepieciešamo informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar Aģentūras darbību un Aģentūras kompetencē esošo jautājumu risināšanu, nodrošina Aģentūras gada publisko pārskatu sagatavošanu un publicēšanu;

9.8. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus, kas ir saistoši Aģentūras darbiniekiem;

9.9. slēdz darba un saimnieciskos līgumus, izsniedz pilnvaras un izziņas;

9.10. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina sabiedrības informēšanu par Aģentūras darbību;

9.11. veic citus uzdevumus, kas noteikti pašvaldības darbību reglamentējošos normatīvajos aktos.

10. Aģentūras direktors ir atbildīgs par Aģentūras finanšu līdzekļu racionālu izlietošanu atbilstoši veicamajiem pārvaldes uzdevumiem.

10.1 Uz Aģentūras direktora amatu Dome izsludina atklātu konkursu pašvaldības informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novada Ziņas" un Gulbenes novada mājaslapā internetā.

10.2 Aģentūras direktoru amatā ieceļ Dome uz pieciem gadiem. Novērtējot Aģentūras darbības rezultātus, Aģentūras direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti vai atbrīvot no amata pirms noteiktā termiņa."

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

 

1. pielikums Gulbenes novada domes 2015. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8

 

Saistošo noteikumu Nr. 8 "Grozījumi Gulbenes novada 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 26.03.2015. saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi) veicami grozījumi, lai veiktu sabiedrības izglītošanai un informēšanai nepieciešamo pakalpojumu attīstību Gulbenes novadā, kā arī veicinātu tūrisma potenciāla attīstību, tā popularizēšanu, nepieciešamās informācijas nodrošināšanu ikvienam interesentam.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu, 43. panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 16. pantu.

Saistošajos noteikumos tiek izteikta jaunā redakcijā III nodaļa.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Projekta īstenošana veicinās tūrisma uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.
7. Cita informācija Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

20.05.2015