Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Gulbenē 2014. gada 23. janvārī (prot. Nr. 2, 28. §)

Grozījumi Gulbenes novada 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums"

Redakcionāli precizējumi
Gulbenes novada domes 27.02.2014. sēdē Nr.3, 23.
§

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu,
43. panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu, 16. pantu

Izdarīt pašvaldības domes 2011. gada 29. decembra noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums" (Gulbenes Novada Ziņas, 2012. gads, Nr. 1) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.14. apakšpunktu šādā redakcijā: "veicina Gulbenes novada mazās un vidējās uzņēmējdarbības (mājražošana, amatniecība, tūrisma uzņēmējdarbība) attīstību un organizēt ar to saistītos pasākumus".

2. Papildināt saistošo noteikumu 2. punktu aiz vārda "viesiem," ar vārdiem "kā arī veicināt mazās un vidējās uzņēmējdarbības (mājražošana, amatniecība un tūrisma uzņēmējdarbība) attīstību novadā".

3. Izteikt saistošo noteikumu 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā: "3.7. plānot un īstenot mazās un vidējās uzņēmējdarbības (mājražošana, amatniecība un tūrisma uzņēmējdarbība) attīstības programmas, pasākumus un projektus, nodrošinot tiem nepieciešamo finansējumu."

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

 

Saistošo noteikumu Nr. 2 "Grozījumi Gulbenes novada 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 29.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums", turpmāk - Saistošie noteikumi, veicami grozījumi, lai koordinētu un organizētu Gulbenes novada mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai plānotos pasākumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu.

Saistošajos noteikumos tiek papildināts ar 4.14. apakšpunktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē un Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.
7. Cita informācija Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

16.04.2014