Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Gulbenē 2020. gada 19. martā (prot. Nr. 6, 6. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2012. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
6. punktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2012. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Gulbenes Novada Ziņas, 2012. gads, Nr. 4) šādus grozījumus:

1. aizstāt 3. punktā skaitli un vārdu "12 (divpadsmit)" ar vārdu "seši".

2. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pabalsta apmērs par vienu jaundzimušo bērnu ir 250 euro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni - 350 euro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni - 400 euro par katru bērnu."

3. papildināt 6. punktu aiz vārdiem "jaundzimušā vecākiem" ar teikuma daļu ", ja pabalsts otram vecākam jau nav piešķirts citā pašvaldībā,".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2020. gada 19. marta saistošo noteikumu Nr. 5 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2012. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Gulbenes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz izmaksāt vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā un jaundzimušā pirmā pamata dzīvesvieta ir deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 150,00 EUR par katru jaundzimušo bērnu.

Saistošo noteikumu paredzētā pabalsta apmērs ir konstants jau sešus gadus un tas neatbilst pašreizējam sociālekonomiskajam stāvoklim valstī, izdevumi jaundzimuša bērna vajadzību nodrošināšanai nepārtraukti palielinās. Tāpat ir nepieciešams izvērtēt personai, kas pretendē uz pabalsta saņemšanu, izvirzītā kritērija par dzīvesvietas deklarēšanas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 12 mēnešu termiņa aktualitāti.

Ņemot vērā minēto, Gulbenes novada pašvaldība ir sagatavojusi saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Gulbenes novada domes 2012. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Gulbenes novada domes 2012. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"" paredz:

1) samazināt personas, kura pieprasa pabalstu, dzīvesvietas deklarēšanas termiņu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā līdz sešiem mēnešiem;

2) palielināt pabalsta apmēru par vienu jaundzimušo bērnu līdz 250 EUR, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni, pabalsts ir 300 EUR par katru bērnu. Savukārt, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni pabalsta apmērs ir 400 EUR par katru bērnu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projektā "Grozījumi Gulbenes novada domes 2012. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"" paredzētie pabalsti tiks izmaksāti atbilstoši pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Gulbenes novada domes 2012. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"" neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Gulbenes novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

23.04.2020