Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 35

Daugavpilī 2020. gada 22. oktobrī (prot. Nr. 41, 11. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 22. oktobra lēmumu Nr. 523

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 26. panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 254, 2017, Nr. 90, 125, 130, 2018, Nr. 11, 63, 73, 141, 248, 2019, Nr. 23, 2020, Nr. 18, 40, 57, 58, 92, 96, 142, 163, turpmāk - noteikumi), šādus grozījumus:

1. papildināt 32. punktu ar 32.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.3. daudzbērnu ģimenēm, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.";

2. papildināt 35.3. apakšpunkta 35.3.4. apakšpunktu aiz komata ar vārdiem "un šīs vizītes laikā veikto ārstniecību";

3. papildināt 60.1., 60.2., 60.3. un 60.4. apakšpunktus aiz vārda "reizēm" ar vārdiem "kalendārajā gadā";

4. izteikt 60.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.6. personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu - 50 % apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā Dienesta norādītajā pirtī.";

5. papildināt ar 60.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.7. personai, kurai noteikta invaliditāte kopš bērnības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss un kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas - 100 % apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārajā gadā";

6. svītrot 61.1 punktu;

7. aizstāt 69. punktā skaitli "300,00" ar skaitli "400,00".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 22. oktobra saistošo noteikumu Nr. 35 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks skolēnu formas tērpa iegādei daudzbērnu ģimenēm, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Grozījumi noteikumos precizē 35.3.4. apakšpunktu, lai atbalstu veselības aprūpes izdevumu kompensēšanai persona varētu saņemt ne tikai par vizīti pie ārsta speciālista, bet arī šīs vizītes laikā veikto ārstniecību (saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 1. punktu, ārstniecība ir profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe).

Izdarot redakcionālus grozījumus, saistošo noteikumu 60.6. apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā un svītrots 61.1 punkts.

Personas ar invaliditāti ir pakļautas augstam sociālās atstumtības riskam, viens no galvenajiem sociālās atstumtības faktoriem ir materiālā atstumtība, tāpēc atbalsts sabiedriskās pirts pakalpojumiem tiek paplašināts, sniedzot atbalstu 24 apmeklējumiem kalendārā gadā personai ar invaliditāti kopš bērnības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss un kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas - 100 % apmērā.

Sakarā ar izdevumu pieaugumu, tiek palielināts atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un atbalsta pieprasītājam ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi saistošajos noteikumos paredz:

- papildināt tos ar 32.3. un 60.7. apakšpunktu;

- precizēt 35.3.4., 60.1., 60.2., 60.3., 60.4., 69. punktu;

- svītrot 61.1 punktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu grozījumi tiks īstenoti Sociālajam dienestam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Plānotie grozījumi varētu skart:

- 310 bērnus daudzbērnu ģimenēs, atbalsts viena skolēnu formas tērpa iegādei 30 euro gadā, nepieciešami 9300 euro gadā;

- 5 personas, kurām piešķirta invaliditāte kopš bērnības, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss un kuras dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, 100 % apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas (saskaņā ar iepirkumu 4.03 euro par vienu pirts apmeklējumu) 24 apmeklējumiem kalendārajā gadā nepieciešami 483.60 euro gadā;

- atbalstam sakarā ar apbedīšanas izdevumu pieaugumu personas apbedīšanas izdevumu segšanai gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un atbalsta pieprasītājam ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, nepieciešami 2000 euro gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notikušas ar daudzbērnu ģimenēm un personām ar invaliditāti kopš bērnības.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs 

07.11.2020