Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Gulbenē 2019. gada 29. augustā (prot. Nr. 14, 34. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. IZDARĪT Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. svītrot 5.17. apakšpunktu;

1.2. svītrot 5.25. un 5.26. apakšpunktu;

1.3. svītrot 5.30. apakšpunktu;

1.4. aizstāt 5.33. apakšpunktā vārdu "internātpamatskola" ar vārdu "pamatskola";

1.5. svītrot 5.51. apakšpunktu;

1.6. svītrot 5.62. apakšpunktu;

1.7. papildināt saistošos noteikumus ar 5.66. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.66. Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolīši".

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. un 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2019. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 19 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai:

1) atbilstoši Gulbenes novada domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmumam "Par Stāmerienas pamatskolas, K. Valdemāra sākumskolas un Galgauskas pamatskolas reorganizāciju un Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolīši" izveidi" (protokols Nr. 3, 38. §) veiktu izmaiņas Gulbenes novada pašvaldības institucionālajā struktūrā, papildinot to ar jaunu pašvaldības dibinātu iestādi "Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolīši"" un svītrojot Stāmerienas pamatskolu, K. Valdemāra sākumskolu un Galgauskas pamatskolu;

2) svītrotu Gulbenes sākumskolu atbilstoši Gulbenes novada domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmumam "Par Gulbenes sākumskolas likvidāciju" (protokols Nr. 3, 37. §);

3) atbilstoši Gulbenes novada domes 2019. gada 28. marta sēdes lēmumam "Par Sveķu internātpamatskolas nosaukuma maiņu un grozījumiem Sveķu internātpamatskolas nolikumā" (protokols Nr. 4, 6. §), mainīt iestādes "Sveķu internātpamatskola" nosaukumu uz "Sveķu pamatskola";

4) svītrotu Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centru atbilstoši Gulbenes novada domes 2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumam "Par Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra likvidāciju" (protokols Nr. 11, 7. §);

5) svītrotu Gulbenes novada sociālās aprūpes centru "Tirza", atbilstoši Gulbenes novada domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmumam "Par Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Tirza" likvidāciju" (protokols Nr. 3, 6. §).

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek veiktas izmaiņas Gulbenes novada pašvaldības institucionālajā struktūrā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var vērsties Gulbenes novada pašvaldības administrācijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.gulbene.lv.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

01.09.2019