Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Gulbenē 2018. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 22, 8. §)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
14. punkta f) apakšpunktu un 43. panta trešo daļu, Izglītības
likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta
piekto daļu un 47. panta trešo daļu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. punktā vārdu "Dome" ar vārdu "Pašvaldība".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Gulbenes novada dome izveido Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu komisiju 5 cilvēku sastāvā (turpmāk - Komisija). Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Pašvaldībā."

3. Aizstāt 4. punktā vārdus "Domes Administratīvi juridiskajā nodaļā" ar vārdu "Pašvaldībā".

4. Aizstāt 15. punktā vārdu "Domes" ar vārdu "Pašvaldības".

5. Aizstāt 27. punktā vārdu "Dome" attiecīgā locījumā ar vārdiem "Gulbenes novada dome" attiecīgā locījumā.

6. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā (1. pielikums).

7. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā (2. pielikums).

8. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā (3. pielikums).

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

1. pielikums
Gulbenes novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15
"Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu""

 

"1. pielikums Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu
"

 

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv

Gulbenē

 

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
LICENCE NR.................

(juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

ir tiesības īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu

(interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits)

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20 ____. gada ____.___________. Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sēdē Nr.____.

Licence izsniegta uz laiku līdz _______________________.

Licences izsniegšanas datums ________________________.

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs
 

(vārds, uzvārds, paraksts)"

 

2. pielikums
Gulbenes novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15
"Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu""

 

"2. pielikums Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu
"

 

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv

Gulbenē

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
LICENCE NR.................

(vārds, uzvārds, personas kods)

ir tiesības īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu

(interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, stundu skaits)

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20 ____. gada ____.___________. Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sēdē Nr.____.

Licence izsniegta uz laiku līdz _______________________.

Licences izsniegšanas datums ________________________.

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs
 

(vārds, uzvārds, paraksts)"

3. pielikums
Gulbenes novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15
"Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27
"Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu""

 

"3. pielikums Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanu
"

 

  Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības / interešu izglītības programmai (programmām):

(nosaukums)

(nosaukums)

(nosaukums)

 
Juridiskās personas nosaukums / fiziskās personas vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs / personas kods
Juridiskā adrese / dzīvesvieta
Programmas realizēšanas vietas adrese
Pilnvarotā persona
Tālruņa / faksa Nr.
e-pasta adrese
 

(datums)

 
 
 

(paraksts, paraksta atšifrējums)"

 

Gulbenes novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 15 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka no 2018. gada 1. jūnija ir mainīts Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nosaukums (Gulbenes novada domes 2018. gada 26. aprīļa lēmums "Par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nosaukuma maiņu" (protokols Nr. 7, 34. §), ir nepieciešams izdarīt grozījumus Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu".
2. Īss projekta satura izklāsts Tiek izdarīti grozījumi atsevišķos Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" punktos un pielikumos, precizējot nosaukumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

18.01.2019