Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Gulbenē 2015. gada 26. martā (prot. Nr. 6, 29. §)

Grozījumi Gulbenes novada 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. PAPILDINĀT nolikuma 7. punktu ar 7.7. apakšpunktu šādā redakcijā: "Iepirkumu nodaļa".

2. GROZĪT nolikuma 39. punktu, aizstājot vārdus "vienu nedēļu" ar vārdiem "desmit dienas".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

 

Gulbenes novada domes 2015. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 9 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības nolikuma teksts atbilstoši Gulbenes novada domes pieņemtajiem lēmumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēta Gulbenes novada domes administrācijas struktūra.

Tiek grozīts minimālais termiņš iesniegumu un ierosinājumu iesniegšanai pirms domes sēdēm, lai kvalitatīvi sagatavotu izskatāmos jautājumus un ievērot noteikumu 33. punktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, jo Iepirkuma nodaļa tiek veidota pārceļot uz to 2 darbiniekus no Administratīvi juridiskās nodaļas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā grozījumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Gulbenes novada pašvaldības administrācijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika nodrošināta tādēļ, ka saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības tiesības.

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komiteju sēdēs publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.gulbene.lv.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

31.03.2015
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.