Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 132

Rīgā 2020. gada 21. oktobrī (prot. Nr. 44, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dzīvokļu komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 23.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dzīvokļu komunālā saimniecība", vienotais reģistrācijas numurs: 43603016206, juridiskā adrese: Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 (turpmāk - SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"), iesniegumu (2020.gada 23.marts Nr.01-08/71-2020) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2020.gada 27.jūlijā, 17.septembrī un 15.oktobrī - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2020.gada 27.jūlijs Nr.01-08/142-2020, 2020.gada 17.septembris Nr.01-08/184-2020, 2020.gada 15.oktobris Nr.01-08/209-2020) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2020.gada 23.martā iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,76 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,86 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

3. SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2020.gada 3.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2020, 67.nr.) un 2020.gada 23.martā nosūtīja Iecavas novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē.

4. Regulators 2020.gada 3.aprīlī nosūtīja Iecavas novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

5. Regulators 2020.gada 23.aprīlī saņēma Iecavas novada pašvaldības 2020.gada 23.aprīļa vēstuli Nr.3-21e/20/213, kurā pašvaldība informē, ka atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

6. Regulators lūdza SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2020.gada 27.jūlijā, 17.septembrī un 15.oktobrī iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projektu precizējumus, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,86 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,74 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

7. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

8. SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2020.gada 1.decembris.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,86 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,74 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2020.gada 1.decembrī;

3. atcelt no 2020.gada 1.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 13.novembra lēmumu Nr.297 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dzīvokļu komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 230.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

21.10.2020