Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 641

Rīgā 2020. gada 20. oktobrī (prot. Nr. 62 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 174. nr.; 2018, 33. nr.; 2019, 227. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 9. punktu.

2. Izteikt 26.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.8. tādu atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana pašpatēriņa nodrošināšanai, kam iespējams aprēķināt enerģijas ietaupījumu augstāka energoefektivitātes līmeņa sasniegšanai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punktam;".

3. Svītrot 28. punktu.

4. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.10. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī no būvdarbu līguma summas."

5. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Maksimāli pieļaujamā Kohēzijas fonda atbalsta intensitāte tiek aprēķināta no papildu ieguldījumu izmaksām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu augstāku energoefektivitātes līmeni. Attiecināmajām izmaksām, kuras atbilst:

34.1 1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punkta "a" apakšpunktam, piemēro 30 % atbalsta intensitāti;

34.1 2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. panta 3. punkta "b" apakšpunktam, atbalsta intensitāti diferencē atkarībā no uzņēmuma lieluma. Lielajiem uzņēmumiem piemēro 45 %, vidējiem - 55 %, sīkajiem (mikro) un mazajiem uzņēmumiem - 65 % atbalsta intensitāti no attiecināmajām izmaksām."

6. Izteikt 35.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.5. piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas katru gadu līdz 31. janvārim sadarbības iestādē Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020. gada plānošanas periodam elektroniski tiek iesniegts pārskats par enerģijas patēriņu ēkā vai konkrētajā ražošanas procesā pārskata gadā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;".

7. Papildināt noteikumus ar 49.2 punktu šādā redakcijā:

"49.2 Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu līdz 2020. gada 31. decembrim."

8. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt valsts atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr.  794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr.  794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

9. Papildināt noteikumus ar 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr.  651/2014 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt valsts atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr.  794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

10. Izteikt 2. pielikuma 5. punkta 2. piezīmi šādā redakcijā:

"2. **Aizpilda, ja projekta ietvaros tika īstenota pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem vai tika uzstādīta papildjauda."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

23.10.2020