Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Siguldas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 33

Siguldā 2020. gada 15. oktobrī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 38 "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 12, 48. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
4. punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
24. panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 38 "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" šādus grozījumus:

1. aizstāt VI nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi";

2. papildināt VI nodaļu ar 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Noteikumu 19.2. apakšpunktā noteiktais izņēmums par attaisnojošu bērna prombūtni attiecināms arī uz tiem gadījumiem, kad bērna likumiskie pārstāvji rakstveidā ir informējuši privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, par to, ka paši nodrošinās bērna pieskatīšanu dzīvesvietā, ja:

22.1. bērnam vai kādam no bērna ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā, jāievēro mājas karantīna Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā;

22.2. bērnam jāievēro pašizolācija, jo bērns pēdējo 14 dienu laikā uzturējies kādā no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

22.3. kādam no bērna ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā, jāievēro pašizolācija, jo pēdējo 14 dienu laikā uzturējies kādā no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un šī persona uzturas bērna dzīvesvietā;

22.4. Covid-19 infekcija diagnosticēta kādam no ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā.";

3. papildināt VI nodaļu ar 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Noslēguma jautājumu 22. punkts spēku zaudē ar dienu, kad spēku zaudē Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums."

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 15. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada
20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 38 "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam""

Projekta nepieciešamības pamatojums

[1] Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu, 2018. gada 20. decembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 38 "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" (turpmāk - saistošie noteikumi), kas nosaka Siguldas novada pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību bērnam, kurš ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Saistošo noteikumu 19.2. apakšpunkts noteic, ka atbalsts netiek piešķirts, ja atbalsts tiek pieprasīts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa. Ja bērns apmeklē privātu izglītības iestādi, par attaisnojošiem iemesliem bērna prombūtnei uzskatāmi arī citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā.

[2] Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, Ministru kabinets, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (prot. Nr. 11, 1. §) izsludināja visā Latvijas valsts teritorijā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam ārkārtējo situāciju, nosakot epidemioloģiskās drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā (to starp prasības un kārtību izglītības procesa organizēšanai). Pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, noteikti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Noteikumu 4. punkts paredz, ka sabiedrībā visos gadījumos, tai skaitā sniedzot saimnieciskus vai publiskus pakalpojumus, kā arī darba vietās Covid-19 infekcijas ierobežošanai turpmāk katrai personai atbildīgi ir jāievēro četri pamatprincipi: informēšana, distancēšanās, higiēna un personu veselības stāvokļa uzraudzība. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija, sniedzot ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, norādījusi, ka iestādē nav pieļaujama personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma anotācijā skaidrots, ka Covid-19 ir jauna bīstama infekcijas slimība, tādēļ līdz šim brīdim ekspertiem nav izdevies atrast pietiekami efektīvus profilakses un ārstēšanas līdzekļus, lai maksimāli efektīvi ierobežotu Covid-19 izplatību. Attiecīgi šobrīd nav iespējams prognozēt turpmākos riskus Covid-19 izplatībai. Kā liecina Covid-19 inficēšanās gadījumu analīze, infekcija izplatās ciešu kontaktu rezultātā. Tā kā joprojām nav pieejama vakcīna Covid-19 profilaksei un nav pieejami efektīvi infekcijas ārstēšanas līdzekļi, efektīvākie profilakses pasākumi ir distances ievērošana un cilvēku pulcēšanās ierobežojumi. Ņemot vērā minēto, lai pasargātu sabiedrību no Covid-19 uzliesmojuma, ir svarīgi saglabāt piesardzību, tai skaitā ievērot fizisku distancēšanos un novērst cilvēku pārmērīgu pulcēšanos.

[3] Ņemot vērā, ka vēl joprojām pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, efektīvākai piesardzības pasākumu nodrošināšanai, kā arī, lai nepakļautu inficēšanās riskam bērnus, bērnu uzraudzītājus un citas personas, Izglītības pārvalde izteikusi priekšlikumu paredzēt saistošajos noteikumos, ka šo noteikumu 19.2. apakšpunktā noteiktais izņēmums par attaisnojošo bērna prombūtni attiecināms arī uz tiem gadījumiem, kad bērna likumiskie pārstāvji rakstveidā ir informējuši privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, par to, ka paši nodrošinās bērna pieskatīšanu dzīvesvietā, ja:

- bērnam vai kādam no bērna ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā, jāievēro mājas karantīna Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā;

- bērnam jāievēro pašizolācija, jo bērns pēdējo 14 dienu laikā uzturējies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

- kādam no bērna ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā, jāievēro pašizolācija, jo pēdējo 14 dienu laikā uzturējies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un šī persona uzturas bērna dzīvesvietā;

- Covid-19 infekcija diagnosticēta kādam no ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā.

[4] Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šādā gadījumā pašvaldības saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Minētā panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības saistošos noteikumus pašvaldība triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Īss projekta satura izklāsts

Ar šiem noteikumiem tiek paredzēts, ka 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 38 "Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" 19.2. apakšpunktā noteiktais izņēmums par attaisnojošu bērna prombūtni attiecināms arī uz tiem gadījumiem, kad bērna likumiskie pārstāvji rakstveidā ir informējuši privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju, par to, ka paši nodrošinās bērna pieskatīšanu dzīvesvietā, ja:

- bērnam vai kādam no bērna ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā, jāievēro mājas karantīna Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā;

- bērnam jāievēro pašizolācija, jo bērns pēdējo 14 dienu laikā uzturējies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

- kādam no bērna ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā, jāievēro pašizolācija, jo pēdējo 14 dienu laikā uzturējies kādā no SPKC tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un šī persona uzturas bērna dzīvesvietā;

- Covid-19 infekcija diagnosticēta kādam no ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā.

Tā kā šis atbalsts tiek piemērots, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, tas ir piemērojams līdz brīdim, kamēr spēku zaudē Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Lai nodrošinātu grozīto saistošo noteikumu izpildi, jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Precīzu ietekmi uz budžetu nav iespējams prognozēt. Tas atkarīgs no Covid-19 infekcijas izplatības.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmē bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus un privātās pirmsskolas izglītības iestādes.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

23.10.2020