Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.05.2021. - ... / Spēkā esošā
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Gulbenē 2016. gada 26. maijā (prot. Nr. 8, 25. §)
Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei
APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes
2016. gada 26. maija sēdes lēmumu,
prot. Nr. 8, 25. §

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām Pašvaldības izglītības iestādēs, sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai izglītības iestādei (turpmāk – Pašvaldības atbalsts).

2. Pašvaldības atbalsta apmērs 2021. gadā pirmsskolas izglītojamajam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 265,09 euro mēnesī un pirmsskolas izglītojamajam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības programmas ieguvei, ir 169,37 euro mēnesī. Viena izglītojamā vidējo izmaksu mēnesī Pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmā aprēķins pievienots noteikumu pielikumā.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 26.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

3. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja attiecināmi visi šādi nosacījumi:

3.1. izglītojamais ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

3.2. izglītojamā un vismaz viena vecāka vai izglītojamā likumīgā pārstāvja (turpmāk – vecāks) dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.3. izglītojamais ir reģistrēts uzņemšanai kādā no Pašvaldības izglītības iestādēm pirmsskolas izglītības programmā Pašvaldībā noteiktajā kārtībā atbilstoši Pašvaldības 2018. gada 29. novembra noteikumiem Nr. 14 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās;

3.4. izglītojamam netiek nodrošināta vieta Pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā;

3.5. izglītojamais apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izglītojamo ir reģistrējusi Valsts izglītības informācijas sistēmā.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 26.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

4. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, vecāks Pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu.

5. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

6. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu un tā apmēru vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu Pašvaldība rakstiski informē vecāku un privāto izglītības iestādi.

7. Pašvaldības atbalsts tiek izmaksāts privātai izglītības iestādei, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, privāto izglītības iestādi un vecāku.

8. Lai pamatotu Pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar Pašvaldību un vecāku, Pašvaldībā iesniedz:

8.1. izmaksu tāmi atbilstoši privātās izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

8.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde.

9. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka, kā noteiktais Pašvaldības atbalsts, Pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā, kas atbilstoši noteikumu 7. punktam noslēgts starp Pašvaldību, privāto izglītības iestādi un vecāku.

10. Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad vecāks Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts noteikumu 7. punktā noteiktais līgums.

11. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, kas tiek piešķirts proporcionāli faktiskajam apmeklējuma dienu skaitam, privātā izglītības iestāde Pašvaldībā katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz:

11.1. pieprasījumu - rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kuram pievienotas dokumentu kopijas, kas attaisno izglītojamā privātās izglītības iestādes kavējumus;

11.2. privātās izglītības iestādes sagatavota rēķina, kas izsniegts vecākam par iepriekšējo mēnesi, kopiju.

12. Pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc privātās izglītības iestādes pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto dokumentāciju un pārskaita Pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē, kas norādīts noteikumu 7. punktā noteiktajā līgumā.

13. Pašvaldības atbalsts tiek pārtraukts gadījumos, ja:

13.1. dzīvesvieta izglītojamam, par kuru tiek saņemts Pašvaldības atbalsts, vai tā vecākam tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības ieguvi privātajā izglītības iestādē;

13.2. izglītojamo uzņem Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Šādā gadījumā Pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad izglītojamais ir apmeklējis privāto izglītības iestādi vai bijis attaisnotā prombūtnē;

13.3. izglītojamo atskaita no privātās izglītības iestādes;

13.4. izglītojamais uzsāk pamatizglītības ieguvi;

13.5. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta.

14. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

15. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis
Pielikums
Gulbenes novada domes 26.05.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr. 11
"Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei"
Gulbenes novada pašvaldības atbalsta vidējo izmaksu aprēķins vienam izglītojamam mēnesī pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmās

(Pielikums Gulbenes novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)  

(pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem 2020. gadā)

Ekonomiskās klasifikācijas kodsIzdevumu pozīcijaKopā izdevumi Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmās, EUR
1000Atlīdzība1 849 084
1100Atalgojumi, izņemot mērķdotācijas, prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170))1 433 087
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, kompensācijas (izņemot VSAOI no mērķdotācijas, prēmijām, naudas balvām (EKK 1148), darba dēvēja piešķirtajiem labumiem, maksājumiem (EKK 1170))415 997
2100Mācību, darba, dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba, dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120))364
2000Preces un pakalpojumi337 588
2200Pakalpojumu samaksa219 920
2210Izdevumi par sakaru pakalpojumiem7 734
2220Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem108 616
2230Dažādi pakalpojumi (izņemot izdevumus par transporta pakalpojumiem (EKK 2233))9 264
2240Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu EKK 5250))84 718
2250Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi7 281
2260Īres un nomas maksa (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262))2 307
2300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā117 668
2310Izdevumi par dažādām precēm un inventāru35 723
2320Kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322))24 801
2340Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana0
2350Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces37 092
2360Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) pirmsskolas izglītības iestādēs7 899
2370Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot IZM mērķdotāciju)12 153
2400Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem34
5233Bibliotēku krājumi (izņemot IZM mērķdotāciju)0
 Pirmsskolas izglītības iestāžu kopējo pamatlīdzekļu nolietojums, EUR200 707
 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izmaksas, EUR2 187 070
 2020. gada valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei402 021
 Kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi, EUR2 789 798
 Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādēs no pusotra gada līdz četru gadu vecumam527
 Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādēs obligātās sagatavošanas pamatizglītības programmas ieguvei350
Gulbenes pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam, EUR265,09

Gulbenes pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības iestādēs īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, EUR

169,37
13.05.2021