Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49. nr.; 1991, 27./28. nr.; 1992, 18./19. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 5., 11. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 4., 8., 22. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 3., 9., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2012, 199. nr.; 2013, 97., 228. nr.; 2014, 25., 257. nr.; 2016, 31., 241. nr.; 2017, 70., 117. nr.; 2018, 101. nr.; 2019, 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.6 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Laulāto mantisko attiecību reģistru saskaņā ar šo likumu, Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

2. 4. pantā:

izteikt 5.9 punktu šādā redakcijā:

"59) sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par saņemtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros šā likuma 4.16 panta pirmajā daļā minētajos gadījumos;";

aizstāt 5.12 punktā vārdus "iedzīvotāju uzskaites sistēmā" ar vārdiem "Iedzīvotāju reģistrā".

3. 4.4 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"4.4 pants. Ierakstu izdarīšanas un personas datu pareizības pārbaudes tiesiskais pamats";

izslēgt otrajā daļā vārdus "par fizisko personu";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz ierakstu vienā no tā vestajiem reģistriem, ir tiesības citos reģistros aktualizēt ziņas par tiesību subjektu vai juridisko faktu, nepieņemot atsevišķu lēmumu.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Maksātnespējas administrācijas" ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienesta";

papildināt piekto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) personu, kura paraksta pieteikumu, identificējošas ziņas - vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu);";

papildināt pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu atvasinājumus apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ārvalstīs izdotus publiskos dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Uzņēmumu reģistram iesniedzamiem dokumentiem latviešu valodā var pievienot to tulkojumu svešvalodā. Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu svešvalodā, tiesību subjekts vai persona, kuras interesēs tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz tiesību subjektu vai personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.";

uzskatīt līdzšinējo septīto daļu par astoto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistrs izmanto savai darbībai nepieciešamos citu valsts informācijas sistēmu datus, lai pārliecinātos par tam sniegto datu pareizību. Uzņēmumu reģistrs pārbauda personas datu pareizību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Iedzīvotāju reģistrā, lai identificētu fizisko personu un pārbaudītu personas datus - personas statusu (dzīva vai mirusi), rīcībspēju, tiesisko statusu un citus normatīvajos aktos paredzētus personas datus -, un nodrošinātu dokumentu paziņošanu personai."

4. 4.9 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"4.9 pants. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas reģistru ierakstu tiesiskais statuss un reģistru informācijas glabāšana";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Reģistru ieraksti un citas reģistros reģistrētās ziņas, kā arī publisko personu un iestāžu saraksta ieraksti ir pastāvīgi glabājama informācija, ja normatīvajos aktos nav noteikts atšķirīgs to glabāšanas termiņš. Reģistrācijas lietai pievienoto dokumentu glabāšanas termiņu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem arhīvu pārvaldības jomā."

5. 4.10 panta divpadsmitajā daļā:

aizstāt 1. punktā vārdus "un daļu no personas koda (ja nav personas koda, - dzimšanas mēnesi un gadu)" ar vārdiem "daļu no personas koda (ja nav personas koda, - dzimšanas mēnesi un gadu) un Uzņēmumu reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru";

aizstāt 2. punktā vārdus "un dzīvesvietas valsti" ar vārdiem "dzīvesvietas valsti un Uzņēmumu reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru";

aizstāt 3. punktā vārdus "un daļu no personas koda (ja nav personas koda, - dzimšanas mēnesi un gadu)" ar vārdiem "daļu no personas koda (ja nav personas koda, - dzimšanas mēnesi un gadu) un Uzņēmumu reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru".

6. Papildināt otro nodaļu ar 4.16 un 4.17 pantu šādā redakcijā:

"4.16 pants. Informācijas nosūtīšana pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestā

Uzņēmumu reģistrs nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par saņemtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā, pārstāvniecību reģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā, ja:

1) pieteikumā norādītajā ierakstīšanai pieteiktajā juridiskajā adresē jau ir reģistrēti vairāki šajos reģistros reģistrētie tiesību subjekti, filiāles, ārvalstu komersantu vai organizāciju pārstāvniecības;

2) pieteikumā norādītais valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists ir valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos;

3) viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem jau ir viens no dalībniekiem vairākās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, izņemot gadījumu, kad viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem ir publiska persona Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē;

4) šajos reģistros reģistrētā tiesību subjekta vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem ir persona, kura bija vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos gada laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

Šā panta pirmajā daļā minētā informācija tiek salīdzināta ar Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajām ziņām vai informāciju par komercsabiedrībām un to filiālēm, ārvalstu komersantu filiālēm, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieka vai zvejnieka saimniecībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām un to filiālēm, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, biedrībām, arodbiedrībām un nodibinājumiem.

Lai nodrošinātu ierakstu izdarīšanu par tādiem komersantiem, kuru nolūks ir veikt komercdarbību, Uzņēmumu reģistrs nosūta Valsts ieņēmumu dienestam šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju.

Lai ierobežotu tādu juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēju un pienākumu ziņā līdzvērtīgu neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē) (turpmāk - juridisko pakalpojumu sniedzējs) darbību, kuri nav iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par savas darbības veidu, Uzņēmumu reģistrs nosūta Valsts ieņēmumu dienestam šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju, kā arī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par personām, kuras pieteikumu ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros parakstījušas uz līgumiska pilnvarojuma pamata.

Uzņēmumu reģistrs šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, nosūtot informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, vienlaikus pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu par 10 darbdienām. Ja Uzņēmumu reģistrā saņemts Valsts ieņēmumu dienesta atzinums par nepieciešamību veikt papildu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minētās personas nerīkojas kā juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri nav iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par savas darbības veidu, Uzņēmumu reģistrs pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem no pieteikuma saņemšanas dienas.

Kārtību, kādā notiek apmaiņa ar informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un personām, kuras pieteikumu ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros parakstījušas uz līgumiska pilnvarojuma pamata, tai skaitā precīzus kritērijus šā panta pirmajā daļā noteikto gadījumu identificēšanai, sniedzamās informācijas apjomu un regularitāti nosaka starpresoru vienošanās, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru.

Ja saņemts Valsts ieņēmumu dienesta atzinums par tiesību subjekta nodokļu riskiem vai darbību, ko veic šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minētās personas kā juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri nav iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par savu darbības veidu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Valsts nodevu šādos gadījumos neatmaksā.

Informāciju par iesniegto pieteikumu ieraksta izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos nenosūta, ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šā panta sestajā daļā minēto starpresoru vienošanos ir paziņojis Uzņēmumu reģistram, ka informācija nav nosūtāma.

4.17 pants. Žurnālistu pastāvīga piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai

Žurnālistam ir tiesības vērsties Uzņēmumu reģistrā ar motivētu lūgumu nodrošināt pastāvīgu piekļuvi reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, ja šāda piekļuve nepieciešama pētnieciskās žurnālistiskas vajadzībām nolūkā publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Uzņēmumu reģistrs nodrošina žurnālistam šādu piekļuvi, neaizklājot reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertajās ziņās un dokumentos esošos personas datus, ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

1) žurnālista lūgums ir noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2) ar žurnālista lūgumā norādīto informāciju tiek pamatots, ka piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai tiks izmantota pētnieciskās žurnālistikas vajadzībām nolūkā publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses;

3) attiecībā uz žurnālistu nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas;

4) žurnālists nav sodīts par noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, kas saistīts ar personas datu aizsardzību;

5) kompetenta institūcija ir sniegusi Uzņēmumu reģistram informāciju, ka žurnālista darbība nerada apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai;

6) žurnālists ir iesniedzis Latvijas Republikā akreditētas augstskolas akreditētas studiju programmas (fakultātes) komunikācijas zinātnē atsauksmi par to, ka viņa darbība pēdējā gada laikā atbilst pētnieciskajai žurnālistikai un ir īstenota atbilstoši labas pētnieciskās žurnālistikas praksei;

7) pēdējā gada laikā pirms žurnālista lūguma iesniegšanas viņam nav anulēta piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, izņemot gadījumu, kad tā anulēta, pamatojoties uz žurnālista lūgumu;

8) žurnālists ir apliecinājis, ka reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietverto ziņu un dokumentu apstrādei viņš izmantos vienīgi licencētu un regulāri atjauninātu programmatūru.

Izvērtējot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, Uzņēmumu reģistrs lūdz kompetento institūciju atzinumu (informāciju) par to, vai žurnālista darbība nerada apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai, žurnālists nav sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem vai administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību, kā arī Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt ziņas no citām valsts informācijas sistēmām, lai pārbaudītu žurnālistam izvirzīto nosacījumu izpildi.

Lēmumu par piekļuves nodrošināšanu reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, pamatojoties uz žurnālista lūgumu, Uzņēmumu reģistrs pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja pieņemts lēmums par piekļuves nodrošināšanu, žurnālistam tā tiek nodrošināta līdz nākamā gada 31. martam.

Žurnālists, apstrādājot reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertās ziņas un dokumentus, izmanto vienīgi licencētu un regulāri atjauninātu programmatūru, kā arī elektroniski veic uzskaiti par attiecīgo ziņu un dokumentu apstrādes nolūku (publikācijas vai pētījuma tēmu) un laika posmu, kurā tiek izmantota piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai. Ja Uzņēmumu reģistra rīcībā ir informācija, ka žurnālists reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertās ziņas un dokumentus apstrādā neatbilstoši normatīvajiem aktiem, Uzņēmumu reģistrs pieprasa, lai žurnālists sniedz informāciju par nolūku, kādam viņš izmantojis reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā ietvertās ziņas un dokumentus.

Uzņēmumu reģistrs var anulēt pastāvīgu piekļuvi reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, ja:

1) tā rīcībā ir informācija, kas norāda, ka netiek izpildīti šā panta pirmās daļas 3. vai 4. punkta nosacījumi;

2) žurnālists pārkāpj fizisko personu datu apstrādi regulējošus normatīvos aktus;

3) no kompetentajām institūcijām saņemta informācija, kas liecina, ka turpmāka piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai var radīt apdraudējumu valsts drošībai un aizsardzībai;

4) žurnālists nepilda viņam šajā pantā noteiktos pienākumus;

5) žurnālists ir pārkāpis Uzņēmumu reģistra apstiprinātos informācijas sistēmas lietošanas noteikumus;

6) ir saņemts žurnālista lūgums anulēt piekļuvi reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai."

7. 6. panta piektajā daļā:

izslēgt 1. punktā vārdus "(ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi)";

izslēgt 5. punktā vārdus "(ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)".

8. 7. pantā:

izslēgt sestās daļas pirmo un ceturto teikumu;

izslēgt vienpadsmitās daļas trešo teikumu;

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"Kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai un grozījumiem nav piemērojamas šā panta prasības par pienākumu iesniegt personas paraksta paraugu."

9. Izslēgt 14. panta sestajā daļā vārdus "vai saņemts Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgs atzinums par tiesību subjekta nodokļu riskiem".

10. Izslēgt 14.1 pantu.

11. Izslēgt 18.18 panta otro daļu.

12. Papildināt likumu ar 8.2 nodaļu šādā redakcijā:

"8.2 NODAĻA
LAULĀTO MANTISKO ATTIECĪBU REĢISTRA VEŠANA

18.22 pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrs

Laulāto mantisko attiecību reģistrs ir elektroniski apkopotas informācijas (ierakstu un dokumentu) par reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām kopums.

18.23 pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrā ierakstāmās ziņas

Laulāto mantisko attiecību reģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) par laulātajiem:

a) vārds, uzvārds,

b) personas kods (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

2) par laulāto līgumisko mantisko attiecību veidu:

a) visas mantas šķirtība vai mantas kopība,

b) ieraksta izdarīšanas laiks,

c) informācija par dokumentu, uz kura pamata nodibinātas, grozītas vai izbeigtas laulāto mantiskās attiecības,

d) laulāto mantisko attiecību izbeigšanas laiks un pamats;

3) par laulāto mantisko attiecību sevišķajiem veidiem:

a) manta, ko laulātie līgumā noteikuši par atsevišķu,

b) laulātā atbildība par otra laulātā saistībām,

c) laulāto mantisko tiesību ierobežojumi,

d) citas ziņas, kas attiecas uz trešajām personām;

4) laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs;

5) katra ieraksta izdarīšanas datums.

18.24 pants. Ieraksta izdarīšana laulāto mantisko attiecību reģistrā

Ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā izdara valsts notārs, pamatojoties uz pieteikumu un par ieraksta izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā izdara tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā.

Ja ieraksts laulāto mantisko attiecību reģistrā neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

Katram reģistrētajam laulāto mantisko attiecību gadījumam piešķir reģistrācijas numuru un iekārto atsevišķu reģistrācijas lietu, kurā ievieto dokumentus, uz kuru pamata ir izdarīti ieraksti laulāto mantisko attiecību reģistrā.

18.25 pants. Pieteikuma iesniegšana

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus laulāto mantisko attiecību reģistrācijai, grozījumu laulāto mantiskajās attiecībās vai citu tādu ziņu reģistrācijai, kuras saistītas ar laulāto mantiskajām attiecībām, un laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrācijai iesniedz elektroniski atbilstoši šā likuma 4.4 panta sestajā daļā noteiktajam.

Tādu mantisko attiecību reģistrāciju, kuras nodibinātas ar laulības līgumu pirms laulības noslēgšanas, laulāto mantisko attiecību reģistrā piesaka pēc laulības noslēgšanas, iesniedzot attiecīgu pieteikumu.

Par grozījumiem laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas attiecas uz reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, laulātie paziņo Uzņēmumu reģistram 14 dienu laikā pēc šo grozījumu spēkā stāšanās, iesniedzot attiecīgu pieteikumu.

Par grozījumiem laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas saistītas ar reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, šā likuma izpratnē uzskatāmi arī gadījumi, kad, neiestājoties laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām, reģistrētā laulāto mantisko attiecību veida - visas mantas šķirtība - vietā tiek nodibināts un reģistrēts laulāto mantisko attiecību veids - mantas kopība - un otrādi.

Par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu laulātie paziņo Uzņēmumu reģistram 14 dienu laikā pēc tā dokumenta spēkā stāšanās, uz kura pamata izbeigušās laulāto mantiskās attiecības, pieteikumā norādot laulāto mantisko attiecību izbeigšanas pamatu.

Pieteikumu laulāto mantisko attiecību reģistrācijai, grozījumu laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas saistītas ar reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, reģistrācijai vai laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrācijai iesniedz:

1) zvērināts notārs;

2) viens vai abi laulātie;

3) laulāto pilnvarota persona viena vai abu laulāto vārdā.

Pieteikumu, kuru iesniedz laulātie, paraksta viens vai abi laulātie. Ja pieteikumu viena vai abu laulāto vārdā iesniedz viņu pilnvarota persona, pilnvarojums apliecināms notariāli vai pieteikumam pievienojama pilnvara, kas parakstīta ar tās devēja drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu var neiesniegt, ja ziņas, kas pamato laulāto mantisko attiecību izbeigšanu uz likuma pamata, ir pieejamas Iedzīvotāju reģistrā (ziņas par laulības šķiršanu, laulības neesamību, laulības izbeigšanos ar nāvi). Minētās ziņas Uzņēmumu reģistrs no Iedzīvotāju reģistra saņem pastāvīgi, nodrošinot aktuālo ziņu uzturēšanu.

18.26 pants. Iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

Pieteikumā laulāto mantisko attiecību reģistrācijai norāda šā likuma 18.23 panta 1. punktā, 2. punkta "a" apakšpunktā un 3. punktā minētās ziņas, kā arī citas ziņas atbilstoši šā likuma 4.4 panta piektajai daļai.

Pieteikumam laulāto mantisko attiecību reģistrācijai pievieno šādus dokumentus:

1) tā dokumenta oriģinālu vai notariālā kārtībā apliecinātu kopiju, uz kura pamata lūdz izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā;

2) laulības apliecības kopiju, ja tā izsniegta ārvalstī.

Pieteikumā, kuru iesniedz, paziņojot Uzņēmumu reģistram par grozījumiem laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas saistītas ar reģistrētajām laulāto mantiskajām attiecībām, norāda, kādi grozījumi izdarāmi laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstos atbilstoši šā likuma 18.23 pantam, kā arī citas ziņas atbilstoši šā likuma 4.4 panta piektajai daļai un pieteikumam pievieno šā panta otrās daļas 1. punktā minēto dokumentu.

Pieteikumā, kuru iesniedz laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrācijai, norāda laulāto mantisko attiecību izbeigšanas pamatu, kā arī citas ziņas atbilstoši šā likuma 4.4 panta piektajai daļai un pieteikumam pievieno šā panta otrās daļas 1. punktā minēto dokumentu.

Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā juridiskā fakta reģistrācijas lietā.

18.27 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana laulāto mantisko attiecību reģistra vešanai

Uzņēmumu reģistra valsts notārs divu darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas lemj par ieraksta izdarīšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā. Attiecīgo lēmumu noformē rakstveidā.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs atsakās izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, ja:

1) nav iesniegti visi laulāto mantisko attiecību reģistrācijai nepieciešamie dokumenti saskaņā ar šā likuma prasībām;

2) iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3) pieteikumā norādītās ziņas ir neskaidras vai nesatur nepieciešamo informāciju;

4) pieteikumu nav parakstījusi persona, kurai saskaņā ar šo likumu vai Civillikumu ir tiesības iesniegt pieteikumu laulāto mantisko attiecību reģistrācijai.

Ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, par reģistrāciju samaksāto valsts nodevu neatmaksā. Ja pieteikuma iesniedzējs divu mēnešu laikā no dienas, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēmis lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu ierakstīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

18.28 pants. Uzņēmumu reģistra rīcība pēc ieraksta izdarīšanas laulāto mantisko attiecību reģistrā

Laulāto mantisko attiecību reģistra ierakstus par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, laulāto mantisko attiecību veida grozījumu reģistrāciju vai laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrs nekavējoties nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot ieraksta izdarīšanas vietu, laiku, laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numuru, laulāto vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un ziņas par nodibināto, grozīto vai izbeigto laulāto mantisko attiecību veidu.

Pēc lēmuma par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā spēkā stāšanās Uzņēmumu reģistrs ziņas par visiem laulāto mantisko attiecību reģistrā izdarītajiem ierakstiem nekavējoties elektroniski dara pieejamas zemesgrāmatu nodaļām un nosūta kustamo lietu reģistru turētājiem."

13. Izteikt devītās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"DEVĪTĀ NODAĻA
CITI NOTEIKUMI
".

14. Pārejas noteikumos:

izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Grozījumi šā likuma 4.10 pantā par tā papildināšanu ar divpadsmito daļu, kas nosaka ziņas par fizisko personu, kurai Uzņēmumu reģistrs nodrošina piekļuvi atvērto datu veidā, stājas spēkā 2020. gada 1. novembrī. Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka šā likuma 4.10 panta divpadsmitās daļas 2. punktā noteiktā informācija ir pieejama atvērto datu veidā, sākot ar 2020. gada 1. novembri, bet 1. un 3. punktā noteiktā informācija - sākot ar 2021. gada 1. februāri.";

papildināt pārejas noteikumus ar 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

"36. Šā likuma 4.16 panta pirmās daļas 4. punkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā. Uzņēmumu reģistrs šā likuma 4.16 panta pirmās daļas 4. punktā minētajos gadījumos informāciju nosūta Valsts ieņēmumu dienestam, ņemot vērā no 2022. gada 1. jūlija uzkrāto informāciju par šā likuma 4.16 panta pirmajā daļā minētajos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu dibinātājiem.

37. Šā likuma 4.16 panta pirmās daļas 3. punktu piemēro attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, sākot ar 2020. gada 1. novembri, bet attiecībā uz akciju sabiedrībām - sākot ar 2022. gada 1. jūliju. Uzņēmumu reģistrs šā likuma 4.16 panta pirmās daļas 3. punktā minētajos gadījumos informāciju nosūta Valsts ieņēmumu dienestam, ņemot vērā no 2022. gada 1. jūlija uzkrāto informāciju par akciju sabiedrību dibinātājiem (kuru reģistrācijai pieteikumi Uzņēmumu reģistrā saņemti pēc 2022. gada 1. jūlija).

38. Šā likuma 4.16 panta pirmās daļas nosacījumus piemēro attiecībā uz komercsabiedrībām, sākot ar 2020. gada 1. novembri, bet attiecībā uz visiem pārējiem šā likuma 4.16 panta otrajā daļā minētajiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem - sākot ar 2022. gada 1. jūliju. Līdz šā likuma 4.16 panta sestajā daļā noteiktās starpresoru vienošanās noslēgšanai Uzņēmumu reģistrs informāciju Valsts ieņēmumu dienestam sniedz saskaņā ar starpresoru vienošanos, kas noslēgta saskaņā ar šā likuma 4. panta 5.9 punktā (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. oktobrim) noteikto starpresoru vienošanos.

39. Grozījums par šā likuma 2.6 panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un šā likuma 8.2 nodaļa stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.

40. Attiecībā uz pieteikumu ieraksta izdarīšanai laulāto mantisko attiecību reģistrā, kas iesniegts Uzņēmumu reģistrā pirms to šā likuma grozījumu spēkā stāšanās, kuri paredz likuma papildināšanu ar 8.2 nodaļu par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, piemērojams regulējums, kas bija spēkā šā pieteikuma iesniegšanas brīdī. Uzņēmumu reģistra valsts notāra darbībām, izskatot iesniegtos dokumentus un izdarot ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā uz šāda pieteikuma pamata, piemēro šā likuma regulējumu, ņemot vērā tajā izdarītos grozījumus attiecībā uz laulāto mantisko attiecību reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

41. Uzņēmumu reģistrs līdz 2021. gada 1. martam izdara ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā par tādu ziņu izslēgšanu no laulāto mantisko attiecību reģistra, kuras satur informāciju par personas pirmslaulības uzvārdu, dzīvesvietu un personas ar Latvijas personas kodu pases vai cita pasei pielīdzināma dokumenta datiem, nepieņemot atsevišķu lēmumu un to nepublicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

42. Ministru kabinets līdz 2021. gada 15. janvārim izdod noteikumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to, ka maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu tiek ietverta maksā par publikāciju par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas ieraksta izsludināšanu, bet valsts nodeva par laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrāciju - valsts nodevā par publikāciju par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju."

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. novembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 8. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 19. oktobrī

01.11.2020