Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 33

Daugavpilī 2020. gada 24. septembrī (prot. Nr. 37, 42. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 24. septembra lēmumu Nr. 452

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro
un trešo daļu un Ministru kabineta 2003. gada
27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldību budžeta" 6. punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" (Latvijas Vēstnesis 20.06.2017., Nr. 122, 22.09.2017., Nr. 189, 13.04.2018., Nr. 74) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem" ar vārdiem "iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā" (attiecīgajā locījumā).

2. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja sociālo pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu persona var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti. Normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos, kad Dienestam ir jānovērtē personas un tās apgādnieku maksātspēja, papildus iesniegumam persona un tās apgādnieks/apgādnieki aizpilda un iesniedz iztikas līdzekļu deklarācijas daļu par ienākumiem (turpmāk - deklarācija). Deklarācija nav jāiesniedz, ja:

7.1. tā jau tika iesniegta Dienestā, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un tā ir aizpildīta ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms sociālā pakalpojuma pieprasīšanas;

7.2. sociālo pakalpojumu pilnībā apņemas apmaksāt persona, kura vēlas saņemt sociālo pakalpojumu, tās apgādnieks/apgādnieki vai cita persona;

7.3. persona normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos tiek atbrīvota no maksas par sociālo pakalpojumu sava statusa dēļ (piemēram, trūcīga/ maznodrošināta persona, persona ar invaliditāti, bārenis u.tml.);

7.4. persona ir vientuļa un rakstiski apliecina, ka tās vienīgie ienākumi ir pensija (vecuma, invaliditātes u.tml.) vai cits pensijai pielīdzināms ienākums."

3. Papildināt noteikumu 8. punktu ar vārdiem "ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai."

4. Papildināt noteikumu 12. punkta pēdējo teikumu ar vārdiem "un šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem".

5. Papildināt noteikumu 14.8. apakšpunktu aiz vārda "ilgstošas" ar vārdu "sociālās".

6. Aizstāt noteikumu 15. punktā vārdus "Sociālās aprūpes" ar vārdiem "Aprūpes mājās".

7. Aizstāt noteikumu 20.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "ienākumi nepārsniedz 170 EUR mēnesī" ar vārdiem un skaitli "ienākumi mēnesī nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas".

8. Papildināt noteikumus ar 20.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. klienti krīzes situācijā, ņemot vērā Dienesta sociālā darba speciālista atzinumu, kas tiek sagatavots pēc ģimenes/personas sociālās un materiālās situācijas izvērtēšanas."

9. Papildināt noteikumu 23. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, kad klienta apgādnieks/apgādnieki tiek atbrīvoti no maksas par sociālo pakalpojumu, ņemot vērā Dienesta sociālā darba speciālista atzinumu, kas tiek sastādīts pēc ģimenes/personas sociālās un materiālās situācijas izvērtēšanas, krīzes situācijā klienta apgādnieks/apgādnieki var tik atbrīvoti no maksas par sociālo pakalpojumu."

10. Aizstāt noteikumu 27. punktā skaitli un vārdu "5 dienām" ar vārdiem "vienam mēnesim".

11. Aizstāt noteikumu 28. punktā vārdus "Īslaicīgas sociālās aprūpes" ar vārdiem "Sociālās gultas".

12. Svītrot noteikumu 36. punktā vārdus "un veselības veicināšanas pasākumus".

13. Izteikt noteikumu 43.8. un 43.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.8. ēdināšanu;

43.9. autotransportu personām ar funkcionāliem traucējumiem un/vai kuri nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu."

14. Svītrot noteikumu 44. punktu.

15. Svītrot noteikumu 45. punktā vārdus un skaitli "bērniem ar garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam".

16. Papildināt noteikumu 46. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Centrā klients var saņemt arī bez izmitināšanas". 

17. Izteikt noteikumu 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Centrs krīzes situācijā nonākušiem klientiem nodrošina:

49.1. sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu;

49.2. individuālās un grupu nodarbības psihosociālā atbalsta sniegšanai;

49.3. drošu naktsmītni, ja sociālais pakalpojums ir ar izmitināšanu.

Pakalpojuma sniegšanā tiek iesaistīti sociālā darba speciālisti un psihologs."

18. Svītrot noteikumu 51. punkta otrajā teikumā vārdu "vadītāja".

19. Noteikumu 55. punktā aizstāt vārdus "Sociālos pakalpojumus Dienesta Naktspatversmē (turpmāk - Naktspatversme) ar vārdiem "Dienesta naktspatversmes pakalpojumu (turpmāk - Naktspatversme)" un svītrot vārdus "sociālo rehabilitāciju".

20. Papildināt 57. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Persona ir atbrīvota no maksas laika periodā no uzņemšanas brīža līdz Dienesta lēmuma par naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanai".

21. Aizstāt noteikumu 60. punktā vārdus "Sociālos pakalpojumus Dienesta Sociālajā patversmē (turpmāk - Sociālā patversme) ar vārdiem "Dienesta Sociālās patversmes pakalpojumu (turpmāk - Sociālā patversme)".

22. Izteikt noteikumu 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Persona, kuras ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par Sociālās patversmes pakalpojumu maksā ar atlaidi, kas noteikta ar Daugavpils pilsētas domes lēmumā apstiprināto cenrādi."

23. Svītrot noteikumu 65.1. apakšpunktā vārdus "un rehabilitāciju".

24. Noteikumu 71. punktā aizstāt vārdu "piecas" ar vārdu "sešas".

25. Izteikt noteikumu 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Sociālā taksometra pakalpojumu vienai personai bez maksas piešķir ne vairāk kā 20 (divdesmit) reizes mēnesī."

26. Papildināt noteikumus ar 79.110. un 79.111. apakšpunktu šādā redakcijā:

"79.110. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam;

79.111. nepilngadīgi likumpārkāpēji."

27. Izteikt noteikumu 79.2 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"79.2 2. no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem atkarīgām personām un bērniem."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 33 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā un trešā daļa paredz, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību dome saistošajos noteikumos.

Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punkts paredz, ka pašvaldība var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samaksas kārtību par pakalpojumu, līdz ar to grozījumi precizē nosacījumus par sociālo pakalpojumu samaksu. Atvieglojot klientiem un to apgādniekiem administratīvo slogu, tiek noteikti gadījumi, kad nav jāiesniedz deklarācijas daļu par ienākumiem.

Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (turpmāk - noteikumi Nr. 338) nosaka prasības sociālo pakalpojuma sniedzējiem, tāpēc ar grozījumiem tiek precizēti sociālo pakalpojumu termini.

Noteikumu grozījumi paredz paplašināt personu loku, kuras tiesīgas saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojumu. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43. pantam, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek sniegta palīdzība arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas (arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas), līdz ar to noteikumi tiek papildināti ar 79.110. apakšpunktu. Saskaņā ar likuma "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" 10.1 panta trešās daļas 5. punktu, 21. panta pirmo, otro un trešo daļu un 36.panta otro daļu, sociālais dienests ir viena no institūcijām, kura veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem un ja nepieciešams, sadarbībā ar veselības aprūpes, izglītības un citām iestādēm veic pasākumus bērna reintegrācijai sabiedrībā. līdz ar to noteikumi tiek papildināti ar 79.111. apakšpunktu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 4. punkts paredz no valsts budžeta līdzekļiem nodrošināt sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem, tāpēc noteikumu 79.2 2. apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem noteikumos:

- visā noteikumu tekstā tiek aizstāti vārdi "Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem" ar vārdiem "iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā";

- noteikumi tiek papildināti ar 20.3., 79.110. un 79.111. apakšpunktiem;

- svītroti noteikumu 44. punkts;

- precizēti noteikumu 7., 8., 12., 14.8., 15., 20.2., 23., 27., 28., 36., 43.8., 43.9., 45., 46., 49., 51., 55., 57., 60., 63., 65.1., 71., 73. un 79.2 2. apakšpunkts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" budžeta ietvaros, 29539.48 euro gadā un 35587.50 euro gadā Pansionāta budžetu.

Paplašinot personu loku, kuras būs tiesīgas saņemt bezmaksas pakalpojumus, tas varētu skart (aptuveni):

- aprūpes mājās 2 pakalpojuma saņēmējus;

- 15 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējus;

- 1 sociālās gultas pakalpojuma saņēmēju, kurš nonācis krīzes situācijā;

- 16 sociālās patversmes pakalpojuma saņēmējus;

- 5 specializētā autotransporta pakalpojuma saņēmējus;

- 10 sociālā taksometra pakalpojuma saņēmējus;

- 40 Sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas pakalpojuma saņēmējus. No tiem - 10 bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam un 30 nepilngadīgos likumpārkāpējus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Grozījumi noteikumos apspriesti ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un klientiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

10.10.2020