Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 607

Rīgā 2020. gada 29. septembrī (prot. Nr. 56 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11. panta 1. punktu un 43. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 192. nr.; 2009, 206. nr.; 2010, 165., 198. nr.; 2011, 164. nr.; 2012, 39., 147. nr.; 2013, 239. nr.; 2014, 229. nr.; 2015, 118., 237., 252. nr.; 2016, 169. nr.; 2017, 195. nr.; 2018, 240. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 5.3 punktu šādā redakcijā:

"5.3 Uz šo noteikumu pielikuma 2.0. grupas 9.1.8.3. kodu attiecina arī ieņēmumus, kas iemaksāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra.";

1.2. aizstāt pielikumā:

1.2.1. vārdus "finansēto atvasināto publisko" ar vārdiem "finansētu atvasinātu publisku";

1.2.2. vārdu "nefinansēto" ar vārdu "nefinansētu";

1.3. aizstāt pielikuma tabulas trešās ailes nosaukumā vārdus "Koda nosaukums" ar vārdiem "Koda nosaukums un skaidrojums";

1.4. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1.1.1.1. un tā skaidrojumu;

1.5. izteikt pielikuma 1.1. grupas 1.1.1.2. kodu šādā redakcijā:

"1.1. 1.1.1.2. Pašvaldības budžeta ieņēmumos saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no Valsts kases sadales konta"

1.6. izteikt pielikuma 1.1. grupas 1.1.1.4. kodu šādā redakcijā:

"1.1. 1.1.1.4. Valsts budžeta ieņēmumos attiecinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
    Uz 1.1.1.4. kodu attiecina iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas no vienotā nodokļu konta tiek attiecināts valsts budžeta ieņēmumos saskaņā ar noteikto procentuālo sadalījumu starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu"

1.7. izteikt pielikuma 1.2. grupas 1.2.0.0. koda nosaukumu šādā redakcijā:

"1.2. 1.2.0.0. Ieņēmumi no uzņēmumu ienākuma nodokļa"

1.8. izteikt pielikuma 1.2. grupas 1.2.1.0. kodu šādā redakcijā:

"1.2. 1.2.1.0. Uzņēmumu ienākuma nodoklis
    Uz 1.2.1.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kā arī saņemto uzņēmumu ienākuma nodokļa daļu atbilstoši normatīvajiem aktiem pēc valsts budžetā 7.0.0.0. kodā ieskaitīto līdzekļu pārdales"

1.9. izteikt pielikuma 1.1. grupas 1.3.0.0. kodu šādā redakcijā:

"1.1. 1.3.0.0. Ieņēmumi no solidaritātes nodokļa
    Uz 1.3.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no solidaritātes nodokļa, kas valsts pamatbudžetā ieskaitīti saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likuma redakciju, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim"

1.10. papildināt pielikumu aiz koda 2.5.0.0. ar kodu 3.0.0.0. šādā redakcijā:

"1.0. 3.0.0.0. Ieņēmumi, kas iemaksāti vienotajā nodokļu kontā
    Uz 3.0.0.0. kodu attiecina maksājumus, kas iemaksāti vienotajā nodokļu kontā saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta pirmo daļu, kas vēl nav novirzīti konkrēta nodokļa, nodevas, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu saistību segšanai"

1.11. svītrot pielikuma 1.4. grupas kodus 4.2.0.0. un 4.3.0.0. un to skaidrojumus;

1.12. izteikt pielikuma 1.7. grupas 6.1.1.0. kodu šādā redakcijā:

"1.7. 6.1.1.0. Ievedmuitas nodoklis un ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm
    Uz kodu 6.1.1.0. attiecina ievedmuitas nodokļa ieņēmumus un maksājumus budžetā, kas ieviesti kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros vai ar īpašiem pasākumiem, ko piemēro atsevišķām precēm, kas iegūtas lauksaimniecības ražojumu pārstrādes rezultātā, lai nodrošinātu Eiropas Padomes 2015. gada 17. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2016/341, ar ko papildina Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas"

1.13. svītrot pielikuma 1.7. grupas kodu 6.1.2.0. un tā skaidrojumu;

1.14. izteikt pielikuma 1.0. grupas 7.0.0.0. kodu šādā redakcijā:

"1.0. 7.0.0.0. Ieņēmumi no speciālajiem nodokļu režīmiem
    Uz 7.0.0.0. kodu attiecina ieņēmumus no speciālajiem nodokļu režīmiem, kas kompleksi apvieno dažādu ieņēmumu grupas. 7.0.0.0. kodā uzskaita speciālā nodokļu režīma ieņēmumus līdz to sadalīšanai pa ieņēmumu veidiem pēc ekonomiskās būtības (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, sociālās apdrošināšanas iemaksas, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva un citi)"

1.15. izteikt pielikuma 1.0. grupas 7.2.0.0. un 7.2.1.0. kodu šādā redakcijā:

"1.0. 7.2.0.0. Mikrouzņēmumu nodoklis
    Uz 7.2.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu. Valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienests attiecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām
1.0. 7.2.1.0. Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam
    Uz 7.2.1.0. kodu attiecina ieņēmumus no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli"

1.16. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.1.1.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.1.1.0. Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības
    Uz 8.1.1.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi par kapitāla daļu pārdošanu, vērtspapīru tirdzniecību atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā, un ieņēmumus no vērtspapīru tirdzniecības budžeta izpildē"

1.17. svītrot pielikuma 2.0. grupas kodu 8.2.0.0. un tā skaidrojumu;

1.18. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.3.0.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.3.0.0. Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
    Uz 8.3.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi par valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanu un iemaksāti valsts vai pašvaldības budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts vai pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts vai pašvaldības kapitāla izmantošanu, tai skaitā ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 18.1 pantu. Uz šo kodu attiecina arī valsts budžetā saņemto peļņas daļu par ārvalstīs izvietoto kapitālu un citus kapitāla izmantošanas maksājumus valsts budžetā"

1.19. svītrot pielikuma 2.0. grupas kodu 8.3.1.0. un kodu 8.3.9.0. un tā skaidrojumu;

1.20. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.4.1.0. un 8.4.1.1. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.4.1.0. Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem
    Uz 8.4.1.0. kodu attiecina valsts budžeta procentu ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem, tai skaitā valsts aizdevumu apkalpošanas maksu, kas ir procentu likmes sastāvdaļa, kā arī šo noteikumu 5.1 punktā minētos ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem
2.0. 8.4.1.1. Valsts budžeta procentu ieņēmumi par aizdevumiem no valsts struktūrām
    Uz 8.4.1.1. kodu attiecina valsts budžeta procentu ieņēmumus par aizdevumiem no valsts budžeta iestādēm (izņemot valsts speciālo sociālās apdrošināšanas budžetu) un procentu ieņēmumus par aizdevumiem no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes)"

1.21. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.6.1.2. un 8.6.1.3. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.6.1.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs
    Uz 8.6.1.2. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti un iemaksāti pašvaldību budžetā par noguldījumiem depozītā kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs
2.0. 8.6.1.3. Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs
    Uz 8.6.1.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti un iemaksāti pašvaldību budžeta iestādēm par noguldījumiem depozītā kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs. Budžeta iestādes nodrošina analītisko uzskaiti sadalījumā pa budžeta veidiem"

1.22. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.6.2.1., 8.6.2.2., 8.6.2.3. un 8.6.3.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.6.2.1. Valsts budžeta procentu ieņēmumi par Valsts kases kontu atlikumiem un naudas ekvivalentiem Latvijas Bankā vai kredītiestādēs
    Uz 8.6.2.1. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā par Valsts kases kontu atlikumiem un naudas ekvivalentiem (noguldījumiem līdz 90 dienām) Latvijas Bankā vai kredītiestādēs un par Valsts kases klientu kontu atlikumiem ar negatīvu procentu likmi. Budžeta iestādes nodrošina analītisko uzskaiti sadalījumā pa budžeta veidiem
2.0. 8.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs
    Uz 8.6.2.2. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti budžetā par kontu atlikumiem un naudas ekvivalentiem kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs
2.0. 8.6.2.3. Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs
    Uz 8.6.2.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžeta iestādēm par kontu atlikumiem un naudas ekvivalentiem kontos Valsts kasē vai kredītiestādēs. Budžeta iestādes nodrošina analītisko uzskaiti sadalījumā pa budžeta veidiem
2.0. 8.6.3.0. Procentu ieņēmumi par ieguldījumiem parāda vērtspapīros un par aizņēmumiem ar negatīvu procentu likmi
    Uz 8.6.3.0. kodu attiecina procentu ieņēmumus par ieguldījumiem parāda vērtspapīros, procentu ieņēmumus par aizņēmumiem ar negatīvu procentu likmi, procentu ieturējumus no krājobligāciju pirmstermiņa dzēšanas, kā arī Valsts kase valsts budžeta izpildē attiecina parāda vērtspapīru iegādes brīdī samaksātos uzkrātos procentus, kurus vērtspapīru pārdošanas vai dzēšanas brīdī saņem kā procentu ieņēmumus"

1.23. svītrot pielikuma 2.0. grupas kodus 8.6.3.1. un 8.6.3.2. un to skaidrojumus;

1.24. izteikt pielikuma 2.0. grupas 8.6.4.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 8.6.4.0. Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un pārējie procentu ieņēmumi, kas nav klasificēti citur
    Uz 8.6.4.0. kodu attiecina procentu ieņēmumus par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, kas tiek maksāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām, un pārējos procentu ieņēmumus, kas nav klasificēti citur"

1.25. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.1.2.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.1.2.0. Nodeva par notariālās darbības izpildi
    Uz 9.1.2.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs, un Civilprocesa likuma pārejas noteikumiem"

1.26. svītrot pielikuma 2.0. grupas kodus 9.1.2.1. un 9.1.2.2. un to skaidrojumus;

1.27. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.1.3.6. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.1.3.6. Kredītinformācijas biroja nodeva un nodeva par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai
    Uz 9.1.3.6. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, normatīvajiem aktiem par personas datu apstrādes sistēmām un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu"

1.28. svītrot pielikuma 2.0. grupas kodus 9.3.8.1., 9.3.8.2., 9.3.8.3. un 9.3.8.4.;

1.29. svītrot pielikuma 2.0. grupas kodu 9.4.1.0. un tā skaidrojumu;

1.30. izteikt pielikuma 2.0. grupas 9.9.0.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 9.9.0.0. Pārējās nodevas, kas ieskaitītas valsts budžetā
    Uz 9.9.0.0. kodu attiecina tās nodevas, kas nav attiecināmas uz 9.1.0.0., 9.2.0.0., 9.3.0.0., 9.4.0.0. un 9.5.0.0. kodu"

1.31. svītrot pielikuma 2.0. grupas kodus 9.9.1.0. un 9.9.2.0.;

1.32. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.1.0.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi
    Uz 10.1.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos no naudas sodiem un piespiedu naudām, kā arī procesuālo izdevumu samaksas (turpmāk - naudas sodi), ko uzliek saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Administratīvā procesa likumu, Administratīvās atbildības likumu, speciālajiem nozares likumiem un pašvaldību saistošajiem noteikumiem"

1.33. izteikt pielikuma 2.0. grupas 10.1.1.6. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 10.1.1.6. Naudas sodi, ko uzliek citas aizsardzības un tiesībsargājošās iestādes
    Uz 10.1.1.6. kodu attiecina naudas sodus, ko uzliek citas aizsardzības (tai skaitā Jūras spēki) un tiesībsargājošās iestādes, kas nav minētas citos kodos un kurām ir tiesības piemērot sodus"

1.34. svītrot pielikuma 2.0. grupas kodu 10.1.1.8.;

1.35. svītrot pielikuma 2.0. grupas kodu 12.2.9.0.;

1.36. izteikt pielikuma 2.0. grupas 12.3.4.0. kodu šādā redakcijā:

"2.0. 12.3.4.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas
    Uz 12.3.4.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts vai pašvaldību budžetos saistībā ar budžeta iestādēm atmaksātiem debitoru parādiem (tai skaitā pārmaksas un prasību atmaksas, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados)"

1.37. izteikt pielikuma 5.0. grupas 18.2.1.1. kodu šādā redakcijā:

"5.0. 18.2.1.1. Valsts speciālajā budžetā no valsts pamatbudžeta saņemtā dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei"

1.38. izteikt pielikuma 4.1. grupas 20.3.0.0. kodu šādā redakcijā:

"4.1. 20.3.0.0. Ieņēmumi no Eiropas Savienības strukturālajiem un investīciju fondiem un Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem
    Uz 20.3.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā no Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)"

1.39. papildināt pielikuma 4.1. grupu aiz koda 20.3.2.0. ar kodiem 20.3.5.0., 20.3.6.0., 20.3.7.0. un 20.3.8.0. šādā redakcijā:

"4.1. 20.3.5.0. Ieņēmumi no Kohēzijas fonda
4.1. 20.3.6.0. Ieņēmumi no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
4.1. 20.3.7.0. Ieņēmumi no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
4.1. 20.3.8.0. Ieņēmumi no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda"

1.40. svītrot pielikuma 4.1. grupas kodus 20.4.0.0., 20.5.0.0., 20.5.2.0., 20.5.3.0., 20.5.4.0. un 20.5.5.0. un to skaidrojumus;

1.41. izteikt pielikuma 4.2. grupas 21.1.5.0. kodu šādā redakcijā:

"4.2. 21.1.5.0. Ieņēmumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu projektu un pasākumu īstenošanai
    Uz 21.1.5.0. kodu valsts un pašvaldību budžeta iestādes attiecina Eiropas Savienības līdzfinansējumu ESI fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, kas budžetā atbilstoši normatīvajiem aktiem jāplāno kā ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos, izņemot transferta ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības''

1.42. izteikt pielikuma 4.2. grupas 21.1.9.0. kodu šādā redakcijā:

4.2. 21.1.9.0. Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība
    Uz 21.1.9.0. kodu attiecina līdzekļus, ko budžeta iestāde, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona un budžeta nefinansēta iestāde saņēmusi no Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas (izņemot kodā 21.1.5.0. minētos) un citu valstu finansēto palīdzības programmu īstenošanas ar sadarbības partneriem - līgumslēdzējām institūcijām"

1.43. izteikt pielikuma 4.2. grupas 21.1.9.1. koda nosaukumu šādā redakcijā un svītrot skaidrojumu:

"4.2. 21.1.9.1. Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas strukturālie un investīciju fondi, un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas"

1.44. svītrot pielikuma 4.2. grupas kodu 21.1.9.2. un tā skaidrojumu;

1.45. svītrot pielikuma 4.2. grupas kodu 21.2.1.0.;

1.46. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.3.8.1. un 21.3.8.2. kodu šādā redakcijā:

"3.0. 21.3.8.1. Ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu
    Uz 21.3.8.1. kodu attiecina ieņēmumus par iestādes nedzīvojamo telpu (nedzīvojamo telpu, teritorijas, baseinu, sporta zāļu), ar šo telpu neatdalāmi saistīto zemes platību, ūdenskrātuvju nomu.

Uz kodu 21.3.8.1. attiecina arī no nomnieka saņemtos komunālo pakalpojumu un citus (piemēram, apdrošināšana, nekustamā īpašuma nodoklis) maksājumus, ja šo pakalpojumu apmaksa tiek nodrošināta ar iznomātāja starpniecību (iznomātājs pats minētos pakalpojumus nenodrošina). Ja komunālo pakalpojumu un citu maksājumu atmaksas saņēmējs ir Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī, saņemto atmaksu attiecina uz atbilstošo izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, uz kuru attiecināti izdevumi, par kuriem saņemta atmaksa kārtējā gada ietvaros.

Uz kodu neattiecina dzīvojamās platības īri (kods 21.3.8.9.)

3.0. 21.3.8.2. Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem
    Uz 21.3.8.2. kodu attiecina ieņēmumus par dienesta viesnīcām, viesnīcām, kopmītnēm un dienesta dzīvojamām telpām (dzīvokļiem) profesionālā dienesta karavīriem, kā arī saņemtos komunālos pakalpojumus un citus maksājumus, ja tie nav iekļauti viesnīcas, dienesta dzīvojamo telpu īres maksā"

1.47. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.3.8.9. kodu šādā redakcijā:

"3.0. 21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
    Uz 21.3.8.9. kodu attiecina ieņēmumus no mežu platību nomas, medību nomas līgumiem un pārējos iepriekš neklasificētos ieņēmumus par īri (tai skaitā dzīvokļu un dzīvojamo platību īri). Uz kodu 21.3.8.9. attiecina arī no īrnieka saņemtos komunālo pakalpojumu un citus (piemēram, apdrošināšana, nekustamā īpašuma nodoklis) maksājumus, ja šo pakalpojumu apmaksa tiek nodrošināta ar izīrētāja starpniecību (izīrētājs pats minētos pakalpojumus nenodrošina). Ja komunālo pakalpojumu un citu maksājumu atmaksas saņēmējs ir Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī, saņemto atmaksu attiecina uz atbilstošo izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, uz kuru attiecināti izdevumi, par kuriem saņemta atmaksa kārtējā gada ietvaros"

1.48. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.3.9.4. kodu šādā redakcijā:

"3.0. 21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem
    Uz 21.3.9.4. kodu attiecina ieņēmumus par iestādes sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem - elektroenerģiju, siltumapgādi, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu apsaimniekošanu"

1.49. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.4.1.3. kodu šādā redakcijā:

"3.0. 21.4.1.3. Ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas pārvērtēšanas
    Uz 21.4.1.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas pārvērtēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.50. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.4.2.4. kodu šādā redakcijā:

"3.0. 21.4.2.4. Maksātnespējas kontroles dienesta ieņēmumos ieskaitāmā daļa no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas
    Uz 21.4.2.4. kodu attiecina ieņēmumus, kas tiek ieskaitīti no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas darbinieku prasījumu garantiju fondā un administratoru atlīdzības un maksātnespējas procesa izdevumu segšanai juridiskās personas maksātnespējas procesā"

1.51. papildināt pielikuma 3.0. grupu aiz koda 21.4.2.6. ar 21.4.2.7. kodu šādā redakcijā:

"3.0. 21.4.2.7. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ieņēmumi
    Kodā 21.4.2.7. uzskaita sabiedrisko pakalpojumu regulatora ieņēmumus, kas gūti, iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iekasējot maksājumus par regulatora sniegtajiem pakalpojumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos"

1.52. izteikt pielikuma 3.0. grupas 21.4.9.0. kodu šādā redakcijā:

"3.0. 21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
    Uz 21.4.9.0. kodu attiecina citus iepriekš neklasificētos budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pašu ieņēmumus, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienesta atmaksāto pievienotās vērtības nodokli, saņemtos maksājumus no Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Kodā uzskaita arī ieņēmumus no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi līdz to tālākai pārskaitīšanai vispārējos valsts budžeta ieņēmumos (2.0. grupas 12.3.9.5. kods)"

1.53. svītrot pielikuma 3.0. grupas kodu 21.4.9.9. un tā skaidrojumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

01.01.2021