Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 45

Rīgā 2020. gada 17. septembrī (prot. Nr. 27, 57. §)

Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
13. panta trešo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr. 170; 2020, Nr. 17) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Būvvalde aprēķina zaudējumus par aizsargājamiem kokiem nodarīto kaitējumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā novērtējams dabas pieminekļiem nodarītais kaitējums un aprēķināmas sanācijas pasākumu izmaksas. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kontā."

2. Svītrot IV nodaļas nosaukumā vārdus "apstrīdēšana un".

3. Svītrot 19. punktu.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 17. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 45 "Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīts Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 9. punkts, nosakot, ka Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) funkcijas tiek nodotas Rīgas pilsētas būvvaldei (turpmāk - Būvvalde), un nosakot, kādā kontā tiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu.

Tiek precizēts IV nodaļas nosaukums un svītrots 19. punkts, kurā noteikta lēmumu apstrīdēšanas kārtība.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai mazinātu birokrātisko slogu, ar šiem saistošajiem noteikumiem Komisijas funkcijas tiek nodotas Būvvaldei. Ņemot vērā, ka lēmums par koku ciršanu ir jāpieņem 10 darba dienu laikā, lai noteiktajā termiņā sagatavotu tiesisku un taisnīgu lēmumu, kā arī optimizētu lēmuma pieņemšanas procesu un taupītu pašvaldības resursus, Komisijas funkcijas tiek nodotas Būvvaldei, jo līdz šim visas darbības, proti, objektu apsekošanu, lēmumu noformēšanu, protokolu, izrakstu un pavadvēstuļu sagatavošanu, ir veikusi Būvvalde.

Ņemot vērā, ka ir grozīts Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 11. punkts, kurā noteikts, ka zaudējumu atlīdzība 100 % apmērā iemaksājama Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pamatbudžeta kontā, un attiecīgie grozījumi stājās spēkā 2020. gada 1. jūlijā, ir nepieciešams precizēt minēto saistošo noteikumu 9. punktu.

Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 130. punktā noteikts, ka Būvvaldes faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora, bet Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, tāpēc Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 19. punkts tiek svītrots, attiecīgi precizējot IV nodaļas nosaukumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

02.10.2020