Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/20

Smiltenē 2020. gada 29. jūlijā

Grozījums Smiltenes novada domes 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/17 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā"

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2020. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 463
(prot. Nr. 14, 54. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 1. punktu,
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto daļu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/17 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā" grozījumu un izteikt 2. pielikuma 1. tabulu šādā redakcijā:

"Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī

1. tabula

Nr.
p.k.
Ēku labiekārtotības pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (l/dnn)
1. Savrupmājas ar lokālu un/vai centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (ar vannām un/vai dušām) 300
2. Daudzdzīvokļu ēkas ar lokālu un/vai centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (ar vannām un/vai dušām) 200
3. Ēkas ar lokālu un/vai centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) 100
4. Ēkas ar aku un/vai brīvkrānu un vietējo kanalizāciju 50

".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Saistošo noteikumu "Grozījums Smiltenes novada domes 2017. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/17 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir norādījusi, ka Smiltenes novada domes 2019. gada 27. marta saistošo noteikumu Nr. 5/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā" 10.2. apakšpunktā iekļauta atsauce uz saistošajiem noteikumiem Nr. 4/17, taču saistošo noteikumu Nr. 4/17 2. pielikuma 1. tabulā, kurā noteikts ūdens patēriņa norma komercuzskaitei viena iedzīvotāja ūdens patēriņam diennaktī, nav noteikta viena iedzīvotāja ūdens patēriņa normu diennaktī tādām ēkām, kurās tiek izmantotas lokālā ūdens iegūšanas iekārta.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz grozīt Saistošo noteikumu Nr. 4/17 2. pielikuma 1. tabulu, nosakot ūdens patēriņa normu komercuzskaitei viena iedzīvotāja ūdens patēriņam diennaktī, tādām ēkām, kurās tiek izmantotas lokālā ūdens iegūšanas iekārta.

Pēc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja - SIA "Smiltenes NKUP", sniegtās informācijas viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (l/dnn) tādās ēkās, kurās tiek izmantotas lokālā ūdens iegūšanas iekārta tiek noteikta 100 litri diennaktī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek grozītas. Saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošo noteikumu grozījumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis" un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Smiltenes novada domē un publicēšanas pašvaldības interneta mājaslapā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības interneta mājaslapā - www.smiltene.lv.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

01.10.2020