Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Nekustamā īpašuma Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 4 un Rīgā, Vaļņu ielā nodošanas, atjaunošanas un izmantošanas likums

1. pants. Šā likuma mērķis ir veicināt nekustamā īpašuma Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 4 saglabāšanu un reglamentēt tā atjaunošanu un izmantošanu, ņemot vērā, ka:

1) nekustamais īpašums atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā un ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr. 7442) un valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa "Vecrīgas arheoloģiskais komplekss" (valsts aizsardzības Nr. 2070) teritorija un daļa;

2) četrstāvu ēka ir daļa no valsts nozīmes kultūras pieminekļa "Dzīvojamās ēkas un biedrības "Musse" komplekss", kas iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības numuru 6574;

3) četrstāvu ēkas vēsture ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa — ēkā atradies Rīgas pilsētas teātris, par kura galveno diriģentu strādājis komponists Rihards Vāgners, ēka ilgstoši izmantota kā Vāgnera koncertzāle.

2. pants. Valsts nodod bez atlīdzības Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai (vienotais reģistrācijas Nr. 40008232307) īpašumā valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 4 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 002 0014), kas sastāv no zemes vienības 1564 kvadrātmetru platībā (kadastra apzīmējums 0100 002 0014), būves (kadastra apzīmējums 0100 002 0014 001) un būves (kadastra apzīmējums 0100 002 0014 002) kopā ar nekustamā īpašuma kustamiem piederumiem (blakus lietām), un valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Vaļņu ielā — zemes gabalu 201 kvadrātmetra platībā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 002 0008) (turpmāk kopā — nekustamais īpašums).

3. pants. (1) Valsts nodod nekustamo īpašumu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai, lai nodrošinātu šā nekustamā īpašuma kā valsts nozīmes kultūras pieminekļa atjaunošanu, turpmāku publisku pieejamību un izmantošanu kultūras un izglītības mērķiem, tai skaitā kā koncertu, teātra izrāžu, izstāžu, kultūras vērtību popularizēšanas un ar to saistītu izglītojošu pasākumu norises vietu.

(2) Rīgas Riharda Vāgnera biedrība ir atbildīga par nekustamā īpašuma saglabāšanu, atjaunošanu un izmantošanu atbilstoši šā likuma, likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un citu normatīvo aktu noteikumiem.

4. pants. (1) Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai aizliegts atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt nekustamo īpašumu.

(2) Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai ir tiesības veikt ar nekustamā īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu saistītu saimniecisko darbību bez peļņas gūšanas rakstura, kā arī nekustamā īpašuma atjaunošanas un uzturēšanas darbu organizēšanai dibināt komercsabiedrību, kurā visas kapitāla daļas pieder Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai. Biedrības saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākumus drīkst izmantot tikai nekustamā īpašuma atjaunošanai, uzturēšanai, tā publiskas pieejamības nodrošināšanai un izmantošanai kultūras un izglītības mērķiem.

(3) Rīgas Riharda Vāgnera biedrība izstrādā nekustamā īpašuma saglabāšanas, atjaunošanas un attīstīšanas koncepciju, tai skaitā nekustamā īpašuma izmantošanas izmaksu un ieguvumu analīzi.

(4) Rīgas Riharda Vāgnera biedrība nekustamā īpašuma saglabāšanas, atjaunošanas un attīstīšanas koncepciju saskaņo ar Kultūras ministriju.

(5) Rīgas Riharda Vāgnera biedrība reizi gadā iesniedz Kultūras ministrijai pārskatu par nekustamā īpašuma publisko pieejamību un izmantošanu šā likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktajiem mērķiem.

(6) Rīgas Riharda Vāgnera biedrība atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — Regula Nr. 651/2014) 53. panta 6. punktā noteiktajam ar Kultūras ministriju saskaņotajā izmaksu un ieguvumu analīzē noteiktā perioda beigās nodrošina tās aktualizēšanu un atmaksā valsts budžetā summu, kas pārsniedz visu ar nekustamā īpašuma atjaunošanu, uzturēšanu un attīstīšanu saistīto izmaksu un pamatdarbības peļņas starpību, nepārsniedzot šā likuma 7. panta pirmajā daļā noteikto nekustamā īpašuma tirgus cenu.

5. pants. Valstij un pašvaldībai ir tiesības piedalīties nekustamā īpašuma saglabāšanas un atjaunošanas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. pants. (1) Ja Rīgas Riharda Vāgnera biedrība beidz pastāvēt, nekustamais īpašums piekrīt valstij Finanšu ministrijas personā.

(2) Nekustamais īpašums nododams valstij jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) ja netiek nodrošināta nekustamā īpašuma publiska pieejamība un izmantošana šā likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktajiem mērķiem;

2) ja nekustamā īpašuma saglabāšanas un atjaunošanas darbi netiek uzsākti triju gadu laikā no šā likuma 9. pantā minētā nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas brīža;

3) ja 10 gadu laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai tas nav saglabāts un atjaunots.

(3) Ja nekustamais īpašums tiek nodots valstij kādā no šā panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem, valsts nekompensē Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai veiktos ieguldījumus nekustamajā īpašumā.

7. pants. (1) Nododot Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai nekustamo īpašumu, tiek ņemta vērā neatkarīga vērtētāja noteikta nekustamā īpašuma tirgus cena un tiek ievēroti Regulas Nr. 651/2014 53. panta nosacījumi.

(2) Ja ir pārkāpti Regulas Nr. 651/2014 53. panta nosacījumi, Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai ir pienākums atdot valstij saņemto komercdarbības atbalstu šā panta pirmajā daļā minētā neatkarīga vērtētāja noteiktās nekustamā īpašuma tirgus cenas apmērā, kā arī procentus no piešķirtā atbalsta apjoma, kurus publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk — Regula Nr. 794/2004) 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad parakstīts šā likuma 9. pantā minētais nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akts, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

8. pants. (1) Rīgas Riharda Vāgnera biedrība un Kultūras ministrija nodrošina ar nekustamā īpašuma nodošanu saistīto dokumentu glabāšanu 10 gadus no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

(2) Kultūras ministrija nodrošina komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumu ievērošanu un uzraudzību attiecībā uz nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai.

(3) Kultūras ministrija atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam nodrošina informācijas publicēšanu par šā likuma ietvaros sniegto komercdarbības atbalstu un atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 11. pantam iesniedz kopsavilkuma informāciju Eiropas Komisijai.

9. pants. Finanšu ministrija nodod Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai nekustamo īpašumu ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Četrstāvu ēkā esošos interjera priekšmetus, kas tiek nodoti kopā ar nekustamo īpašumu, uzrāda mantas inventarizācijas sarakstā, kas tiek pievienots nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktam.

10. pants. Rīgas Riharda Vāgnera biedrība nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprina zemesgrāmatā uz sava vārda pēc šā likuma 9. pantā minētā nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas.

Pārejas noteikumi

1. Rīgas Riharda Vāgnera biedrība ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā izstrādā un iesniedz Kultūras ministrijai saskaņošanai nekustamā īpašuma saglabāšanas, atjaunošanas un attīstīšanas koncepciju, tai skaitā nekustamā īpašuma izmantošanas izmaksu un ieguvumu analīzi.

2. Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā iesniedz Kultūras ministrijai neatkarīga vērtētāja veiktu nekustamā īpašuma tirgus vērtības aprēķinu.

3. Kultūras ministrija triju mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma saglabāšanas, atjaunošanas un attīstīšanas koncepcijas un nekustamā īpašuma tirgus vērtības aprēķina saņemšanas izvērtē, vai nekustamā īpašuma nodošana Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai atbilst Regulas Nr. 651/2014 53. panta un šā likuma 3. panta nosacījumiem, un sniedz atzinumu Finanšu ministrijai.

4. Finanšu ministrija mēneša laikā pēc šo pārejas noteikumu 3. punktā minētā atzinuma saņemšanas nodod nekustamo īpašumu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. septembrī.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2020. gada 29. septembrī
13.10.2020