Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2020. gada 24. septembrī

Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2020. gada 24. septembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 16, 22. §)

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktā vārdu "vidusskola" ar vārdu "pamatskola".

2. Papildināt Saistošo noteikumu 13. punktu ar 13.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.12. apstiprina visa veida iekšējos normatīvos aktus.".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

 

Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 "Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2019. gada 31. oktobra lēmumu ar 2020. gada 31. augustu Augstkalnes vidusskola tiek pārveidota (reorganizēta) par Augstkalnes pamatskolu, līdz ar to ir nepieciešams arī mainīt šīs izglītības iestādes nosaukumu pašvaldības nolikumā.

Papildus tam ir konstatēts, ka pašvaldības nolikumā ir nepieciešams precizēt domes priekšsēdētāja pilnvaru apjomu, papildinot nolikumā noteikto domes priekšsēdētāja pilnvaru apjomu ar tiesībām apstiprināt visa veida iekšējos normatīvos aktus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz mainīt izglītības iestādes nosaukumu no "Augstkalnes vidusskola" uz "Augstkalnes pamatskola", kā arī paredz papildināt Tērvetes novada pašvaldības nolikumā noteikto domes priekšsēdētāja pilnvaru apjomu, papildinot nolikumā noteikto domes priekšsēdētāja pilnvaru apjomu ar tiesībām apstiprināt visa veida iekšējos normatīvos aktus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

25.09.2020