Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 29

Daugavpilī 2020. gada 10. septembrī (prot. Nr. 36 9. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 10. septembra
lēmumu Nr. 397

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr. 169, 2018, Nr. 36) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 1. punktā vārdus "pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo" ar vārdiem "pašvaldības pirmsskolas izglītības grupā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām".

2. Aizstāt noteikumu 3.2. apakšpunktā vārdus "pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem" ar vārdiem "pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu grupās izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 29 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 13. augusta saistošajos noteikumos Nr. 33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktam, pašvaldība nodrošina ēdināšanu tās padotībā esošajās, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošie noteikumi tiek papildināti ar regulējumu par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu izglītojamajiem, kas izglītību iegūst pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu grupās izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām visā pirmsskolas izglītības apguves periodā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām ēdināšanas izdevumi no 01.09.2020. sastādīs 15 399 EUR (134 izglītojamie *1.71 EUR *84 dien. *0.8 koef.). Finansējums pirmsskolas izglītības speciālo grupu ēdināšanai 2020. gada 4 mēnešiem ir plānots IP budžeta programmā "Izglītojamo ēdināšana".

Attiecīgi nepieciešamais finansējums gadam sastādīs 45 828 EUR (134 izglītojamie *1.71 EUR *250 dien. *0.8 koef.).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

22.09.2020