Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 565

Rīgā 2020. gada 8. septembrī (prot. Nr. 53 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 14. punktu un
Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 82. nr.; 2018, 7., 90. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pieejamais finansējums pasākuma īstenošanai ir 16 620 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 14 620 000 euro un darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 000 000 euro apmērā un šā finansējuma atmaksātais finansējums."

2. Papildināt 4.1 punktu aiz vārdiem "publiskais finansējums" ar vārdiem un skaitli "ko var izmantot pasākuma operacionālo risku, citu risku un sabiedrības Altum kapitāla atdeves segšanai, nepārsniedzot 10 % gadā no sabiedrības Altum kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu, operacionālo risku un citu risku segšanai".

3. Aizstāt 12.4. apakšpunktā vārdus "pārvaldītā fonda" ar vārdiem "pārvaldīto fondu".

4. Izteikt 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. tie atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, izņemot gadījumu, ja saimnieciskās darbības veicējs 2019. gada 31. decembrī vēl nebija nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, taču kļuva par grūtībās nonākušu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam."

5. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Lēmumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 19.4. apakšpunktā noteiktajos izņēmuma gadījumos pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam."

6. Papildināt III nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Par atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām."

7. Aizstāt 21.2. apakšpunktā skaitli un vārdus "3. punkta "c" un "d" apakšpunktā" ar skaitli un vārdiem "3. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktā".

8. Aizstāt 25. punktā vārdu "izveidi" ar vārdiem "sākotnējo attīstību".

9. Izteikt 27.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. tie ir reģistrēti Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā ne agrāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas."

10. Papildināt 28. punktu aiz vārdiem "akcelerācijas programmu pakalpojumus" ar vārdiem "viena finanšu starpnieka pārvaldītā fonda ietvaros".

11. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Atbalstu pirmssēklas naudas ieguldījuma veidā saimnieciskās darbības veicējam sniedz, ja šo noteikumu 24. punktā minēto akcelerācijas programmu pakalpojumu laikā tā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republikā."

12. Svītrot 37. punktā vārdu "primārā".

13. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Atbalstu sēklasnaudas ieguldījuma veidā viena finanšu starpnieka pārvaldīto fondu ietvaros var saņemt saimnieciskās darbības veicējs vai tā saistītais uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā minētajai definīcijai, ja saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu ietvaros ir saņēmis pirmssēklas naudas ieguldījumu."

14. Papildināt 41. punktu aiz vārda "līdzfinansējumu" ar vārdiem "fonda līmenī".

15. Svītrot 51. punktā vārdus "attiecināmajām".

16. Papildināt VIII nodaļu ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Ja plāno veikt atbalsta kumulāciju (izņemot šo noteikumu 51. punktā noteikto atbalsta apvienošanas ierobežojumu), tad informāciju par plānoto un piešķirto komercdarbības atbalstu, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, iesniedz kopā ar projektu."

17. Papildināt IX nodaļu ar 52.2 punktu šādā redakcijā:

"52.2 Ja netiek izpildīti šajos noteikumos minētie nosacījumi saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

18. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Sabiedrība Altum nodrošina informācijas publicēšanu par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktam."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

11.09.2020