Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 564

Rīgā 2020. gada 8. septembrī (prot. Nr. 53 2. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 14. punktu un
Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 154. nr.; 2018, 7., 90. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. un 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3. Pieejamais finansējums pasākuma īstenošanai ir 58 380 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 30 580 000 euro un atmaksātais publiskais finansējums 27 800 000 euro, kuru veido darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma:

3.1.  2.2.1.1. aktivitātē "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 11 588 000 euro apmērā;

3.2.  2.2.1.3. aktivitātē "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 8 657 000 euro apmērā;

3.3.  2.2.1.4.2. apakšaktivitātē "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 4 555 000 euro apmērā;

3.4. akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība Altum) pašu kapitālā pieejamais nacionālais publiskais finansējums 3 000 000 euro apmērā, kas veidojies no valsts budžeta (piešķirts 2.2.1.3. aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros) brīvo līdzekļu izvietošanas, un šā finansējuma atmaksātais finansējums.

3.1 Sabiedrības Altum pasākuma vadības izmaksām, kas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai" 22. punktam, ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, nepārsniedzot Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 480/2014), 13. panta 1. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī visā pasākuma īstenošanas laikā ir pieejams šā pasākuma atmaksātais publiskais finansējums, ko var izmantot pasākuma operacionālo risku, citu risku un sabiedrības Altum kapitāla atdeves segšanai, nepārsniedzot 10 % gadā no sabiedrības Altum kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu, operacionālo risku un citu risku segšanai."

2. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Par atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām."

3. Izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju tiem ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi;".

4. Izteikt 22.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.5. tie atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.   651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, izņemot gadījumu, ja saimnieciskās darbības veicējs 2019. gada 31. decembrī vēl nebija nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, taču kļuva par grūtībās nonākušu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam."

5. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Lēmumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 22.5. apakšpunktā minētajos izņēmuma gadījumos pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam."

6. Izteikt 25.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. vismaz 60 %, ja finanšu starpnieks sēklas kapitālu, sākuma kapitālu vai izaugsmes kapitālu iegulda saimnieciskās darbības veicējā, kas ir darbojies kādā tirgū ilgāk nekā septiņus gadus kopš tā pirmā komerciālās pārdošanas darījuma saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 75. punktā minēto definīciju, vienlaikus pastāvot nosacījumam, ka sēklas kapitāla, sākuma kapitāla vai izaugsmes kapitāla ieguldījums ir nepieciešams, lai saimnieciskās darbības veicējs ieietu jaunā produktu vai ģeogrāfiskā tirgū, un tas pārsniedz 50 % no pēdējo piecu gadu vidējā saimnieciskās darbības veicēja apgrozījuma gadā."

7. Izteikt 28.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.7. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");".

8. Papildināt noteikumus ar 28.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.9. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja."

9. Svītrot 44. punktā vārdu "attiecināmajām".

10. Papildināt VIII nodaļu ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja plāno veikt atbalsta kumulāciju (izņemot šo noteikumu 44. punktā noteikto atbalsta apvienošanas ierobežojumu), tad informāciju par plānoto un piešķirto komercdarbības atbalstu, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, iesniedz kopā ar projektu."

11. Izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IX. Atbalsta uzskaite un atgūšana".

12. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Sabiedrība Altum nodrošina informācijas publicēšanu par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktam."

13. Papildināt noteikumus ar 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Ja tiek pārkāptas regulas Nr. 651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr.  794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr.  794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

11.09.2020