Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 549

Rīgā 2020. gada 2. septembrī (prot. Nr. 51 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma
35. panta otro daļu un 41.1 panta trešo daļu un
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 22. panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 85. nr.; 2013, 122. nr.; 2017, 9. nr.; 2018, 251. nr.; 2020, 31. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "aizsardzības informācijas deklarācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informācija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.17. Savienības muitas teritorija - teritorija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulai (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk - Savienības Muitas kodekss);".

3. Papildināt noteikumus ar 2.20. un 2.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.20. EORI numurs - Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk - Deleģētā regula Nr. 2015/2446), 1. panta 18. punktā minētais reģistrācijas un identifikācijas numurs;

2.21. kuģa maršruta valstu kodi - valstu identifikācija saskaņā ar Deleģētās regulas Nr. 2015/2446 B pielikuma datu elementu 5/18 "Maršruta valstu kodi"."

4. Svītrot 6. punktā vārdu "flotiles".

5. Izteikt 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"29. Pirms kuģa ienākšanas ostā kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona (atpūtas kuģim - arī jahtklubs, kurā kuģis paredzējis piestāt), izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), Krasta apsardzes dienestam var paziņot šo noteikumu 22. punktā minēto informāciju.

30. Pirms kuģa iziešanas no ostas kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona (atpūtas kuģim - arī jahtklubs, kurā kuģis piestājis), izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), Krasta apsardzes dienestam var paziņot šo noteikumu 24. punktā minēto informāciju."

6. Aizstāt 60. punktā vārdu "deklarāciju" ar vārdiem "kuģa pirmsienākšanas aizsardzības informāciju".

7. Izteikt 72.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.2. kuģa manifestu par visu kravu, kas atrodas uz kuģa, - muitas iestādei un, ja uz kuģa ir veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļauta krava, arī Pārtikas un veterinārajam dienestam. Kuģa manifestā norāda šādu informāciju:

72.2.1. kuģa vārds;

72.2.2. kuģa IMO identifikācijas numurs vai MMSI numurs;

72.2.3. kuģa maršruta valstu kodi;

72.2.4. kuģi aģentējošā komercsabiedrība, bet, ja tādas nav, kuģošanas kompānija - nosaukums, juridiskā adrese, EORI numurs (ja tāda nav, - reģistrācijas numurs), tālruņa numurs, faksa numurs (ja tāds ir) un e-pasta adrese;

72.2.5. ziņas par kravu:

72.2.5.1. preču nosūtītājs;

72.2.5.2. preču saņēmējs;

72.2.5.3. preču iekraušanas osta;

72.2.5.4. preču izkraušanas osta;

72.2.5.5. preču nosaukums, daudzums un apraksts;

72.2.5.6. preču kombinētās nomenklatūras kods (HS kods), ja tas ir pieejams;

72.2.5.7. preču muitas statuss;

72.2.5.8. konteinera numurs un veids, ja preci pārvadā konteinerā;

72.2.5.9. kravas automobiļa, vilcēja, piekabes un puspiekabes valsts reģistrācijas numurs, ja preci pārvadā kravas autotransportā;

72.2.5.10. atsauce uz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, ja preci ieved Savienības muitas teritorijā tieši no trešās valsts;

72.2.5.11. preču pārvadājuma dokumenta numurs;".

8. Izteikt 77.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.2. kuģa manifestu par visu kravu, kas atrodas uz kuģa, - muitas iestādei un, ja uz kuģa ir veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļauta krava, arī Pārtikas un veterinārajam dienestam. Kuģa manifestā norāda šo noteikumu 72.2. apakšpunktā (izņemot 72.2.5.10. apakšpunktu) norādīto informāciju un atsauci uz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, ja preci izved no Savienības muitas teritorijas;".

9. Papildināt noteikumus ar 79.1 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Ja kuģis saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā ir saņēmis atļauju nodrošināt regulāru satiksmi, kuģa manifestā norāda šo noteikumu 72.2.1., 72.2.2., 72.2.3., 72.2.4., 72.2.5.5., 72.2.5.7. un 72.2.5.9. apakšpunktā minēto informāciju."

10. Aizstāt 86. punktā skaitļus un vārdus "107., 108., 109. un 110. punktu" ar skaitli un vārdu "9. nodaļu".

11. Aizstāt 89. punktā vārdus "Osta neatbild" ar vārdiem "Ostas pārvalde neatbild".

12. Papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Šo noteikumu 89. punktā minētā Pārtikas un veterinārā dienesta atzīme par atļaujas došanu kuģim atiet no piestātnes, lai izietu no ostas, Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) tiek nodrošināta automātiski līdz atsevišķam Latvijas Jūras administrācijai iesniegtam Pārtikas un veterinārā dienesta paziņojumam par to, ka Pārtikas un veterinārais dienests atjauno šo noteikumu 89. punktā minēto kontroli."

13. Izteikt 9. nodaļu šādā redakcijā:

"9. Muitas kontroles speciālās prasības

105. Šī nodaļa attiecas uz kuģiem, uz kuriem atrodas preces, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par muitas kontroli ir pakļautas muitas kontrolei.

106. Kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona Savienības Muitas kodeksa 127. pantā noteiktās ievešanas kopsavilkuma deklarācijas un Savienības Muitas kodeksa 133., 139. un 140. pantā noteiktā paziņojuma iesniegšanai var izmantot Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) ievietoto informāciju, ievērojot nosacījumu, ka tā satur Deleģētās regulas Nr. 2015/2446 B pielikuma I sadaļas 3. nodaļas 1. iedaļā ietvertās datu prasību tabulas slejā F1a, G2 un G3 noteiktos datu elementus.

107. Pirms preču vai tukšo konteineru izkraušanas no kuģa šo preču īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarota persona elektroniski, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), muitas iestādei iesniedz iesniegumu preču un tukšo konteineru izkraušanas atļaujas saņemšanai. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

107.1. kuģa vārds;

107.2. kuģa IMO identifikācijas numurs vai MMSI numurs;

107.3. kuģa maršruta valstu kodi;

107.4. kuģi aģentējošā komercsabiedrība, bet, ja tādas nav, kuģošanas kompānija - nosaukums, juridiskā adrese, EORI numurs (ja tāda nav, - reģistrācijas numurs), tālruņa numurs, faksa numurs (ja tāds ir) un e-pasta adrese;

107.5. preču nosūtītājs;

107.6. preču saņēmējs;

107.7. preču iekraušanas osta;

107.8. preču izkraušanas osta un piestātne;

107.9. preču nosaukums, daudzums un apraksts;

107.10. preču kombinētās nomenklatūras kods (HS kods), ja tas ir pieejams;

107.11. preču muitas statuss;

107.12. konteinera numurs un veids, ja preci pārvadā konteinerā;

107.13. kravas automobiļa, vilcēja, piekabes un puspiekabes valsts reģistrācijas numurs, ja preci pārvadā kravas autotransportā;

107.14. atsauce uz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, ja preci ieved Savienības muitas teritorijā tieši no trešās valsts;

107.15. ziņas par tukšajiem konteineriem:

107.15.1. konteinera izkraušanas osta un piestātne;

107.15.2. konteinera numurs un veids.

108. Pirms preču iekraušanas kuģī šo preču īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarota persona elektroniski, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), muitas iestādei iesniedz iesniegumu preču iekraušanas atļaujas saņemšanai. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

108.1. kuģa vārds;

108.2. kuģa IMO identifikācijas numurs vai MMSI numurs;

108.3. kuģa maršruta valstu kodi;

108.4. kuģi aģentējošā komercsabiedrība, bet, ja tādas nav, kuģošanas kompānija - nosaukums, juridiskā adrese, EORI numurs (ja tāda nav, - reģistrācijas numurs), tālruņa numurs, faksa numurs (ja tāds ir) un e-pasta adrese;

108.5. preču nosūtītājs;

108.6. preču saņēmējs;

108.7. preču iekraušanas osta un piestātne;

108.8. preču izkraušanas osta;

108.9. preču nosaukums, daudzums un apraksts;

108.10. preču kombinētās nomenklatūras kods (HS kods), ja tas ir pieejams;

108.11. preču muitas statuss;

108.12. konteinera numurs un veids, ja preci pārvadā konteinerā;

108.13. kravas automobiļa, vilcēja, piekabes un puspiekabes valsts reģistrācijas numurs, ja preci pārvadā kravas autotransportā;

108.14. ja preces ir paredzēts nosūtīt ārpus Savienības muitas teritorijas, - atsauce uz Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) reģistrētu muitas deklarāciju vai reeksporta paziņojumu.

108.1 Ja kuģis saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā ir saņēmis atļauju nodrošināt regulāru satiksmi, šo noteikumu 107. un 108. punktā minētajā iesniegumā norāda attiecīgi šo noteikumu 107.1., 107.2., 107.3., 107.4., 107.9., 107.11. un 107.13. apakšpunktā vai šo noteikumu 108.1., 108.2., 108.3., 108.4., 108.9., 108.11. un 108.13. apakšpunktā minēto informāciju.

108.2 Ja muitas iestādes rīcībā ir pietiekama informācija par šo noteikumu 108.1 punktā minētā kuģa kravu, tā var atbrīvot kuģi no šo noteikumu 107. un 108. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

108.3 Lai apliecinātu Savienības preču muitas statusu, kuģošanas kompānija, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā ir saņēmusi atļauju Savienības preču muitas statusa apliecinājumu iesniegt kuģošanas kompānijas manifesta veidā, var izmantot šo noteikumu 107. punktā minēto iesniegumu.

109. Pēc šo noteikumu 107. vai 108. punktā minētā iesnieguma saņemšanas muitas iestāde veic kontroles pasākumus atbilstoši tās darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

110. Ja, veicot šo noteikumu 109. punktā minēto kontroli, muitas iestāde konstatē, ka nepastāv šķēršļi attiecīgi preču vai tukšo konteineru izkraušanai no kuģa vai preču iekraušanai kuģī, muitas iestāde Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) izdara atzīmi, dodot atļauju izkraut preces vai tukšos konteinerus no kuģa vai iekraut preces kuģī."

14. Aizstāt 2. pielikumā vārdus "Security-related Information Declaration" ar vārdiem "Ship Pre-Arrival Security Information".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

09.09.2020