Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2020/21

Carnikavā 2020. gada 19. augustā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2020. gada 19. augusta lēmumu (prot. Nr. 17, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikumā" šādus grozījumus:

1. 45. punktā aizstāt vārdu "otrajā" ar vārdu "trešajā".

2. 71. punktā aizstāt vārdu "trešās" ar vārdu "ceturtās".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2020. gada 19. augustā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/21 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikumā" ir nepieciešami, jo 2020. gada 23. jūnijā spēkā stājies Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Šī likuma pārejas noteikumu 20.punktā ir noteikts, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk - finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1.Līdz ar to, lai tiktu ievērotas minētā likuma norma ir nepieciešams veikt izmaiņas komiteju un domes sēdes norišu nedēļās, lai apvienotā pašvaldību finanšu komisija varētu notikt pēc Ādažu novada un Carnikavas novada domes sēdēm, jo katrā pašvaldībā komiteju un domes sēdes notiek atšķirīgās nedēļas un dienās.

2.2. Komitejas kārtējā sēdes notiek vienu reizi mēnesī, katra mēneša trešajā nedēļā, bet domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas trešdienā plkst. 9.00.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci;

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, pašvaldības administrācija;

4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors);

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību, bet precizē iepriekš noteikto kārtību;

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes komiteju sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: dome@carnikava.lv, pa pastu vai personīgi: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov.) un izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

20.08.2020