Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2020/23

Carnikavā 2020. gada 26. augustā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2020. gada 26. augusta lēmumu (prot. Nr. 18, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija lēmumu (protokols Nr. 12, 12. §)) šādus grozījumus:

Papildināt ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI.2 Domes sēžu darba organizācija attālināti

108.8 Ja domes deputāts domes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas vai domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

108.9 Klātneesošajiem deputātiem un pašvaldības amatpersonām/darbiniekiem, kuriem atbilstoši nolikumam ir jāpiedalās komitejas vai domes sēdē, ir jāreģistrējas dalībai komitejas vai domes sēdē pašvaldības Elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā, pirms attiecīgās sēdes. Balsošana notiek elektroniski, tiešsaistē, un balsojumi tiek fiksēti Elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā.

108.10 Ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ deputātu reģistrēšana vai balsošana Elektroniskajā dokumentu uzskaites sistēmā kļūst neiespējama, deputāts vārdiski nosauc savu balsojumu, vienlaicīgi atsūtot to arī elektroniskā veidā no sava oficiālā e-pasta uz attiecīgās sēdes vadītāja oficiālo e-pastu.

108.11 Par domes sēdes norisi videokonferences veidā, deputātiem paziņo domes priekšsēdētāja, izziņojot domes sēdes darba kārtību. Par komitejas sēdes norisi videokonferences veidā, izziņojot komitejas sēdes darba kārtību, deputātiem paziņo komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.

108.12 Komiteju un domes sēdēs netiek nodrošināta audiovizuālā ieraksta veikšana.

108.13 Komiteju un domes sēdēs nevar būt klāt personas, kuras nav uzaicinātas piedalīties attiecīgajās sēdēs.

108.14 Šajā nodaļā noteiktā kārtība ir piemērojama arī komiteju un domes ārkārtas sēdēm."

108.15 Pastāvot valstī noteiktām pulcēšanās prasībām un ierobežojumiem, īpaši veicamiem epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumiem, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka pašvaldības domes un komiteju sēdes var notikt attālināti, ar nosacījumu, ka domes un komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) un nodrošināta dokumentu aprite nolikuma VI1 nodaļā noteiktajā kārtībā."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2020.gada 26. augustā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.
 SN/2020/23 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Neskatoties uz to, ka Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" zaudējis spēku, valstī joprojām palikuši spēkā vairāki ierobežojumi, tajā skaitā, ir spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" u.c. normatīvie akti, kuru mērķis ir atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām, paredzot atbilstošu pasākumu kopumu, kas nodrošina ar sabiedrības veselības un drošības interesēm samērīgu privātpersonu tiesību un pienākumu apjomu un efektīvu valsts un pašvaldību institūciju darbību saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību valstī. Valdības sēdes arī pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas notiek attālināti, Valsts un pašvaldību iestādēs darbs iespēju robežās tiek nodrošināts attālināti - Valsts zemes dienestā, Zemesgrāmatu nodaļās, tiesās u.c.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2. panta pirmās daļas izpratnē, cita starpā, ja vien citos likumos nav noteikts citādi, valsts institūcijas atjauno savu darbību, kāda paredzēta normatīvajos aktos, ievērojot šajā likumā minēto, kā arī šādus nosacījumus: iespēju robežās turpina attālināti sniegt pakalpojumus, neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu institūcijai, atjauno pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām.

2.2. Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 4. punkts nosaka, ka, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, cita starpā ir ievērojami distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības principi. Atbilstoši šo noteikumu 6.1. punktam, distancēšanās nodrošināšanai vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci, atbilstoši 7.2.-7.5. punktiem, lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus: samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs), atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam, veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni), veic regulāru saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma nodrošināšanai izmantotā transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmu dezinfekciju.

2.3. Likuma "Par pašvaldībām" 34. panta pirmās un otrās daļas izpratnē, ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Analoģiska pieeja ir domes komiteju sēdēm, atbilstoši šā likuma 56. panta kārtībai. Šī iespēja tiek nostiprināta pašvaldības nolikumā. Tāpat tiek noteikts, ka, pastāvot valstī noteiktām pulcēšanās prasībām un ierobežojumiem, īpaši veicamiem epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumiem, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka pašvaldības domes un komiteju sēdes var notikt attālināti, ar nosacījumu, ka domes un komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) un nodrošināta dokumentu aprite noteikumu VI1 nodaļā noteiktajā kārtībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir domes deputāti, domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks.

4.2. Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmas.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

27.08.2020