Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 27

Daugavpilī 2020. gada 28. augustā (prot. Nr. 34, 6. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 28. augusta lēmumu Nr. 370

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Svītrot 8.63. apakšpunktu.

2. Izteikt 45. punkta ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Komisijas sastāvā ir ne vairāk kā septiņi locekļi, izņemot Vēlēšanu komisiju un Administratīvo komisiju.".

3. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka līgumu vizēšanas, reģistrēšanas un glabāšanas kārtību Domē.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 27 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmo daļu, kas noteic, ka pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus, ir nepieciešams:

- precizēt domes padotībā esošo budžeta iestāžu sarakstu;

- precizēt Administratīvās komisijas locekļu skaitu;

- precizēt, ka līgumu vizēšanas, reģistrēšanas un glabāšanas kārtību nosaka Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu, t.i., Domes iekšējos dokumentu aprites noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem:

- svītrots 8.63. apakšpunkts;

- noteikumu 45. punkta ceturtais teikums tiek izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka komisijas sastāvā ir ne vairāk kā septiņi locekļi, izņemot Vēlēšanu komisiju un Administratīvo komisiju;

- nolikuma 65. punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka līgumu vizēšanas, reģistrēšanas un glabāšanas kārtību Domē.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Izsakot noteikumu 45. punkta ceturto teikumu jaunā redakcijā, Administratīvās komisijas sastāvā plānots ievēlēt vēl 2 locekļus - Domes Juridiskā departamenta Administratīvo pārkāpumu lietvedības nodaļas darbiniekus.

Ņemot vērā to, ka komisijas sēdes notiek ārpus darba laika, par piedalīšanos komisiju darbā Domes darbinieki saņems atlīdzību atbilstoši Domes noteikumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

29.08.2020