Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-30

Jelgavā 2020. gada 27. augustā (prot. Nr. 14, 2. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta
ceturto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 25. panta pirmo daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234. nr.; 2016, 28., 41., 191. nr.; 2017, 49. nr.; 2018, 11., 51. nr.; 2019, 46., 258. nr.; 2020, 77., 112. nr.) šādus grozījumus:

1. Noteikumu 9.1 punktā svītrot vārdus, skaitli un simbolus "ilgāk par 3 (trijiem) mēnešiem".

2. Noteikumu 12. punktā svītrot vārdus "uzrādot personu apliecinošu dokumentu".

3. Noteikumu 73.2 punktā skaitli, simbolus un vārdu "6 (sešiem)" aizstāt ar skaitli, simboliem un vārdu "10 (desmit)".

4. Noteikumu 73.61. apakšpunktā skaitli, simbolus un vārdu "6 (sešu)" aizstāt ar skaitli, simboliem un vārdu "10 (desmit)".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 20-30 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldība piešķir pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam. Lai samazinātu administratīvo slogu un piesaistītu speciālistu darbam pašvaldības izglītības iestādēs, tiek veikti grozījumi pabalsta piešķiršanas kārtībā. Ņemot vērā, ka pedagogiem darba slodzes plānošanas periods ir mācību gads, paredzēts, ka pabalsts tiek piešķirts uz 10 (desmit) mēnešiem vai uz īres līguma darbības laiku, ja tas ir īsāks par 10 (desmit) mēnešiem, kamēr speciālists ir darba tiesiskajās attiecībās ar pašvaldības izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz pašvaldības dzīvojamās telpas, kurai noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss, izīrēšanai.

Speciālista līdzdarbības pienākums ir uzrādīt JSLP sociālajam darbiniekam maksājumu apliecinošu dokumentu, kas noformēts uz speciālista vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim. Noteikumos tiek pagarināts speciālista līdzdarbības pienākuma izpildes laiks no 6 (sešiem) uz 10 (desmit) mēnešiem.

Noteikumos ir precizēta kārtība iesnieguma iesniegšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP). Iesniegumu par pašvaldības pabalsta pieprasīšanu iesniedz klātienē vai attālinātā veidā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi ir nepieciešami, lai precizētu kārtību iesnieguma iesniegšanai JSLP, pabalsta saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam un samazinātu administratīvo slogu šī pabalsta administrēšanā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai papildu tiek plānoti naudas līdzekļi JSLP 2020. gada budžetā 6 750,00 euro apmērā (vidēji 15 speciālisti x 150,00 euro mēnesī x 3 mēneši).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

02.09.2020