Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 26

Daugavpilī 2020. gada 6. augustā (prot. Nr. 31, 1. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 6. augusta lēmumu Nr. 325

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26. panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 254, 2017, Nr. 90, 125, 130, 2018, Nr. 11, 63, 73, 141, 248, 2019, Nr. 23, 2020, Nr. 18, 40, 57, 58, 92, 96, 142 (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 23.3. un 23.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3. ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā vienai personai ir no 344,01 euro līdz 376,00 euro mēnesī - 20,00 euro apmērā mēnesī";

"23.4. ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro līdz 400,00 euro mēnesī - 10,00 euro apmērā mēnesī".

2. Papildināt noteikumus ar 24.3. un 24.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir no 344,01 euro līdz 376,00 euro mēnesī - 129,00 euro apmērā kalendārajā gadā";

"24.4. ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro līdz 400,00 euro mēnesī - 65,00 euro apmērā kalendārajā gadā".

3. Papildināt noteikumu 47.7. apakšpunktu ar vārdiem "kalendārajā gadā".

4. Papildināt noteikumus ar 47.8. un 47.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.8. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir no 344,01 euro līdz 376,00 euro mēnesī - 50,00 euro apmērā kalendārajā gadā";

"47.9. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro līdz 400,00 euro mēnesī - 25,00 euro apmērā kalendārajā gadā".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 6. augusta saistošo noteikumu Nr. 26 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Ņemot vērā sociālo situāciju un COVID 19 ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju par mājokli un veselības aprūpi (kas ir vienas no pamatvajadzībām), Daugavpils pilsētas pašvaldība vēlas atbalstīt ģimenes (personas), kurām nav MĢS un kuru ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā vienai personai nepārsniedz 400 euro mēnesī, piešķirot atbalstu siltumenerģijas, karstā ūdens un kurināmā izdevumu apmaksai. Savukārt, atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 400 euro mēnesī - plānots piešķirt atbalstu veselības aprūpei.

Saskaņā ar spēkā esošo noteikumu 25. punktu atbalstu karstā ūdens nodrošināšanai saņem šo noteikumu 23. punktā minētās ģimenes, līdz ar to atbalsta saņemšanai karstā ūdens piegādei grozījumi nav jāveic.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi noteikumos paredz:

- papildināt tos ar 23.3., 23.4., 24.3., 24.4., 47.8. un 47.9. apakšpunktu;

- precizēt 47.7. apakšpunktu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu grozījumi tiks īstenoti Sociālajam dienestam 2020. gadam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Tiek plānots, ka jauno atbalstu saņems aptuveni 1000 ģimenes un atbalsta izmaksām 2020. gadā būs nepieciešami aptuveni:

- atbalstam siltumenerģijas un karstā ūdens piegādei - 40 000 euro;

- atbalstam veselības aprūpei - 30 000 euro;

- kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai - 5000 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notikušas ar pensionāru, personu ar invaliditāti biedrībām.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

26.08.2020