Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 516

Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 69. §)
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5. panta 3.1 daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.

2. Atbalsts mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, ir vienreizējs valsts atbalsts tiešo dotāciju veidā mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību administratīvo izdevumu segšanai, lai nodrošinātu meža apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – atbalsts).

3. Atbalstu piešķir, administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

4. Atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību var saņemt atzītas mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – kooperatīvā sabiedrība), ja, pamatojoties uz operatīviem finanšu datiem, kooperatīvās sabiedrības apgrozījums 2020. gada maijā un jūnijā samazinājies vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar attiecīgo 2019. gada periodu, un kooperatīvā sabiedrība iesniegusi dienestā iesniegumu, kurā pamato Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz tās saimniecisko darbību.

5. Atbalstu nepiešķir, ja kooperatīvā sabiedrība pēc stāvokļa 2019. gada 31. decembrī atbilst vismaz vienam Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 702/2014), 2. panta 14. punktā minētajam nosacījumam.

6. Kopējais atbalsta apmērs nepārsniedz 114 000 euro. Atbalstu piešķir no Meža attīstības fonda juridisku un fizisku personu dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļiem.

7. Vienai kooperatīvajai sabiedrībai izmaksājamā atbalsta apmērs ir proporcionāls tās biedru skaitam 2019. gada 31. decembrī.

8. Ja kooperatīvā sabiedrība ir pārkāpusi šajos noteikumos minētās prasības, tai ir pienākums atmaksāt dienestam visu saskaņā ar šiem noteikumiem saņemto nelikumīgo atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – regula Nr. 794/2004), 10. pantu, pieskaitot tiem 100 pamata punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts kooperatīvajai sabiedrībai, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

9. Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts Eiropas Komisijas paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (turpmāk – Eiropas Komisijas paziņojums) 22.a punktā noteiktais pagaidu ierobežota apmēra maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē – 800 000 euro (grantu, kā arī citas formas atbalsta kopsumma), kooperatīvā sabiedrība iesniedz šādu informāciju:

9.1. ja kooperatīvā sabiedrība iepriekš nav saņēmusi un neplāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumu, – tā apliecina, ka iepriekš nav saņēmusi un neplāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam;

9.2. ja kooperatīvā sabiedrība iepriekš ir saņēmusi vai plāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumu, – tā norāda iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmēru, atbalsta piešķiršanas (pieteikšanās) datumu, Ministru kabineta noteikumus, ar kuriem saskaņā atbalsts piešķirts, un informāciju par atbalsta sniedzēju.

10. Zemkopības ministrija iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu saskaņā ar pagaidu regulējumu saistībā ar Covid-19 izplatību.

11. Dienests nodrošina:

11.1. informācijas publicēšanu, ievērojot regulas Nr. 702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktās publicitātes pasākumu prasības, atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

11.2. saskaņā ar šiem noteikumiem sniegtā atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju dienests glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

12. Lai pieteiktos atbalstam, kooperatīvā sabiedrība līdz 2020. gada 31. augustam iesniedz dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, kurā ietver pamatotu informāciju par apgrozījuma samazināšanos pārskata periodā saistībā ar Covid-19 izplatīšanās mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem.

13. Noteikumus piemēro pēc tam, kad ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

14. Atbalsts izmaksājams līdz 2020. gada beigām.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
18.08.2020