Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 508

Rīgā 2020. gada 11. augustā (prot. Nr. 47 43. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 96., 202. nr.; 2016, 7., 62., 137. nr.; 2017, 46., 173. nr.; 2018, 54. nr.; 2019, 146. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.2.1. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.2.5." ar skaitļiem un vārdu "18.2.5. un 18.2.6.".

2. Izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Pasākumiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 73 489 908 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 37 807 378 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 1 849 792 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāks kā 4 822 099 euro, tai skaitā:

8.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 36 614 514 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 15 186 315 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 16 606 100 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 22.3.2. un 22.6.2. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāks kā 4 822 099 euro;

8.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 875 394 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 13 824 324 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 21 201 278 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 849 792 euro.

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 39,48 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 42,25 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 51,45 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 55,06 procentus no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma (bet nepārsniedzot specifiskajam atbalstam un tā pasākumiem pieejamo šo noteikumu 8. punktā minēto Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai un Eiropas Sociālā fonda finansējuma maksimālo apmēru), tai skaitā:

9.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 41,48 procentus no projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 47,77 procentus no projekta attiecināmo publisko izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 45,35 procentus no projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 52,23 procentus no projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas (ievērojot šo noteikumu 41., 41.1 un 41.2 punkta prasības);

9.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 37,49 procentus no projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 57,49 procentus no projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas (ievērojot šo noteikumu 41., 41.1 un 41.2 punkta prasības)."

3. Aizstāt 11.1. apakšpunktā skaitli "33 285 989" ar skaitli "36 614 514".

4. Aizstāt 13. punktā vārdu un skaitli "un 18.2.5." ar skaitļiem un vārdu "18.2.5. un 18.2.6.".

5. Papildināt 14.3. apakšpunktu aiz vārdiem "par profesionālās izglītības programmas" ar vārdiem un skaitli "(izņemot šo noteikumu 18.2.6. apakšpunktā minētās profesionālās pilnveides izglītības programmas)".

6. Aizstāt 15.2. un 15.3. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.2.5." ar skaitļiem un vārdu "18.2.5. un 18.2.6.".

7. Papildināt noteikumus ar 18.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.6. profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei šo noteikumu 3.2.1.1. un 3.2.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai. Minētās izglītības programmas jaunietim dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi);".

8. Aizstāt 20. punktā vārdu un skaitli "un 22.10.2." ar skaitļiem un vārdu "22.10.2., 22.13.1 1., 22.13.1 3., 22.13.2 1. un 22.13.2 2.".

9. Papildināt noteikumus ar 22.13.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.13.2 izmaksas šo noteikumu 18.2.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

22.13.2 1. izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;

22.13.2 2. izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanā iesaistītajam atbalsta personālam un kurām piemēro vienas vienības izmaksu metodi:

22.13.2 2.1. projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta koordinatoru atlīdzības izmaksas;

22.13.2 2.2. projekta īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu projekta grāmatvežu atlīdzības izmaksas;

22.13.2 3. stipendijas izmaksas šo noteikumu 3.2.1.1. un 3.2.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas mācās profesionālās pilnveides izglītības programmās. Piešķiramās stipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes izglītojamam ir 5 euro par vienu apmācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī;".

10. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Šo noteikumu 18.2.6. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista mērķa grupu, kura vienlaikus nav iesaistīta profesionālās pilnveides programmu apguvē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" projektā."

11. Aizstāt 38.1. un 38.6. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.2.5." ar skaitļiem un vārdu "18.2.5. un 18.2.6.".

12. Izteikt 39.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.7. nodrošina atsevišķu projekta finanšu līdzekļu grāmatvedības uzskaiti, tai skaitā mērķstipendiju un stipendiju izmaksu izglītojamiem atbilstoši Valsts izglītības attīstības aģentūras izstrādātajai mērķstipendiju un stipendiju piešķiršanas kārtībai;".

13. Aizstāt 39.8. apakšpunktā vārdu "mērķstipendijas" ar vārdiem "mērķstipendijas un stipendiju".

14. Izteikt 41., 41.1 un 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41. Izmaksas, kas radušās šo noteikumu 18.1.10., 18.1.11., 18.2.4., 22.8., 22.9., 22.13., 34.2. un 38.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī šo noteikumu 22.10. un 22.12. apakšpunktā minētās izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai uzskaita kā tiešo attiecināmo finansējumu un finansē no šo noteikumu 8. punktā minētajiem plānotajiem Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Minēto izmaksu maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85,43 procentus no šo izmaksu kopējā apmēra. Minēto izmaksu apmērs ir 7 020 579 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 997 541 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 023 038 euro, un to var izlietot:

41.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" 200 330 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 200 330 euro;

41.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 6 820 249 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 5 797 211 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu - 1 023 038 euro.

41.1 Pasākumiem pieejamo finansējumu, ko veido starpība starp šo noteikumu 8. un 41. punktā minēto finansējumu, ne mazāk kā 66 469 329 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālo piešķīrumu Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 31 809 837 euro, valsts budžeta līdzfinansējumu - 826 754 euro un privāto līdzfinansējumu - ne mazāk kā 4 822 099 euro, var izlietot:

41.1 1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ne mazāk kā 36 414 184 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālo piešķīrumu Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 15 186 315 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 16 405 770 euro un privāto līdzfinansējumu - ne mazāk kā 4 822 099 euro;

41.1 2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" 30 055 145 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālo piešķīrumu Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 13 824 324 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 15 404 067 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu - 826 754 euro.

41.2 Šo noteikumu 41.1 punktā minēto izmaksu maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 43,65 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 47,06 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 47,86 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 51,60 procentus no šo noteikumu 41.1 punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma (bet nepārsniedzot specifiskajam atbalstam un tā pasākumiem pieejamo šo noteikumu 41.1 punktā minēto Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai un Eiropas Sociālā fonda finansējuma maksimālo apmēru), tai skaitā:

41.2 1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 41,70 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 48,07 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 45,05 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummas un 51,93 procentus no šo noteikumu 41.1 1. apakšpunktā minētās projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas;

41.2 2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 46,00 procentus no šo noteikumu 41.1 2. apakšpunktā minētās projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 51,25 procentus no šo noteikumu 41.1 2. apakšpunktā minētās projekta kopējo un publisko attiecināmo izmaksu kopsummas."

15. Papildināt V nodaļu ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Nodarbinātības valsts aģentūrai visu šo noteikumu 18.1.4., 18.1.7. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

18.08.2020