Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 492

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 149. nr.; 2018, 13., 157., 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.2.1. apakšpunktā skaitli "3 000" ar skaitli "500".

2. Aizstāt 4.2.2. apakšpunktā skaitli "1 500" ar skaitli "250".

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskajam atbalstam pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 896 211 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 1 611 779 euro un valsts budžeta finansējums - 284 432 euro."

4. Aizstāt 35. punktā skaitļus un vārdus "2022. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2020. gada 31. augustam".

5. Aizstāt 38.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā".

6. Svītrot 39. punktā vārdus "vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību".

7. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam."

8. Papildināt noteikumus ar 42. un 43. punktu šādā redakcijā:

"42. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad stājas spēkā šo noteikumu 26.1.3. apakšpunktā minētā līguma vienošanās par šo noteikumu 16.3.2. un 16.3.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu.

43. Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

9. Papildināt noteikumus ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi

44. Šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno un šo noteikumu 18.1.2., 18.2.4.2., 19.3., 19.5. apakšpunktā un 20. punktā minētās sadarbības partneru izmaksas tās īstenošanai ir attiecināmas līdz 2020. gada 31. jūlijam.

45. Šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.7. un 16.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno un šo noteikumu 18.1.1., 18.2.1., 18.2.2., 18.2.3., 18.2.3.1, 18.2.4.1., 18.2.5., 19.1., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktā minētās finansējuma saņēmēja izmaksas to īstenošanai ir attiecināmas līdz 2020. gada 31. augustam.

46. Šo noteikumu 13. punktā minētie sadarbības partneri atbilstoši šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem projekta ietvaros iegādāto darba vietas aprīkojumu, projektam noslēdzoties, turpmāk izmanto, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi" 16.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Labklājības ministre R. Petraviča

01.08.2020