Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 490

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 111., 172., 254. nr.; 2016, 82., 169. nr.; 2017, 46., 183. nr.; 2018, 49., 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam (turpmāk - projekta iesniedzējs) un sadarbības partnerim;".

2. Izteikt 4.1. un 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. iznākuma rādītāji:

4.1.1. bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) - 88 034, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim - 42 000;

4.1.2. bezdarbnieki, vecāki par 50 gadiem (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) - 29 000;

4.2. rezultāta rādītāji:

4.2.1. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās - 24 712;

4.2.2. pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām - 23 592;".

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskā atbalsta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 98 186 876 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 83 457 803 euro, valsts budžeta finansējums - 12 575 830 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.6. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāks kā 2 153 243 euro."

4. Aizstāt 8. punktā skaitli "86,70" ar skaitli "86,90".

5. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālais projekta īstenošanai pieejamais publiskais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 89 670 643 euro."

6. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim".

7. Papildināt II nodaļu ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā piesaista sadarbības partneri - Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk - sadarbības partneris) - Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi, kas nodrošina kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

14.2 Īstenojot šo noteikumu 14.1 punktā minēto sadarbību, finansējuma saņēmējs ar sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī papildus iekļauj šādus sadarbības īstenošanas nosacījumus:

14.2 1. kārtību, kādā veicami norēķini ar sadarbības partneri šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai;

14.2 2. kārtību, kādā sagatavo un iesniedz attiecināmās izmaksas pamatojošos dokumentus, tai skaitā pārskatus par veiktajām darbībām."

8. Papildināt noteikumus ar 15.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3.2 augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve (tai skaitā elastīgu apmācību veidā), kas ietver izglītības programmas apguvi un izglītības apliecības saņemšanu akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas ietvaros un nodrošina sekmīgai iesaistei darba tirgū nepieciešamās mūžizglītības prasmes;".

9. Izteikt 15.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4.1 darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) vai bezdarbniekiem ar invaliditāti;".

10. Aizstāt 15.5. apakšpunktā vārdu "apmācību" ar vārdiem un skaitli "apmācību un šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas".

11. Izteikt 15.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.11. izglītības iestāžu un darba devēju informēšanas pasākumi par bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanas pasākumiem;".

12. Papildināt noteikumus ar 15.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.12. šo noteikumu 15.2., 15.3. un 15.3.2 apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzraudzība un mācību procesa kvalitātes kontrole, tai skaitā izglītības programmu ekspertīze, metodoloģiskā vadība un ieviešanas uzraudzība, ko īsteno sadarbības partneris."

13. Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. tiešās personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze:

17.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas un projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

17.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;".

14. Papildināt 17.2.1. apakšpunktu aiz skaitļa "15.3.1" ar skaitli "15.3.2".

15. Aizstāt 17.3.4. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 15.3.1" ar skaitļiem un vārdu "15.3.1 un 15.3.2".

16. Aizstāt 17.3.11., 17.3.12. un 17.3.13. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam un 17.1.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera personālam šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai".

17. Aizstāt 17.1 5. un 17.1 6. apakšpunktā vārdus un skaitļus "šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un šo noteikumu 17.1.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera personālam šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai".

18. Aizstāt 17.1 8. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un šo noteikumu 17.1.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera personālam šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai".

19. Aizstāt 17.1 9. apakšpunktā skaitli "15.4." ar skaitļiem un vārdu "15.4. un 15.4.1".

20. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (proporcionāli šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām)."

21. Papildināt 20. un 21. punktu un 27.5. apakšpunktu aiz skaitļa "15.3.1" ar skaitli "15.3.2".

22. Papildināt noteikumus ar 27.14. un 27.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.14. nodrošina, lai personāla atlīdzības izmaksas būtu līdzvērtīgas pārējo iestādes darbinieku un amatpersonu atalgojumam;

27.15. no sadarbības partnera atgūtos, iespējams, neatbilstoši veiktos izdevumus, par kuriem sadarbības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, var izmantot šo noteikumu 16. punktā minēto izmaksu segšanai."

23. Papildināt noteikumus ar 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.2 Īstenojot projektu, sadarbības partneris nodrošina šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3. un 27.14. apakšpunktā noteikto pienākumu izpildi."

24. Aizstāt 29. punktā skaitli un vārdu "2021. gada" ar skaitli un vārdu "2023. gada".

25. Aizstāt 32.2. apakšpunkta pirmajā teikumā vārdus un skaitļus "regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā".

26. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam."

27. Papildināt V nodaļu ar 34.1 un 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.1 De minimis atbalsta piešķiršanas brīdi nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

34.2 Ja tiek konstatēti Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasību pārkāpumi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

28. Papildināt noteikumus ar 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minēto darbību īsteno un šo noteikumu 17.3.7.1, 17.1 2. un 17.1 9. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja līgums ar bezdarbnieku vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) vai bezdarbnieku ar invaliditāti par iesaisti šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā noslēgts līdz 2020. gada 31. augustam."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Labklājības ministre R. Petraviča

01.08.2020