Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 488

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 40. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 44. nr.; 2017, 178. nr.; 2018, 182. nr.; 2019, 235. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.2.1. apakšpunktā skaitli "4 700" ar skaitli "900".

2. Papildināt noteikumus ar 4.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.1.1 iznākuma rādītājs - darba vietu skaits bīstamajās nozarēs, kurās veikts darba vides risku novērtējums, - 3 600;".

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 889 454 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 856 035 euro un valsts budžeta finansējums - 1 033 419 euro."

4. Svītrot 13.4. apakšpunktu.

5. Svītrot 15. punktā vārdus un skaitli "(izņemot šo noteikumu 13.4. apakšpunktā minēto institūciju)".

6. Papildināt noteikumus ar 16.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.3. atbalsts kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;".

7. Svītrot 16.2.2. un 16.2.3. apakšpunktu.

8. Izteikt 16.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5.1. klātienes un attālinātas apmācības preventīvās kultūras paaugstināšanai šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas darba ņēmējiem;".

9. Izteikt 16.5.3. un 16.5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5.3. klātienes un attālinātas izglītojošas aktivitātes šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

16.5.4. klātienes un attālināti semināri un konsultācijas šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai;".

10. Aizstāt 16.5.5. apakšpunktā vārdus "lietotņu, apmācību sistēmu, instrukciju, pamācību" ar vārdiem "apmācību sistēmu, pamācību".

11. Papildināt 18.1.2. un 18.1.3. apakšpunktu aiz skaitļa "16.1.2." ar skaitli "16.1.3.".

12. Svītrot 18.2.1. apakšpunktā skaitli "16.2.2.".

13. Aizstāt 19.5. apakšpunktā skaitli "45 000" ar skaitli "65 000".

14. Papildināt 19.7. apakšpunktu aiz vārda "noteikumu" ar skaitli "16.1.3.".

15. Svītrot 25.3., 26.1., 26.3.3. un 26.3.4. apakšpunktu.

16. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija, sniedzot atbalstu kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu starp darba devējiem un darba ņēmējiem."

17. Papildināt 34.1. apakšpunktu aiz vārda "seminārus" ar vārdiem "un konsultācijas".

18. Papildināt 36. punkta ievaddaļu aiz vārda "nepieciešams" ar vārdiem un skaitli "sadarbojoties ar šo noteikumu 13. punktā minētajiem sadarbības partneriem vai".

19. Izteikt 37.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.7. uzkrāj informāciju par specifiskajam atbalstam noteikto iznākuma rādītāju - negadījumu skaits atbalstītajos bīstamo nozaru uzņēmumos (negadījumu skaits gadā) un darba vietu skaits bīstamajās nozarēs, kurās veikts darba vides risku novērtējums;".

20. Izteikt 47.2 punktu šādā redakcijā:

"47.2 Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

21. Svītrot 48. punktu.

22. Papildināt noteikumus ar 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno un šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.2.3.2. un 19.7. apakšpunktā minētās izmaksas tās īstenošanai ir attiecināmas ar 2020. gada 1. augustu, ja starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri ir noslēgts sadarbības līgums atbilstoši šo noteikumu 14. punktam."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Labklājības ministre R. Petraviča

01.08.2020