Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 477

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 174. nr.; 2018, 149. nr.; 2019, 119., 166. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Atlases kārtas kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 27 586 560 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 11 034 624 euro un privātais finansējums - 16 551 936 euro."

2. Svītrot 6. punktu.

3. Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. līdz 2023. gada 31. decembrim atlases kārtas ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji:

10.2.1. rekonstruētie siltumtīkli - 14 km;

10.2.2. siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos - 11 844 MWh/gadā;

10.2.3. atjaunojamos energoresursus izmantojošo siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē - 21 MW;

10.2.4. no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda - 8 MW;

10.2.5. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - 47 549 CO2 ekvivalenta tonnas;".

4. Papildināt noteikumus ar 18.1, 18.2 un 18.3 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

18.2 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

18.3 Ja tiek konstatēts Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES prasību pārkāpums šo noteikumu ietvaros īstenotā projektā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

5. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Projektu īsteno no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim."

6. Papildināt noteikumus ar 36.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1 4. vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu, ka pašvaldība kā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pilnvarojuma uzlicēja nodrošina šo noteikumu 12.2 6. apakšpunktā minētās kompensācijas apmēra kontroli un pārskatīšanu visā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pienākuma līguma darbības laikā, kā arī nodrošina atlīdzības jeb kompensācijas maksājumu pārmaksas novēršanu un atgūšanu."

7. Papildināt noteikumus ar 55.4 punktu šādā redakcijā:

"55.4 Ja atbalsta saņēmējs specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros plāno šo noteikumu 52., 53., 54., 55. vai 55.2 punktā norādīto atbalsta apvienošanu vai kumulēšanu, atbalsta saņēmējam ir jāiesniedz atbalsta sniedzējam informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, lai atbalsta sniedzējs spētu pārliecināties par normu korektu izpildi."

8. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 12.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, kuram atlases kārtas ietvaros piešķirts atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un (vai) Komisijas regulu Nr. 1407/2013, tas var lūgt sadarbības iestādi pārkvalificēt tam atlases kārtas ietvaros sniegto valsts atbalsta veidu kā valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

01.08.2020