Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 476

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 57., 228. nr.; 2018, 149. nr.; 2019, 119., 166. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Atlases kārtas īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 96 370 078 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 38 548 031 euro un privātais finansējums - ne mazāks kā 57 822 047 euro."

2. Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. līdz 2023. gada 31. decembrim atlases kārtas ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji:

9.2.1. rekonstruētie siltumtīkli - 47 km;

9.2.2. siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos - 35 242 MWh/gadā;

9.2.3. atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē - 213 MW;

9.2.4. no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda - 1 MW;

9.2.5. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - 130 888 CO2 ekvivalenta tonnas;".

3. Papildināt noteikumus ar 19.1, 19.2 un 19.3 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

19.2 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

19.3 Ja tiek konstatēts Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES prasību pārkāpums šo noteikumu ietvaros īstenotā projektā, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

4. Papildināt noteikumus ar 35.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1 4. vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu, ka pašvaldība kā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pilnvarojuma uzlicēja nodrošina šo noteikumu 11.2 6. apakšpunktā minētās kompensācijas apmēra kontroli un pārskatīšanu visā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pienākuma līguma darbības laikā, kā arī atlīdzības jeb kompensācijas maksājumu pārmaksas novēršanu un atgūšanu."

5. Papildināt noteikumus ar 50.4 punktu šādā redakcijā:

"50.4 Ja atbalsta saņēmējs specifiskā atbalsta un atlases kārtas ietvaros plāno šo noteikumu 49., 50. vai 50.2 punktā minēto atbalsta apvienošanu vai kumulēšanu, atbalsta saņēmējs iesniedz atbalsta sniedzējam informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, lai atbalsta sniedzējs spētu pārliecināties par normu korektu izpildi."

6. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 11.1 punktā minētais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, kuram atlases kārtas ietvaros piešķirts atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un (vai) Komisijas regulu Nr. 1407/2013, tas var lūgt sadarbības iestādi pārkvalificēt tam atlases kārtas ietvaros sniegto valsts atbalsta veidu kā valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

01.08.2020