Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 475

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 99. nr.; 2017, 148., 203. nr.; 2018, 226. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.3. apakšpunktā skaitli "10 588 235" ar skaitli "72 538 824".

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 125 179 763 euro, tai skaitā publiskais finansējums - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 52 640 939 euro apmērā un privātais finansējums vismaz 72 538 824 euro apmērā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums pieejams:

8.1. projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas ietvaros - 17 241 694 euro apmērā;

8.2. projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros - 35 399 245 euro apmērā."

3. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Projektu īsteno no dienas, kad projekta iesniedzējs noslēdzis līgumu ar sadarbības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim."

4. Papildināt noteikumus ar 66.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.4. ja līgums par projekta īstenošanu tiek izbeigts pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas ārkārtējās situācijas laikā vai sešus mēnešus pēc tās neatkarīgi no līguma par projekta īstenošanu izbeigšanas iemesliem."

5. Papildināt noteikumus ar 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Šo noteikumu 69. punktā minētais atbalsts piešķirams ar dienu, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu."

6. Papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasību pārkāpums, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

7. Izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu šo noteikumu ietvaros var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punktu un 59. pantu."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

01.08.2020