Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 473

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 23. §)
Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu un Energoefektivitātes likuma
7. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") īsteno atbalsta programmu obligātā enerģijas galapatēriņa mērķa sasniegšanai;

1.2. atbalsta programmai pieejamo finansējumu un tā izmantošanu;

1.3. atbalsta programmas īstenošanai plānotās darbības;

1.4. atbalsta programmas izmaksu attiecināmības nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. aizdevumu portfelis – kredītiestādes izsniegto hipotekāro aizdevumu (turpmāk – aizdevums) darījumu kopums, kurā iekļauti atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtie aizdevumi;

2.2. garantija – sabiedrības "Altum" saistības šajos noteikumos noteiktajā apmērā un atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam finansējumam segt kredītiestādes zaudējumus, kas radušies, ja aizņēmējs nepilda saistības par kredītiestādes sniegto aizdevumu;

2.3. garantijas likme – procentos izteikta kredītiestādes zaudējumu daļa, ko garantētam aizdevumam sedz garantija;

2.4. garantiju portfelis – aizdevumu portfelī iekļautajiem aizdevumiem izsniegto garantiju kopums;

2.5. ierobežotā garantijas likme (guarantee cap rate) – procentos izteikta garantiju portfeļa daļa, kuru sedz portfeļgarantija;

2.6. ierobežotā garantijas summa (guarantee cap amount) – kredītiestādes aizdevumu portfeļa maksimālā zaudējumu summa, kuru sedz portfeļgarantija. Ierobežoto garantijas summu aprēķina kā kredītiestādes aizdevumu portfeļa (maksimāli izmaksāto aizdevumu summa), garantijas likmes un ierobežotās garantijas likmes reizinājumu;

2.7. portfeļgarantija – finanšu instruments, kas nodrošina aizdevumu portfeļa zaudējumu segšanu atbilstoši garantijas likmei, nepārsniedzot ierobežotās garantijas summu, ja tāda noteikta.

II. Garantijas nosacījumi

3. Atbalstu var saņemt, ja garantiju piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

3.1. aizdevuma saņēmējs ir fiziska persona, kam zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir attiecīgā dzīvojamā māja, kurā tiks īstenoti šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētie pasākumi;

3.2. dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība;

3.3. dzīvojamā māja saskaņā ar būvju klasifikāciju atbilst kādai no šādām klasēm:

3.3.1. individuālā dzīvojamā māja;

3.3.2. dvīņu vai rindu māja;

3.3.3. atsevišķu divu dzīvokļu māja;

3.4. dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā;

3.5. aizdevums ir piešķirts dzīvojamās mājas atjaunošanai, ietverot šādus pasākumus:

3.5.1. būvdarbu veikšana dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās;

3.5.2. inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide;

3.5.3. jauna boilera iegāde un uzstādīšana;

3.5.4. mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām;

3.6. sabiedrība "Altum" dzīvojamai mājai ir veikusi energoefektivitātes novērtējumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes nodrošināšanu, kas apliecina, ka šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas rezultātā tiek:

3.6.1. paaugstināta enerģijas patēriņa klasifikācija;

3.6.2. samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20 %;

3.7. šo noteikumu 3.5.1. apakšpunktā noteiktos pasākumus veic reģistrēts būvkomersants.

4. Garantijas likme ir līdz 30 %, nepārsniedzot 40 000 euro.

5. Garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadus.

6. Aizņēmējam atbilstoši šiem noteikumiem garantiju var piešķirt atkārtoti, ja iepriekš piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās.

7. Garantija sedz neatmaksāto aizdevuma pamatsummu.

8. Garantiju piešķiršanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai izmanto:

8.1. valsts energoefektivitātes fonda līdzekļus;

8.2. sabiedrības "Altum" nenoslogoto rezerves kapitālu.

9. Sabiedrība "Altum" reizi ceturksnī iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par sniegtajām garantijām.

III. Portfeļgarantijas programmas ieviešana un kredītiestāžu pieteikšanās portfeļgarantiju ieviešanai

10. Portfeļgarantija nodrošina zaudējumu segumu atbilstoši šiem noteikumiem jaunizveidotajam aizdevumu portfelim, kuru atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem ir izveidojusi kredītiestāde, nepārsniedzot ierobežoto garantijas summu un ievērojot, ka:

10.1. ierobežotā garantijas likme nepārsniedz 20 %;

10.2. ierobežoto garantijas likmi nosaka līgumā ar kredītiestādi atbilstoši kredītiestādes aizdevumu portfeļa risku novērtējumam;

10.3. portfeļgarantija sedz finanšu pakalpojumu kredītriska zaudējumus.

11. Sabiedrība "Altum" informē kredītiestādes par iespēju pieteikties finansējumam, sniedz informāciju par pieteikšanās nosacījumiem un publicē tos sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē. Pieteikties var jebkura kredītiestāde, kas ir tiesīga sniegt kreditēšanas pakalpojumus Latvijā.

12. Pieteikšanās nosacījumos nosaka finansējuma apmēru, pamatojumu finansiālā labuma nodošanai, kā arī kreditēšanas un citus nosacījumus.

13. Līgumā ar kredītiestādi sabiedrība "Altum" paredz, ka aizdevumu portfeli kredītiestāde veido atbilstoši līdzšinējai kredītpolitikai, visas finansiālās priekšrocības nododot kredītu ņēmējiem, un nodrošina iespēju sabiedrībai "Altum" veikt pārbaudes, kā arī sniedz sabiedrībai "Altum" pārskatus par programmas īstenošanu. Minētie nosacījumi paliek spēkā visā finanšu pakalpojuma sniegšanas periodā.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
01.08.2020