Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 471

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 20. §)
Veselības pārbaudes noteikumi personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts noslēpumu" 9. panta 3.2 daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. medicīniskās pretindikācijas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam (turpmāk – speciālā atļauja) izsniegšanai;

1.2. kārtību, kādā persona, kura pretendē uz speciālās atļaujas saņemšanu (turpmāk – pretendents), tiek nosūtīta uz veselības pārbaudi;

1.3. ārstniecības iestādes, kurās izveido pretendentu veselības pārbaudes komisiju (turpmāk – komisija);

1.4. komisijas darba organizāciju;

1.5. veselības pārbaudes veikšanas un apmaksas kārtību.

2. Pretendentu uz veselības pārbaudi nosūta kompetentās valsts drošības iestādes vadītājs, ja ir pamatotas aizdomas, ka pretendentam atbilstoši likumam "Par valsts noslēpumu" ir psihiski un uzvedības traucējumi, kas dod pamatu apšaubīt viņa spēju ievērot valsts noslēpuma aizsardzības nosacījumus.

3. Valsts drošības iestāde pretendentam, kuru nosūta uz veselības pārbaudi, noformē veselības pārbaudes karti (1. pielikums). Vienu veselības pārbaudes kartes eksemplāru glabā attiecīgā valsts drošības iestāde, otru eksemplāru izsniedz pretendentam iesniegšanai komisijā.

4. Pretendents laikus vienojas ar ārstniecības iestādi par veselības pārbaudi un mēneša laikā no šo noteikumu 3. punktā minētās kartes saņemšanas dienas ierodas uz veselības pārbaudi vienā no šādām ārstniecības iestādēm:

4.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs";

4.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"";

4.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca".

5. Pretendents ne vēlāk kā divas nedēļas pirms veselības pārbaudes dienas rakstiski informē attiecīgo valsts drošības iestādi par ārstniecības iestādi, kurā tiks veikta veselības pārbaude, un par veselības pārbaudes datumu.

6. Ārstniecības iestādes vadītājs izveido komisiju. Komisijas sastāvā ir vismaz viens psihiatrs un vismaz viens narkologs. Visiem komisijas sastāvā iekļautajiem ārstiem ir vienlīdzīgas tiesības un pienākumi.

7. Pretendents, ierodoties uz veselības pārbaudi, iesniedz komisijai veselības pārbaudes karti, kā arī šādus pēdējā mēneša laikā izsniegtus dokumentus:

7.1. ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegts izraksts no pretendenta ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);

7.2. klīniskā un veselības psihologa izsniegts atzinums par pretendenta psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) rezultātiem.

8. Komisija:

8.1. izvērtē pretendenta veselības stāvokli, ņemot vērā šo noteikumu 2. pielikumā minēto medicīnisko pretindikāciju esību. Ja nepieciešams, pretendentu nosūta veikt papildu izmeklējumus. Pretendentu var nesūtīt atkārtoti veikt tos izmeklējumus, kuri pretendentam veikti pēdējā gada laikā un kuru rezultāti komisijai ir pieejami un izmantojami pretendenta veselības stāvokļa izvērtēšanai;

8.2. ja nepieciešams, aicina pretendentu uz veselības pārbaudi ierasties atkārtoti, savstarpēji vienojoties par pārbaudes laiku;

8.3. piecu darbdienu laikā pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas sniedz vienotu komisijas atzinumu par pretendenta veselības stāvokli;

8.4. nesniedz atzinumu par pretendenta veselības stāvokli, norādot iemeslu, ja nav iespējams to sniegt (piemēram, pretendents neierodas uz veselības pārbaudi vai atsakās veikt komisijas noteiktos papildu izmeklējumus).

9. Ārstniecības iestāde, kurā izveidotā komisija veic pretendenta veselības pārbaudi:

9.1. informē attiecīgo valsts drošības iestādi par šo noteikumu 8.2. apakšpunktā noteikto nepieciešamību pretendentam atkārtoti ierasties uz veselības pārbaudi un norāda ierašanās datumu;

9.2. šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētajos gadījumos nosūta attiecīgajai valsts drošības iestādei komisijas aizpildīto pretendenta veselības pārbaudes karti.

10. Izdevumus, kas tieši saistīti ar šajos noteikumos noteikto pretendenta veselības pārbaudi, saskaņā ar iestādes maksas pakalpojumu cenrādi no šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem sedz tā valsts drošības iestāde, kas nosūtīja pretendentu uz veselības pārbaudi:

10.1. saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo noteikumu 4. punktā minēto ārstniecības iestādi;

10.2. kompensējot pretendentam izdevumus, kas saistīti ar veikto veselības pārbaudi, ja pretendents izdevumus sedzis no saviem līdzekļiem.

11. Šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētās kompensācijas saņemšanai pretendents valsts drošības iestādē iesniedz šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontu kredītiestādē, kurā ieskaitāma kompensācija, dzīvesvietas adresi. Saziņas nodrošināšanai iesniegumā var norādīt tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;

11.2. izrakstu no pretendenta medicīniskajiem dokumentiem vai elektronisko nosūtījumu uz papildu izmeklējumiem (izdruku);

11.3. maksājumus apliecinošus dokumentus, kuros norādīts pretendenta vārds, uzvārds, personas kods un kas noformēti atbilstoši likumam "Par grāmatvedību";

11.4. dokumentus, kas apliecina pakalpojuma saņemšanu, ja tas neizriet no maksājumus apliecinošiem dokumentiem.

12. Valsts drošības iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un, ja kompensācijas izmaksas nosacījumi un iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, triju mēnešu laikā pēc dokumentu saņemšanas izmaksā kompensāciju, pārskaitot attiecīgos finanšu līdzekļus uz pretendenta norādīto kontu kredītiestādē.

13. Ja iesniegtie dokumenti vai kompensācijas izmaksas nosacījumi neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, valsts drošības iestāde pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt kompensāciju.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Veselības ministre I. Viņķele
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 471
Veselības pārbaudes karte
(personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam)
I. Nosūtījums uz veselības pārbaudi (aizpilda nosūtītājiestāde)
1. Valsts drošības iestādes nosaukums  
2. Personas vārds, uzvārds  
3. Personas kods -
4. Veselības pārbaudes pamatojums (vajadzīgo atzīmēt):
4.1. aizdomas par psihiskiem un uzvedības traucējumiem
4.2. aizdomas par atkarībām
5. Valsts drošības iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
6. Valsts drošības iestādes zīmogs  
7. Datums (dd.mm.gggg.) . . .
II. Apliecinājums par nosūtījuma saņemšanu (aizpilda pretendents)
8. Personas vārds, uzvārds  
9. Personas kods -
10. Apliecinu, ka esmu informēts(-a) par pienākumu ierasties uz veselības pārbaudi ārstniecības iestādē mēneša laikā no nosūtījuma saņemšanas dienas, kā arī par pienākumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms veselības pārbaudes dienas informēt valsts drošības iestādi par ārstniecības iestādi, kurā tiks veikta veselības pārbaude, un par veselības pārbaudes datumu.
11. Datums (dd.mm.gggg.) . . .
12. Paraksts  
III. Atzinums par personas veselības stāvokli (aizpilda komisija)
13. Medicīniskās pretindikācijas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam izsniegšanai (vajadzīgo norādīt vai atzīmēt):
13.1. komisija konstatēja:  
13.1.1. psihiskus un uzvedības traucējumus
13.1.2. atkarības
13.2. psihiski un uzvedības traucējumi un atkarības netika konstatētas
13.3. nevar sniegt atzinumu  
  (norādīt iemeslu)

14. Pretendentu veselības pārbaudes komisijas locekļi:

 
(vārds, uzvārds, paraksts)
 
(vārds, uzvārds, paraksts)
 
(vārds, uzvārds, paraksts)
15. Datums (dd.mm.gggg.) . . .
16. Ārstniecības iestādes zīmogs  

Piezīme. Atzinumu paraksta visi veselības pārbaudes komisijas locekļi.

Veselības ministre I. Viņķele
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 471
Medicīniskās pretindikācijas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam izsniegšanai
Nr. p. k. Slimības un veselības problēmas Diagnozes kods atbilstoši SSK-101 Piezīmes
1. Psihiski un uzvedības traucējumi – absolūtās medicīniskās kontrindikācijas
1.1. Demence F00–F03  
1.2. Organisks amnestisks sindroms. Delīrijs F04–F05  
1.3. Organiska halucinoze. Organiski katatoni traucējumi. Organiski murgi. Organiski afektīvi traucējumi – maniakāli, bipolāri, jaukti F06.0–F06.3 Izņemot F06.32
1.4. Šizofrēnija, šizoafektīvi traucējumi, šizotipiski traucējumi un murgi F20–F29  
1.5. Mānijas epizode. Bipolāri afektīvie traucējumi F30–F31  
1.6. Smaga depresijas epizode F32.2, F32.3  
1.7. Specifiski personības traucējumi (paranoīda, asociāla, emocionāli nestabila, histēriska personība). Jaukti personības traucējumi F60.0, F60.2–F60.4, F61  
1.8. Paradumu un dziņu traucējumi F63.1–F63.8  
1.9. Seksuālās izvēles traucējumi F65  
1.10. Garīga atpalicība F70–F73  
1.11. Pervezīvi attīstības traucējumi (autisms) F84  
2. Psihiski un uzvedības traucējumi – izvērtējamās medicīniskās kontrindikācijas
(izvērtējot individuāli šā pielikuma 2. punktā minētos psihiskos un uzvedības traucējumus, medicīniskās pretindikācijas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam izsniegšanai nekonstatē, ņemot vērā vismaz vienu no šādiem kritērijiem:

1) traucējumi bijuši anamnēzē, pašreiz – remisija, kas ilgāka par vienu gadu;

2) traucējumu intensitāte viegla vai vidēji smaga vai norise īslaicīga; traucējumi labi padodas ārstēšanai, pacients ir līdzestīgs ārstēšanai vai ārstēšana nav nepieciešama)

2.1. Organiski afektīvi traucējumi, depresīvs tips. Organiska trauksme, emocionāla labilitāte. Organiski disociatīvi traucējumi. Viegli kognitīvi traucējumi F06.32, F06.4, F06.6 Traucējumi viegli/mēreni izteikti, padodas ārstēšanai
2.2. Personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājuma vai disfunkcijas dēļ F07 Traucējumi viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes
2.3. Viegla/vidēji smaga depresijas epizode F32.0, F32.1 Viegla/vidēji smaga depresijas epizode, kas labi padodas ārstēšanai. Nav sociālās funkcionēšanas traucējumu
2.4. Rekurenti depresīvi traucējumi F33 Atkārtotas vieglas/vidēji smagas depresijas epizodes, kas labi padodas ārstēšanai. Nav sociālās funkcionēšanas traucējumu
2.5. Hroniski garastāvokļa traucējumi F34 Traucējumi viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes
2.6. Cita veida trauksme (panika, ģeneralizēta trauksme, trauksme ar depresiju) F41 Traucējumi viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes, panikas lēkmes retas
2.7. Obsesīvi kompulsīvi traucējumi F42 Traucējumi viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes
2.8. Posttraumatisks stresa sindroms F43.1 Viegla gaita – klīniskie simptomi ilgst no dažām nedēļām līdz gadam, labi padodas ārstēšanai
2.9. Adaptācijas traucējumi F43.2 Traucējumi viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes, bez pašnāvības draudiem vai mēģinājuma
2.10. Disociatīvi traucējumi. Somatoformi traucējumi. Citi neirotiski traucējumi F44, F45, F48 Traucējumi viegli/mēreni izteikti, padodas ārstēšanai sešu mēnešu periodā. Traucējumi neierobežo sociālo funkcionēšanu
2.11. Somnambulisms. Bailes miegā. Nakts šausmas F51.3–F51.5 Traucējumi viegli/mēreni izteikti, padodas ārstēšanai sešu mēnešu periodā. Traucējumi neierobežo sociālo funkcionēšanu
2.12. Ēšanas traucējumi F50 Traucējumi viegli/mēreni izteikti, padodas ārstēšanai sešu mēnešu periodā. Traucējumi neierobežo sociālo funkcionēšanu
2.13. Miega traucējumi (neorganiski) F51.0, F51.2 Traucējumi viegli/mēreni izteikti, padodas ārstēšanai sešu mēnešu periodā. Traucējumi neierobežo sociālo funkcionēšanu
2.14. Psihiski un uzvedības traucējumi pēcdzemdību periodā F53 Traucējumi viegli/mēreni izteikti, padodas ārstēšanai sešu mēnešu periodā pēc dzemdībām
2.15. Stabilas personības pārmaiņas, kas nav saistītas ar smadzeņu bojājumu vai slimību F62 Traucējumi būtiski neierobežo sociālo funkcionēšanu
2.16. Dzimumidentitātes traucējumi F64 Traucējumi neierobežo sociālo funkcionēšanu
2.17. Specifiski personības traucējumi (šizoīda, anankastiska, trauksmaini izvairīga, atkarīga personība, citi precizēti personības traucējumi) F60.1,

F60.5–F60.8

 
2.18. Hiperkinētiski traucējumi F90 Traucējumi novērojami pieaugušo vecumā, tie viegli/mēreni izteikti, padodas ārstēšanai
3. Alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu (izņemot tabaku) pārmērīga, kaitējoša lietošana vai atkarība, patoloģiska tieksme uz azartspēlēm – izvērtējamās medicīniskās kontrindikācijas
(izvērtējot individuāli šā pielikuma 3. punktā minētos psihiskos un uzvedības traucējumus alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanas dēļ, medicīniskās pretindikācijas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam izsniegšanai nekonstatē, ņemot vērā šādus kritērijus:

1) slimības norise ir viegla vai vidēji smaga, veselības traucējumi ir bijuši anamnēzē, pacients ir bijis līdzestīgs ārstēšanai vai ārstēšana nav bijusi nepieciešama profilaktiskās vai dinamiskās novērošanas laikā;

2) pacientam ir veikti objektīvi papildu izmeklējumi (piemēram, bioķīmiskie izmeklējumi, ķīmiski toksikoloģiskie izmeklējumi))

3.1. Alkohola pārmērīga, kaitējoša lietošana F10.1 Pretindikāciju nav pēc objektīvi pierādīta divu gadu nelietošanas perioda
3.2. Narkotisko vai psihotropo vielu (izņemot tabaku) pārmērīga, kaitējoša lietošana F11.1, F12.1, F13.1, F14.1, F15.1, F16.1, F18.1, F19.1 Pretindikāciju nav pēc ārstēšanās un objektīvi pierādīta triju gadu nelietošanas perioda
3.3. Patoloģiska tieksme uz azartspēlēm F63.0 Pretindikāciju nav pēc ārstēšanās un objektīvi pierādīta triju gadu nespēlēšanas perioda
3.4. Alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība F10.2, F11.2, F12.2, F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F18.2, F19.2 Pretindikāciju nav pēc ārstēšanās un objektīvi pierādīta piecu gadu nelietošanas perioda

Piezīme. 1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10. redakcija).

Veselības ministre I. Viņķele
01.08.2020