Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 102

Rīgā 2020. gada 21. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 30 3. p.)
Pārskatu un informācijas atklāšanas par riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ietekmē, normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
6. panta piekto daļu un 50. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Pārskatu un informācijas atklāšanas par riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ietekmē, normatīvie noteikumi" (turpmāk – noteikumi) nosaka pārskatu sagatavošanas prasības un iesniegšanas kārtību, kā arī informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ietekmē.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, izņemot kredītiestādes, kuru uzraudzību veic Eiropas Centrālā banka, (turpmāk – iestāde) un citās dalībvalstīs reģistrēto kredītiestāžu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm (turpmāk – filiāle).

II. Pārskatu sagatavošana

3. Iestāde sagatavo pārskatus individuāli un prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī, piemērojot Regulas Nr.  575/2013 pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļā noteiktās konsolidācijas prasības. Ja iestādei nav meitas sabiedrību, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus, iestāde sagatavo pārskatus tikai prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī. Ja iestādei nav prudenciālās konsolidācijas grupas, iestāde sagatavo pārskatus individuāli. Filiāle sagatavo pārskatus, ja tā sniedz kreditēšanas pakalpojumus.

4. Iestāde un filiāle pārskatus sagatavo atbilstoši Eiropas Banku iestādes 2020. gada 2. jūnija dokumenta EBA/GL/2020/07 "Pamatnostādnes par pārskatiem un informācijas atklāšanu par riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ietekmē" (turpmāk arī – Pamatnostādnes) 1. pielikumā noteiktajām veidlapām, ievērojot 2. pielikumā noteiktās instrukcijas. Iestāde un filiāle aizpilda veidnes F90.01, F90.02, F90.03, F91.01, F91.02, F91.03, F91.04, F91.05, F92.01, F93.01 un F93.02.

5. Iestāde un filiāle pārskatus sagatavo par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk – Komisija) līdz 11. februārim, 12. maijam, 11. augustam un 11. novembrim. Pēc Komisijas pieprasījuma iestāde un filiāle pārskatus par stāvokli mēneša beigās iesniedz Komisijai piecu darba dienu laikā no pieprasījuma datuma, bet ne agrāk kā mēneša 25. datumā par iepriekšējo mēnesi.

6. Iestāde un filiāle pārskatus iesniedz Datu ziņošanas sistēmā atbilstoši Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtību. Informāciju sniedz XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā pēc Eiropas Banku iestādes izstrādātas, tās mājaslapā publicētas un pārskata periodam piemērojamas DPM un XBRL taksonomijas vai XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, izmantojot Komisijas sagatavoto un Datu ziņošanas sistēmā publicēto XLSX failu.

III. Informācijas atklāšana

7. Iestāde, kura identificēta kā cita sistēmiski nozīmīga iestāde saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.13 pantā noteikto, informācijas atklāšanai piemēro Pamatnostādņu 3. pielikumā noteiktās pārskatu veidnes, atklājot informāciju reizi pusgadā par pārskata periodiem, kas beidzas 30. jūnijā un 31. decembrī. Informāciju atklāj prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī, piemērojot Regulas Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļā noteiktās konsolidācijas prasības.

8. Atklājot šo noteikumu 7. punktā minēto informāciju par pārskata periodu, kas beidzas 30. jūnijā, informācijas publiskošanu iestāde nodrošina savā tīmekļa vietnē tajā pašā datumā, kad tiek publiskots kredītiestāžu publiskais ceturkšņa pārskats, nepārprotami norādot, kur informācija ir pieejama.

IV. Noslēguma jautājumi

9. Iestāde un filiāle pārskatus saskaņā ar šo noteikumu prasībām pirmo reizi sagatavo par stāvokli 2020. gada 30. jūnijā un iesniedz Komisijai līdz 2020. gada 11. augustam.

10. Noteikumu 7. punktā minētā iestāde informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām pirmo reizi atklāj par stāvokli 2020. gada 30. jūnijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes 2020. gada 2. jūnija dokumenta EBA/GL/2020/07 "Pamatnostādnes par tādu riska darījumu ziņošanu un atklāšanu, uz kuriem attiecas pasākumi, kas piemēroti, reaģējot uz Covid-19 krīzi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
29.07.2020